426/1993

Utfärdat i Helsingfors den 3 maj 1993

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80) beslutat:

1 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar (601/80) avsedda djursjukdomar som med lätthet sprider sig anses följande djursjukdomar:

1) mul- och klövsjuka

2) svinpest

3) afrikansk svinpest

4) swine vesicular disease (SVD)

5) transmissible gastroenteritis hos svin (TGE)

6) hönspest (avian influenza)

7) Newcastlesjuka

8) boskapspest

9) Peste des petits ruminants (PPR)

10) vesikulär stomatit

11) Bluetongue

12) afrikansk hästpest (African horse sickness)

13) Equine viral encephalomyelitis (WEE, EEE, VEE)

14) kroppor hos får och get

15) Lumpy skin disease

16) Rift Valley fever

17) Elakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP)

18) hemorrhagisk septikemi hos laxfiskar (VHS)

19) Infectious haemotopoietic necrosis hos fisk (IHN)

20) Infektiös laxanemi (ISA)

2 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda farliga djursjukdomar anses följande djursjukdomar:

1) mjältbrand (anthrax)

2) frasbrand (Clostridium chauvoei)

3) smittsam kastning (Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis)

4) tuberkulos

5) Salmonella dublin -infektion hos nötkreatur

6) trikinos hos svin

7) pseudorabies (Aujeszkys sjukdom)

8) Teschensjuka

9) hönstyfus (Salmonella pullorum, -gal- linarum)

10) hönskolera (pasteurellosis avium)

11) rabies

12) rots (malleus)

13) dourine (Trypanosoma equiperdum)

14) hästskabb (Sarcoptes equi)

15) fårskabb (Psoroptes ovis)

16) echinococcos

17) Mycoplasma gallisepticum -infektion

18) Maedi/Visna, CAEV (Caprine arthritis encephalitis -virus)

19) Scrapie

20) BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda djursjukdomar som skall övervakas anses följande djursjukdomar:

1) smittsam leukos hos nötkreatur

2) juverinflammation hos nötkreatur som säljs som livdjur

3) grishosta i svingård som hör till hälsokontrollprogrammet för svingårdar som sänder försöksgrupper till försöksstationerna

4) nyssjuka, såsom i ovanstående punkt 3

5) dysenteri, såsom i ovanstående punkt 3

6) Actinobacillus pleuropneumoniae -infektion, såsom i ovanstående punkt 3

7) Clostridium perfringens typ C-infektion, såsom i ovanstående punkt 3

8) IBR/IPV

9) infektiös anemi hos häst (anaemia infectiosa equorum)

10) salmonella-kastning hos häst (S. abortus equi)

11) övriga salmonelloser hos husdjur förutom de som nämns i 2 § 5 och 9 samt 3 § 10 punkter

12) leptospirosis

13) ornitos hos fjäderfä

14) virusenterit hos mink

15) rävskabb (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

16) varroasis hos bin (Varroa jacobsoni)

17) valpsjuka hos pälsdjur

18) amerikansk yngelröta hos bin

19) furunculos hos laxfiskar

20) infektiös pankreasnekros hos fisk (IPN)

21) renibakterios hos fisk (BKD)

22) Gyrodactylus salaris -smitta hos fisk i Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Luttojoki och Uutuanjoki vattensystem.

23) Akariasis hos bin (Acarapis wodii)

4 §

Detta beslut träder i kraft den 12 maj 1993.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 14 december 1990 om djursjukdomar som skall bekämpas (1095/90)

Helsingfors den 3 maj 1993

Bitr. avdelningschef
Saara Reinius

Överinspektör
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.