401/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Förordning om statens bostadsfond

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 §, 4 § 2 mom. och 9 § lagen den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/89), av dessa lagrum 3 § och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 16 april 1993 (351/93):

Direktion
1 §

Direktionen för statens bostadsfond tillsätts av statsrådet för högst fyra år i sänder.

Till direktionen hör bostadsfondens överdirektör och högst åtta andra medlemmar, av vilka ämbetsverkets personal utser en inom sig. Statsrådet förordnar en medlem till ordförande och en till vice ordförande.

Miljöminsteriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

2 §

Utöver vad som stadgas i 4 § lagen om statens bostadsfond ankommer det på direktionen att

1) besluta om bostadsfondens verksamhetslinjer med beaktande av de mål som miljöministeriet ställt upp,

2) styra och övervaka att de mål som ställts upp för bostadsfonden nås,

3) besluta om viktiga ärenden som gäller långivnings- och understödsverksamheten samt

4) behandla övriga ärenden som är av betydelse för bostadsfonden.

3 §

Direktionen är beslutför när ordföranden för sammanträdet och fyra andra medlemmar är närvarande.

Om det vid direktionens sammanträde uppstår meningsskiljaktighet om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut genom omröstning. Faller rösterna lika, avgör den åsikt som ordföranden omfattar.

4 §

Statskontoret bereder för direktionen de ärenden som avses i 4 § 1 mom. 1 och 3 punkten lagen om statens bostadsfond.

Tjänstemannaledning
5 §

Bostadsfonden leds av en överdirektör, som ansvarar för dess verksamhet. Han har också hand om verkställigheten av direktionens beslut.

Överdirektören biträds av en direktör, som är ställföreträdare för överdirektören.

Instruktion
6 §

I instruktionen meddelas närmare bestämmelser om bostadsfondens interna arbetsfördelning och ordnandet av förvaltningen samt om direktionens arbete.

Avgörande av ärenden
7 §

De ärenden som ankommer på bostadsfonden avgörs av

1) direktionen,

2) överdirektören eller

3) någon annan tjänsteman som i instruktionen givits beslutanderätt.

8 §

Ärenden som skall behandlas av direktionen avgörs på föredragning. I instruktionen bestäms vilka andra ärenden som skall avgöras på föredragning.

Behörighetsvillkor för tjänster
9 §

Av överdirektören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt ledarförmåga och god förtrogenhet med bostadsfondens verksamhetsområde.

Av direktören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med bostadsfondens verksamhetsområde.

Besättande av tjänster och anställning av annan personal
10 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Direktören utnämns av statsrådet.

Annan personal utnämns eller anställs av överdirektören.

Tjänstledighet och interimistisk skötsel av tjänster
11 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av miljöministeriet och direktören av överdirektören. Annan tjänstledighet än sådan som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal och som varar längre tid än ett år beviljas dock överdirektören av statsrådet och direktören av miljöministeriet.

Om beviljande av tjänstledighet och befrielse från skötseln av uppgifter för den övriga personalen bestäms i instruktionen.

Om interimistisk skötsel av en obesatt tjänst och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som enligt 1 och 2 mom. beviljar annan tjänstledighet än sådan som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal.

Betalningsrörelse och bokföring
12 §

Bostadsfondens betalningsrörelse och bokföring i fråga om de medel som står utanför statsbudgeten sköts av statskontoret. Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bostadsfonden har för det ändamål som nämns i 1 mom. två revisorer, som miljöministeriet utser för en räkenskapsperiod i sänder. Den ena revisorn skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorernas arvoden bestäms av miljöministeriet.

Statens revisionsverk har rätt att granska användningen av bostadsfondens medel.

13 §

Bostadsfondens bokslut fastställs av miljöministeriet i fråga om de medel som står utanför statsbudgeten.

De kreditförluster som bostadsfonden åsamkats avförs på framställning av statskontoret ur fondens räkenskaper genom minskning av kapitalet, i enlighet med vad miljöministeriet beslutar.

Förande av talan
14 §

Bostadsfonden kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som berör bostadsfonden, om inte annat stadgas.

Överdirektören har rätt att personligen eller genom befullmäktigat ombud bevaka statens rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som gäller bostadsfonden samt att vid dem företräda bostadsstyrelsen.

Tecknande av fondens namn
15 §

I ärenden som avses i 4 § 1 mom. lagen om statens bostadsfond tecknas bostadsfondens namn av direktionens ordförande eller vice ordförande tillsammans med en annan medlem i direktionen.

Ikraftträdelse
16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 december 1989 om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1150/89) och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Övergångsstadganden
17 §

Miljöministeriet kan innan denna förordning trätt i kraft utnämna eller anställa personal som avses i 10 § 3 mom. samt fastställa bostadsfondens instruktion.

Bostadsfondens direktion kan första gången tillsättas så, att representanten för fondens personal senare utnämns särskilt.

Mandatperioden för direktionen för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena upphör då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.