398/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Förordning om ändring av fastighetsregisterförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i fastighetsregisterförordningen av den 14 juni 1985 (481/85) 9 § samt

fogas till 6 § 1 mom. en ny 1 a punkt, till 6 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 9 februari 1990 (125/90), blir 3 mom., samt till förordningen en ny 6 a § som följer:

6 §

Utöver de uppgifter som nämns i 7 § fastighetsregisterlagen antecknas i fastighetsregistret såsom uppgifter om varje registerenhet:


1 a) beteckningarna för de outbrutna områden av vilka enheten delvis eller helt har bildats;


I fastighetsregistret antecknas dessutom såsom uppgifter om en registerenhet de outbrutna områden som genom överlåtelse övergått till någon annan än den som äger registerenheten. I registret kan också antecknas outbrutna områden som förvärvats genom annat fång än sådant som grundar sig på överlåtelse.


6 a §

Den som för fastighetsregistret skall för antecknandet i fastighetsregistret tilldela varje outbrutet område en beteckning för det outbrutna området. Om outbrutna områden har förvärvats genom samma fång från flera registerenheter eller om det outbrutba område som överlåtits från en registerenhet består av flera separata områden, tilldelas varje område en egen beteckning för outbrutet område. Beteckningen bildas av fastighetens fastighetsbeteckning försedd med typbokstaven M och ett nummer för individualisering av det outbrutna området. Om fastighetsbeteckningen för den registerenhet till vilken det outbrutna området hör ändras, skall beteckningen för det outbrutna området inte ändras.

9 §

På den fastighetsregisterkarta som nämns i 14 § fastighetsregisterlagen skall utmärkas gällande registerenheters gränser och de uppgifter som behövs för identifiering av enheterna. På kartan antecknas även den i fastighetsregistret antecknade beteckningen för det outbrutna området och det outbrutna områdets läge med den noggrannhet som anmälts till den som för fastighetsregistret. På kartan antecknas dessutom sådana nyttjanderätter och -begränsningar beträffande registerenhetens jord- eller vattenområden som skall införas i fastighetsregistret samt gränserna för de planområden som avses i punkterna 9 och 9 a i 6 §. Planområdenas gränser antecknas på registerkartan av kartverks- och dataservicebyrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993. Förordningen tillämpas beträffande fång som ägt rum den 1 januari 1993 eller därefter. Ett outbrutet område kan även antecknas i fastighetsregistret om åtkomsten skett före den nämnda tidpunkten.

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.