439/1993

Given i Helsingfors den 14 maj 1993

Förordning om ändring av förordningen om gränszon

På föredragning av inrikesministern

ändras i förordningen den 17 maj 1947 om gränszon (404/47) 1 § 1 mom., 3 och 4 §§, 5 § 1 och 2 mom., 7 §, 9 § 2 mom., 10 § 1 och 4 mom., samt 14-16 §§,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 januari 1956 (43/56), 5 § 1 och 2 mom, 7 §, 9 § 2 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 19 oktober 1984 (713/84), 15 § sådan den lyder i förordning av den 25 mars 1960 (165/60) samt 16 § sådan den lyder i förordning av den 22 december 1989 (1279/89), som följer:

1 §

Till gränszonen hör, om inte inrikesministeriet bestämmer något annat, vid landsgränsen på en bredd av tre och vid havsgränsen fyra kilometer räknat från riksgränsen följande kommuner:

i Kymmene län: Kotka, Veckelax, Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa, Villmanstrand, Joutseno, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Saari och Uukuniemi,

i Norra Karelens län: Kesälahti, Kitee, Tohmajärvi, Värtsilä, Tuupovaara, Ilomants och Lieksa,

i Uleåborgs län: Kuhmo, Suomussalmi och Kuusamo, samt

i Lapplands län: Salla, Savukoski och Sodankylä samt Enare kommun från den på riksgränsen liggande gränspunkten mellan Sodankylä och Enare kommuner till skärningspunkten för riksgränserna mellan Finland, Ryssland och Norge.


3 §

Gränsbevaknings- och polismyndigheterna övervakar att lagen om gränszon och denna förordning iakttas.

4 §

Var och en skall iaktta de bestämmelser, order och förbud som gränsbevaknings- och polismyndigheterna inom ramen för sina befogenheter utfärdar för att lagen om gränszon och denna förordning skall iakttas.

5 §

Tillstånd till färdsel och vistelse (gränszonstillstånd) beviljas av kommendören för gränsbevakningssektionen eller sjöbevakningssektionen i fråga. För att få tillstånd skall sökanden ange godtagbart skäl och styrka sin identitet.

I gränszonstillståndet skall anges dess giltighetsområde. Giltighetsområdet kan anges med vidsträcktare omfattning än den del av gränszonen som hör till en bevakningssektion endast när det är fråga om personer som har sitt bo och hemvist inom gränszonen.


7 §

Gränszonstillståndet skall medföras vid färdsel inom gränszonen och vid anfordran visas upp för gränsbevaknings- och polismyndigheterna.

Har tillståndet skadats, skall det på anfordran av en gränsbevaknings- eller polismyndighet förnyas inom utsatt tid.

9 §

Den vars gränszonstillstånd har återkallats eller den som gränsbevaknings- eller polismyndigheterna anser att har gjort sig skyldig tillbrott enligt 42 kap. 2 § strafflagen eller har brutit mot lagen om gränszon eller denna förordning, kan åläggas att omedelbart avlägsna sig från gränszonen.

10 §

Särskilt tillstånd att inom gränszonen utomhus inneha och använda skjutvapen och skjutförnödenheter samt sprängämnen och dessutom att utomhus inneha och använda fotografiapparater och fotografiförnödenheter beviljas av kommendören för gränsbevakningssektionen eller sjöbevakningssektionen i fråga. Angående tillståndet och sökande därav gäller i tillämpliga delar vad i 5 och 7 §§ som stadgas om gränszonstillstånd. Särskilt tillstånd meddelas för bestämd tid.


Tillståndet kan, då det finns skäl därtill, återkallas av den gränsbevakningsmyndighet som har beviljat det.

14 §

Om en person inte iakttar de villkor som med stöd av lagen om gränszon eller denna förordning har uppställts i tillståndsbeslutet eller vad han i övrigt med stöd av denna förordning har ålagts, kan dessa genomföras genom den lokala gränsbevakningsmyndighetens försorg och på personens bekostnad. Kostnaderna kan utan dom eller beslut utsökas hos personen så som anges i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

15 §

Trafikministeriet samt andra myndigheter skall inhämta av utlåtande staben för gränsbevakningsväsendet omgående fastställande av riktningen för en väg innan ministeriet eller myndigheten i några fastställer planen för byggande av en sådan landsväg inom gränszonen om vilken stadgas i 25 § lagen om allmänna vägar (243/54).

16 §

Ändring i ett beslut som kommendören för en gränsbevakningssektion eller sjöbevakningssektion fattat med stöd av denna förordning söks genom besvär hos inrikesministeriet så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993.

Helsingfors den 14 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.