384/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1993

Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 5 § 1 mom. 10 punkten lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådan den lyder i lagen den 29 december 1988 (1241/88), förordnat om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning som följer:

1 §

Förskottsinnehållning skall verkställas enligt grunder som skattestyrelsen särskilt bestämmer:

1) på sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) betalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp eller till annan fysisk person som avlönar en arbetslös person än en fysisk person som idkar rörelseverksamhet eller utövar yrkesverksamhet eller idkar lantbruk samt på motsvarande stöd som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) betalas till person som deltar i yrkesvägledning;

2) på arbetspraktikstöd och stöd för sysselsättning på eget initiativ enligt sysselsättningsförordningen (130/93);

3) på annat stöd för vård av barn i hemmet än i 5 § 6 punkten lagen om förskottsuppbörd avsett stöd för vård av barn i hemmet som kommunen utbetalat;

4) på dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som betalas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86);

5) på särskild ersättning som betalas med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89);

6) på dagpenning som betalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91);

7) på rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd och ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden som betalas med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91);

8) på förmåner som kassor avsedda i lagen om försäkringskassor (1164/92) erlagt;

9) på skattepliktigt understöd och annat bidrag som vederbörande arbetsmarknadsorganisation betalat på grund av arbetstvist eller på annat därmed jämförbart understöd;

10) på vuxenstudiepenning som betalas med stöd av lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92);

11) på avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92).

12) på prestation som betalas till fysisk person som återbäring eller återköpsvärde eller ändringsvärde av premierna för andra pensionsförsäkringar än de frivilliga pensionsförsäkringar som avses i 81 § inkomstskattelagen (1535/92);

13) på den i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedda avkastningen av en pensionsförsäkring som har betalts i ett för allt;

14) på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas med stöd av en sjukhusförsäkring och

15) på stöd för sommararbete till ungdomar som beviljas med stöd av statsrådets beslut.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993 och genom det upphävs beslutet den 31 december 1992 (1706/92).

Helsingfors den 21 april 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.