328/1993

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1993

Inrikesministeriets beslut om när registerförvaltningens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna och om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när befolkningsregistercentralens och registerbyråernas prestationer skall vara avgiftsbelagda, om betalningsgrunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som skall uppbäras för offentligrättsliga prestationer, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer, om vilka stadgas särskilt.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som befolkningsregistercentralen utför är

1) upprätthållande av befolkningsdatasystemet och säkerställande av att det fungerar samt

2) handledning och övervakning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen.

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som registerbyråerna utför är

1) inhämtande, registrering och kontroll av befolkningsuppgifter,

2) ledning och övervakning av befolkningsregistermyndigheterna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet,

3) utfärdande av ämbetsbevis eller andra motsvarande handlingar för ansökan om socialt bidrag eller understöd, samt

4) hindersprövning och förrättande avvigsel.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka fast avgift uppbärs enligt bifogad avgiftstabell är

1) befolkningsuppgiftstjänster för statliga och kommunala myndigheter samt för den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet,

2) befolkningsuppgiftstjänster för samfund för deras myndighetsverksamhet,

3) befolkningsuppgiftstjänster för den vetenskapliga forskningen, samt

4) utfärdande av enstaka intyg eller motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Befolkningsregistercentralen och registerbyråerna utför också följande avgiftsbelagda prestationer:

1) andra befolkningsuppgiftstjänster än sådana som nämns i 3 §,

2) andra utbildningstjänster än sådana som hänför sig till upprätthållandet av befolkningsuppgifterna,

3) konsulteringstjänster,

4) publikationsverksamhet, samt

5) sändnings- och postningstjänster.

5 §
Betalningsgrunder för prestationerna

En avgift som uppbärs för offentligrättsliga prestationer fastställs på grundval av prestationens självkostnadsvärde eller genomsnittliga självkostnadsvärde.

För byggnads- och lägenhetsuppgifter som utlämnas till kommunerna uppbärs endast databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen.

Avgifterna för övriga prestationer fastställs på företagsekonomiska grunder.

6 §
Myndighet som beslutar om avgiften

Befolkningsregistercentralen och registerbyråerna beslutar om avgiften för en prestation som de producerat, med undantag av de fasta avgifter som nämns i avgiftstabellen.

Befolkningsregistercentralen beslutar dessutom om de riksomfattande avgifterna för telefontjänsten, med undantag av befolkningsdatatelefoner som är avsedda för myndigheternas bruk.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993, dock så, att för uppgifter som före utgången av 1993 utlämnats till statliga myndigheter uppbärs endast databehandlingskostnaderna för utlämnandet av uppgifterna.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Sakari Vanhala

AVGIFTSTABELL

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

För befolkningsregistercentralens och registerbyråernas prestationer uppbärs enhetspriser som baserar sig på prestationsmängden eller i stället för dessa en annan fast avgift som fastställs på nedan nämnda grunder.

I Informationstjänst vid direktanvändning mk/bild
Personuppgifter
Identifiering 2,30
Basuppgifter 1,70
Uppgifter om familjeförhållanden 1,20
Ämbetsbevisuppgifter 2,10
Historieuppgifter 2,00
Adressuppgifter 1,50
En uppgift 0,70
Förfrågan om antalet namn 1,30
Fastighets- och byggnadsuppgifter
Basuppgifter 4,20
Preciseringsuppgifter 1,90
Uppgifter om dem som bor på adressen 8,40
En uppgift 1,20

På den årliga debiteringen hos en kund eller kundgrupp tillämpas följande tabell över mängdrabatter:

Mk Rabatt
500 000-1 000 000 5 %
1 000 001-2 000 000 10 %
2 000 001-3 000 000 15 %
3 000 001-4 000 000 20 %
4 000 001- 25 %
Minimidebiteringen per månad är 40 mk.
II Ändringsuppgifter mk/ändringspost
Med hjälp av person-, fastighets- eller byggnadsbeteckning eller annan motsvarande beteckning 0,23
För ändringsuppgifter beviljas mängdrabatt på basis av omfattningen av det register som upprätthålls enligt följande:
Enhetsmängd i registret Rabatt
1 000 000-2 000 000 10 %
2 000 001-3 000 000 20 %
3 000 001-4 000 000 30 %
4 000 001-5 000 000 40 %
5 000 001- 50 %
Dessutom uppbärs 200 mk per vecka i grundavgift, med undantag av sjukvårdsdistrikten, hos vilka debiteras 800 mk per vecka i grundavgift, och dagliga linjeöverföringen av ändringsuppgifter, för vilka grundavgiften är 200 mk per överföringsomgång.
Utan beteckning 0,40
Dessutom uppbärs 200 mk per vecka i grundavgift.
III Uppdatering på särskilt uppdrag av uppgifter i de enheter som redan finns i kundens eget register mk/jämförbar dataenhet
Med hjälp av person-, fastighets- eller byggnadsbeteckning eller annan motsvarande beteckning 0,10
Dessutom uppbärs 2 000 mk i grundavgift.
Utan beteckning 0,15
Dessutom uppbärs 3 000 mk i grundavgift.
För uppdatering av kundregister beviljas mängdrabatt på basis av prestationsmängden enligt följande:
Prestationsmängd Rabatt
10 000- 50 000 5 %
50 001-100 000 10 %
100 001-200 000 20 %
200 001-400 000 30 %
400 001-800 000 40 %
800 001- 50 %
IV Sampling och utplockning mk/utlämnad dataenhet
Sampling eller utplockning ur person-, fastighets- eller byggnadsuppgifter 0,50
Dessutom uppbärs 2 000 mk per vecka i grundavgift samt för eventuell användning av yrkesklassificering 0,09
För sampling och utplockning beviljas mängdrabatt på basis av prestationsmängden enligt följande:
Prestationsmängd Rabatt
10 000- 50 000 5 %
50 001-100 000 10 %
100 001-200 000 20 %
200 001-400 000 30 %
400 001-800 000 40 %
800 001- 50 %
V Separata förteckningar mk/enhet
Utdata beträffande val och folkomröstning 0,40
För utdata beträffande val och folkomröstning beviljas mängdrabatt på basis av enhetsmängden enligt följande
Enhetsmängd Rabatt
10 000- 50 000 5 %
50 001-100 000 10 %
100 001-200 000 20 %
200 001-400 000 30 %
400 001-800 000 50 %
800 001- 60 %
Förutom ovan nämnda enhetspriser uppbärs eventuella betydande arbets- och materialkostnader för utlämnandet av uppgifter samt postningskostnader.
VI Befolkningsdatatelefon mk/minut
Lokalsamtalsavgift och 7,90
VII Handlingar mk/handling
Ämbetsbevis med uppgifter om en person, maken, föräldrarna och barnen, 12,00
för varje generation utöver dessa uppbärs dessutom 10 mk/person
Hemortsbetyg eller utdrag eller annan med dessa jämförbar handling med uppgifter om en person, fastighet eller byggnad 12,00
Annat intyg eller annan förteckning med invånaruppgifter om en person eller byggnad på basis av invånarantalet enligt följande:
1-10 invånare 30,00
11-30 invånare 60,00
31- 90,00
Statistik eller utredning av antalet 10,00
mk/sida
Styrkt kopia 10,00
När kunden tillställs ovan nämnda handlingar per post, uppbärs inte någon postnings- och avsändningsavgift.
För en handling som tillställs som telefax uppbärs samma avgift som för en ovan avsedd originalhandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.