349/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om ändring av förordning om patientskadenämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 10 april 1987 om patientskadenämnden (396/87) 4 och 5 §§ som följer:

4 §

Nämnden har sju medlemmar och för envar av dem två personliga suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna utses av statsrådet, som samtidigt förordnar en av medlemmarna till ordförande och två till vice ordföranden. Nämnden kan indelas i sektioner.

5 §

Nämndens medlemmar skall vara förtrogna med hälsovårdsfrågor. Ordföranden och viceordförandena skall ha avlagt juris kandidatexamen och minst två av dem skall vara förtrogna med skadeståndsfrågor. Ordföranden skall därtill vara förtrogen med domarvärv. Två av medlemmarna skall vara specialistläkare och en utövare av sjukvårdsyrke. Vad som ovan stadgas om medlemmarna gäller på motsvarande sätt suppleanterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.