460/1993

Given i Helsingfors den 28 maj 1993

Lag om förfarandet vid ändring av de ursprungsregler som tillämpas i frihandelsavtal och andra tullpreferensarrangemang samt om bestämmelser i anslutning till dessa regler

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Tullstyrelsen sätter i kraft de ursprungsregler som tillämpas i handeln inom ramen för frihandelsavtal som Finland har ingått samt bestämmer om de ursprungsregler som tillämpas i handeln inom ramen för tullpreferensarrangemang som Finland annars har beviljat.

Tullstyrelsen har rätt att bestämma om det förfarande vid utredning av ursprunget som skall iakttas som villkor för en sådan tullbehandling som avses i 1 mom. och om andra villkor i anslutning därtill.

De beslut av tullstyrelsen som avses i 1 och 2 mom. skall publiceras i Finlands författningssamling.

För att förenhetliga tillämpningen av ursprungsreglerna kan tullstyrelsen även utfärda andra föreskrifter och anvisningar.

2 §

Tullstyrelsen är i Finland centralorgan i ärenden som gäller ursprungsfrågor beträffande varor och undersökning av äktheten och riktigheten hos ursprungsbevis.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

Genom denna lag upphävs:

1) lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler, som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73),

2) lagen den 29 december 1973 om de ursprungsregler, som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland samt Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen (996/73),

3) 3 § lagen den 27 mars 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna och Turkiet samt i det i anslutning därtill mellan Finland och Turkiet uppgjorda protokollet angående handel med lantbruksprodukter (352/92),

4) 3 § lagen den 31 december 1971 om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer (973/71),

5) förordningen den 31 december 1974 om de bestämmelser som ansluter sig till de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Finland och Bulgarien (1018/74),

6) förordningen den 31 december 1974 om de bestämmelser som ansluter sig till de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Finland och Ungern (1019/74),

7) förordningen den 31 december 1974 om de bestämmelser som ansluter sig till de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Finland och Tjeckoslovakien (1020/74), samt

8) förordningen den 30 mars 1978 om de bestämmelser som ansluter sig till de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Finland och Polen (248/78).

Det beslut som finansministeriet med stöd av den i 2 mom. 1 punkten nämnda lagen har utfärdat den 23 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (244/ 73), den förordning som med stöd av den i 2 punkten nämnda lagen utfärdats om de bestämmelser som ansluter sig till de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen (932/73), de andra bestämmelser som utfärdats med stöd av de lagar som nämns i 1 och 2 punkten, det beslut som finansministeriet utfärdat den 21 april 1992 om de bestämmelser som ansluter sig till ursprungsreglerna som skall tillämpas i avtalet mellan EFTA-staterna och Turkiet och i det i anslutning därtill mellan Finland och Turkiet uppgjorda protokollet angående handel med lantbruksprodukter (354/92), det beslut som finansministeriet har utfärdat den 21 juni 1988 med stöd av det i 4 punkten nämnda lagrummet om de ursprungsregler som skall tillämpas på vissa varor med ursprung i utvecklingsländer (595/88), samt de i 5-8 punkterna nämnda förordningarna och de med stöd av dem utfärdade bestämmelserna tillämpas dock fortfarande sådana de lyder då denna lag träder i kraft tills de beslut som tullstyrelsen fattar med stöd av denna lag träder i kraft.

RP 279/92
StaUB 14/93

Helsingfors den 28 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.