337/1993

Given i Helsingfors den 13 april 1993

Lag om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om en bränsleavgift som skall betalas när bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i en med dieselmotor försedd paketbil, lastbil eller buss.

Denna lag tillämpas på fordon som nämns i 1 mom. och som är registrerade i Finland eller i utlandet eller som oregistrerade används i Finland.

2 §
Bränsleavgift

För ett fordon enligt 1 § i vilket såsom bränsle används bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja uppbärs bränsleavgift i stället för bränsleaccis.

Bränsleavgift uppbärs inte för det bränsle som finns i ett fordons tank då fordonet förs in i landet. Om det bränsle som finns i ett fordons tank då fordonet förs in i landet har gjorts identifierbart på det sätt som med stöd av lagen om bränsleaccis (948/82) stadgas om lätt brännolja, skall bränsleavgift dock debiteras.

För ett fordon om vilket en anmälan enligt 20 § lagen om skatt på motorfordon har gjorts för debitering av tilläggsskatt uppbärs inte bränsleavgift under tilläggsskatteperioden.

3 §
Anmälningsskyldighet

Om bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja börjar användas i ett fordon som nämns i 1 §, är fordonets ägare eller innehavare skyldig att anmäla detta till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen innan bränslet tas i bruk. En anmälan som gäller ett fordon som förs in i landet kan även lämnas till tullmyndigheten.

4 §
Påförande av bränsleavgift

Bränsleavgift påförs för så många dagar som bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja enligt anmälan används i fordonet.

Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i fordonet under annan tid än den som anmälts, uppbärs bränsleavgift för så många dagar som fordonet utan avbrott har varit i Finland fram till den dag då användningen konstaterades, dock högst för 60 dagar per gång. Om bränsleavgift har påförts för fordonet, räknas tiden tidigast från dagen efter föregående skatteperiod. Om tidpunkten då fordonet har förts in i landet inte kan fastställas, debiteras bränsleavgift för minst tio dagar.

5 §
Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiften för en paketbil är 500 mark, för en lastbil 1 000 mark och för en buss 750 mark per dag.

6 §
Förhöjd bränsleavgift

Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett fordon och någon anmälan enligt 3 § om användning av sådant bränsle inte har gjorts, uppbärs bränsleavgiften till tredubbelt belopp.

7 §
Betalningsskyldig

Bränsleavgiften påförs den som var fordonets ägare då bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja användes. Om fordonet varaktigt innehas av någon annan, påförs bränsleavgiften dock innehavaren.

Vem den betalningsskyldige är kan fastställas på grundval av uppgifterna i motorfordonsregistret eller, om fordonet är oregistrerat eller registrerat i utlandet, på grundval av de handlingar som gäller fordonet eller uppgifter från registreringslandet.

8 §
Myndigheter

Bränsleavgiften debiteras av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen.

Användningen av bränsle övervakas av polisen och tullmyndigheterna. Polisen och tullmyndigheterna har rätt att utföra nödvändiga inspektioner av upplagringsställen för bränslen och av fordon för att arten av det bränsle som används i fordonet skall kunna redas ut.

Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett med dieselmotor försett fordon, skall den övervakande myndigheten anmäla detta till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen för att bränsleavgift skall kunna påföras.

9 §
Konstaterande av användning av bränsle

Användningen av annat bränsle än dieselolja anses ha inletts då en tank som är ansluten till fordonets bränslesystem innehåller bränsle som har gjorts identifierbart på det sätt som stadgas om lätt brännolja. Bränsleavgift uppbärs oberoende av hur mycket sådant bränsle det finns i fordonet.

10 §
Fortsatt körning

Ett med dieselmotor försett fordon som konstateras ha drivits med bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja får, efter att grunderna för påförande av bränsleavgift har retts ut, med användning av detta bränsle köras till närmaste ställe som den övervakande myndigheten bestämmer och där bränslet kan bytas ut.

Bränsleavgift påförs på nytt, om bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i fordonet efter en sådan körning som nämns i 1 mom. och som sker med tillstånd av en myndighet.

11 §
Utförselförbud för ett i utlandet registrerat fordon

Ett i utlandet registrerat fordon för vilket bränsleavgift skall uppbäras får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften har betalts. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen kan dock ge tillstånd till att fordonet förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har ställts för betalningen av bränsleavgiften.

12 §
Hörande av den betalningsskyldige

Om den betalningsskyldige befinner sig i Finland på känd ort skall han, innan betalningsföreläggande utfärdas, beredas tillfälle att lämna ett skriftligt utlåtande inom en viss tid, som skall omfatta minst två veckor. Den betalningsskyldige kan också höras muntligen, om han ber om det.

13 §
Betalningstid

Bränsleavgiften skall betalas inom 30 dagar från betalningsföreläggandet.

Om bränsleavgiften inte betalas inom den tid som nämns i 1 mom., uppbärs hos den betalningsskyldige dröjsmålsränta och restavgift, som räknas ut enligt grunderna i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76).

14 §
Ändringssökande och verkställighet

Ändring i beslut som gäller påförande av bränsleavgift söks genom besvär hos omsättningsskatterätten med iakttagande av lagen om skatt på motorfordon (722/66). Beträffande skatterättelse tillämpas lagen om skatt på motorfordon.

Betalningsföreläggandet får verkställas utan dom eller utslag med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Om bränsleavgiften inte har betalts senast på förfallodagen får fordonet mätas ut och bränsleavgiften indrivas ur fordonets värde, även om fordonet ägs av någon annan än den betalningsskyldige.

15 §
Skattelättnad och anstånd med betalningen

Finansministeriet kan av särskilt vägande skäl på ansökan och på villkor som det bestämmer bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta som skall betalas med anledning av anstånd.

Skattestyrelsen avgör en ansökan som avses i 1 mom., om det belopp vars avlyftande eller återbäring söks är högst 300 000 mark. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Skattestyrelsen kan på ansökan bevilja anstånd med betalning av bränsleavgift. Beträffande anståndsvillkoren tillämpas vad som stadgas om tilläggsskatt på motorfordon. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett anståndsärende. Ministeriet bestämmer härvid anståndsvillkoren i sitt beslut på ansökan.

I beslut som meddelas med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

16 §
Straffstadganden

Om straff för den som i strid med lagen undandrar eller försöker undandra bränsleavgift stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

17 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 april 1993.

Lagen tillämpas på fordon som används den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 329/92
StaUB 9/93

Helsingfors den 13 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.