463/1993

Given i Helsingfors den 28 maj 1993

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) 8 § 6 punkten, 14 §, 27 § 1 mom., 30 § 1 mom., 41 §, 44 § 3 mom., 80 § 1 mom., 100 § 2 mom.,

av dessa lagrum 27 § 1 mom., 30 § 1 mom. och 44 § 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 26 februari 1993 (223/93), samt

fogas till förordningen nya 21 a och 29 a §§ som följer:

8 §

Vid politiska avdelningen finns


6) en byrå för internationella miljöärenden och arktiska frågor.

14 §

Vid avdelningen för utvecklingssamarbete finns

1) en linje för multilateralt utvecklingssamarbete,

2) en linje för bilateralt utvecklingssamarbete.

Vid linjen för multilateralt utvecklingssamarbete finns

1) en byrå för FN-systemets internationella utvecklingsfrågor,

2) en byrå för humanitärt bistånd,

3) en byrå för utvecklingsfinansieringsinstitutioner,

4) en personalbiståndsbyrå.

Vid linjen för bilateralt utvecklingssamarbete finns

1) en byrå för södra Afrika,

2) en byrå för östra, västra och norra Afrika,

3) en byrå för Asien och Latinamerika,

4) en sektorbyrå,

5) en byrå för medborgarorganisationer.

Vid avdelningen finns dessutom ett sekretariat för stödfunktioner.

Om enheter som hör till sekretariatet bestäms i arbetsordningen.

21 a §

Understatssekreteraren för biståndsärenden skall utöver de i 21 § stadgade uppgifterna sköta de uppgifter som enligt 22 § ankommer på chefen för avdelningen för utvecklingssamarbete.

27 §

De ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet avgörs av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör. Statssekreteraren, administrativa understatssekreteraren, understatssekretararen för biståndsärenden, avdelningscheferna, cheferna för de fristående enheterna, biträdande avdelningscheferna, de biträdande avdelningschefer som är linjechefer vid avdelningen för utvecklingssamarbete, chefen för sekretariatet vid avdelningen för utvecklingssamarbete, byråcheferna och de övriga tjänstemännen avgör dock de ärenden som nämns i 28-44 §§ och som skall avgöras i ministeriet, om ärendet inte med stöd av 32 § reglementet för statsrådet skall föredras för ministern för avgörande eller om ministern, statssekreteraren eller en avdelningschef inte har förbehållit sig ärendet.


29 a §

Understatssekreteraren för biståndsärenden avgör de ärenden som enligt 30 och 44 §§ ankommer på chefen för avdelningen för utvecklingssamarbete, om de inte med stöd av 41 § ankommer på en biträdande avdelningschef som är linjechef eller på chefen för sekretariatet vid avdelningen för utvecklingssamarbete.

30 §

Om inte ett avgörande med stöd av 29 a eller 41 §§ ankommer på understatssekreteraren för biståndsärenden eller på en biträdande avdelningschef som är linjechef eller på chefen för sekretariatet vid avdelningen för utvecklingssamarbete, avgör en avdelningschef och en chef för en fristående enhet, utöver vad som stadgas i 44 och 92 §§, ärenden som angår


41 §

En biträdande avdelningschef som är linjechef eller chefen för sekretariatet vid avdelningen för utvecklingssamarbete avgör inom sitt verksamhetsområde ärenden som gäller planering, verkställighet och övervakning av utvecklingssamarbetet samt avtal och uppdrag som gäller utvärderingen.

Den biträdande avdelningschef som är chef för linjen för multilateralt utvecklingssamarbete avgör dessutom inom ramen för fastställda anslag eller fullmakter ärenden som gäller användningen av medel för

1) bistånd genom internationella organisationer och finansieringsinstitutioner,

2) humanitärt bistånd,

3) personalbistånd.

Den biträdande avdelningschef som är chef för linjen för bilateralt utvecklingssamarbete avgör dessutom inom ramen för fastställda anslag eller fullmakter ärenden som gäller

1) verkställighet av bilaterala biståndsprogram,

2) användning av anslag som är avsedda för bilateralt biståndsarbete,

3) godkännande av avtal som gäller anskaffningar som skall finansieras med utvecklingskrediter eller räntestödskrediter.

Vid sidan av de biträdande chefer som är linjechefer och chefen för sekretariatet avgörs ärenden som avses i 1, 2 och 3 mom. av byråcheferna och cheferna för andra enheter vid avdelningen i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen.

44 §

Inom avdelningen för utvecklingssamarbete utfärdar biträdande avdelningschef som är linjechef eller chefen för sekretariatet inom sitt verksamhetsområde reseförordnanden för personalen. Reseförordnanden för en biträdande avdelningschef som är linjechef och för chefen för sekretariatet ges av avdelningschefen.


80 §

Till avdelningschef, inspektör för utrikesförvaltningen, tjänstemannaställföreträdare för den nordiska samarbetsministern, ambulerande ambassadör, biträdande avdelningschef, biträdande avdelningschef som är linjechef vid avdelningen för utvecklingssamarbete, chef för sekretariatet vid avdelningen för utvecklingssamarbete och konsultativ tjänsteman förordnas ett utrikesråd. Till avdelningschef, biträdande avdelningschef, biträdande avdelningschef som är linjechef, chef för sekretariatet och konsultativ tjänsteman vid avdelningen för utvecklingssamarbete kan också ett biståndsråd förordnas.


100 §

Om skötseln av uppgifter som hör till utrikesförvaltningens ekonomiförvaltning bestäms i ekonomistadgan, som fastställs av utrikesministeriet.Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Tf. utrikesminister Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.