436/1993

Given i Helsingfors den 14 maj 1993

Lag om ändring av 3 och 6 §§ lagen om kommunala tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) 3 § 4 mom. och 6 § 1 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 5 mom. som följer:

3 §

Om förhandlingsproceduren samt om förfarandet för tryggande av arbetsfreden eller om annat sådant förfarande kan ett särskilt avtal (huvudavtal) ingås. Likaså kan ett särskilt avtal ingås om den procedur som i samarbetet mellan en kommun eller en samkommun och tjänsteinnehavarna skall iakttas vid skötseln av personalfrågor (allmänt avtal).

Genom ett allmänt avtal som nämns i 4 mom. får avvikelse inte göras från procedurer som anges i någon annan lag eller förordning. I övrigt gäller om avtal som nämns i 4 mom. vad som stadgas om tjänstekollektivavtal, om inte något annat bestäms nedan.

6 §

Ett tjänstekollektivavtal som inte har ingåtts för viss tid kan av den som är part i avtalet sägas upp att upphöra om tre månader från uppsägningen, om inte något annat är överenskommet om uppsägningstiden. Ett tjänstekollektivavtal som har ingåtts för längre tid än fyra år gäller efter fyra år såsom ett tjänstekollektivavtal vars giltighetstid inte är bestämd. Vad som stadgas ovan gäller även huvudavtal och allmänna avtal. Uppsägningstiden för dessa är dock sex månader.Denna lag träder i kraft den 17 maj1993.

RP 14/93
FvUB 6/93

Helsingfors den 14 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.