351/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om ändring av lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 december 1989 om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1144/89) lagens rubrik, 1 §, i 2 § 1 mom. det inledande stycket, 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 och 6 §§, 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 17 augusti 1990 (695/90) samt 4 § 1 mom., 6 § och 7 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda lag, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 17 augusti 1990, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

Lag

om statens bostadsfond

1 §

För finansiering av åtgärder som syftar till att utveckla bostadsförhållandena finns statens bostadsfond. Fonden lyder under miljöministeriet och står utanför statsbudgeten.

Om användning av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, för beviljande av lån och för annat utvecklande av bostadsförhållandena stadgas särskilt.

Bostadsfonden kan dessutom bevilja bidrag och annat understöd enligt vad som därom stadgas särskilt eller bestäms i statsbudgeten. Bostadsfonden utför också andra uppgifter som statsrådet eller miljöministeriet ålägger den.

2 §

De medel som bostadsfonden förfogar över består av


För bostadsfonden kan lån tas upp inom gränserna för statens lånefullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer, för att finansiera de lån som beviljas med stöd av den bevillningsfullmakt som fastställs i statsbudgeten.

3 §

Bostadsfonden har en direktion. Om direktionens sammansättning och tillsättande av den stadgas närmare genom förordning.

Vid bostadsfonden kan inom gränserna för statsbudgeten finnas statsanställd personal.

4 §

Bostadsfondens direktion har till uppgift att

1) svara för att fondens likviditet är tillräcklig och, inom gränserna för de fullmakter som avses i 2 § 2 mom., fatta beslut om de lån som tas upp för fondens verksamhet och om villkoren för dem,

2) fastställa fondens instruktion,

3) godkänna och underteckna fondens bokslut, samt

4) årligen till miljöministeriet avge en berättelse om fondens verksamhet under det föregående kalenderåret.

Om direktionens övriga uppgifter stadgas genom förordning.


5 §

Bostadsfonden kan för sin service och andra prestationer uppbära avgifter enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92). De avgifter som inflyter räknas inte till fondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten.

6 §

Av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, betalas amorteringar och räntor på lån som har upptagits för fondens verksamhet och andra utgifter för upptagning, skötsel och återbetalning av lånen. Av dessa medel betalas också de låneräntor och amorteringar samt de eventuella dröjsmålsräntor och indrivningskostnader som staten enligt 13 a § lagen om bostadsproduktion är skyldig att betala.

7 §

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall

1) fastställas maximibeloppet för de lån som beviljas eller för vilka betalas räntestöd av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten,

2) bestämmas maximibeloppet för de lån som tas upp för bostadsfonden samt

3) beslutas om eventuell överföring till bostadsfonden eller ur fonden till statsbudgeten.


8 §

Statsrådet fastställer dispositionsplanen för fullmakten att bevilja och godkänna lån som beviljas av eller understöds med bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Inrättande och besättande av tjänster vid bostadsfonden samt andra åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Miljöministeriet beslutar härvid om de angelägenheter som avses i 6 och 7 §§ statstjänstemannalagen, med undantag av de tjänster som skall specificeras i statsbudgeten.

Vad som stadgas om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena gäller sedan denna lag trätt i kraft bostadsfonden.

Vad som stadgats eller bestämts om bostadsstyrelsen gäller sedan denna lag trätt i kraft bostadsfonden, om inte något annat stadgas eller bestäms.

RP 342/92
MiUB 3/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.