319/1993

Given i Helsingfors den 2 april 1993

Förordning om försök med närståendevård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 27 b § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) och 6 § lagen den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92), sådana dessa lagrum lyder, förstnämnda lagrum i lag av den 18 december 1992 (1365/92) och sistnämnda lagrum i lag av den 30 december 1992 (1646/92):

1 §
Avsikten med försöket

För utvecklande av nya former av stöd för närståendevård kan försök med närståendevård ordnas. Avsikten med försöket är att utreda anhörigas eller närståendes möjligheter och beredvillighet att sköta en vårdbehövande som ett alternativ till lindringsvård eller anstaltsvård vid en akut allvarlig sjukdom.

2 §
Utbetalning av stödet

Stöd för närståendevård kan betalas till en person som till följd av vård av en anhörig eller närstående är förhindrad att arbeta för egen eller annans räkning.

Stöd betalas inte för den tid den vårdbehövande vårdas på en anstalt över sju dagar.

3 §
Vårdarvode

Med avvikelse från vad som stadgas i 5 och 6 §§ förordningen om stöd för närståendevård (318/93) uppgår det vårdarvode per dag som skall betalas till vårdaren till samma belopp som den minimidagpenning som bestäms enligt 16 § sjukförsäkringslagen.

Stöd betalas för högst 60 vardagar.

4 §
Avgift för stödet

De kommuner som deltar i försöket förbinder sig att inte uppbära någon avgift för den vård som ges som stöd för närståendevård.

De kommuner som deltar i försöket förbinder sig även att inte uppbära någon avgift av den vårdbehövande för service, åtgärder, läkemedel eller förnödenheter som hör till social- eller hälsovården och som han skulle få i anstaltsvård.

5 §
Stadganden som skall tillämpas

I fråga om det stöd för närståendevård som avses i denna förordning gäller förordningen om stöd för närståendevård (318/93) om inte annat stadgas i denna förordning.

6 §
Deltagande i och uppföljning av försöket

De kommuner som deltar i försöket godkänns av social- och hälsovårdsministeriet på grundval av anmälan.

I samband med att kommunerna anmäler att de vill delta i försöket skall de avge de förbindelser som nämns i 4 §.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter för uppföljningen av försöket en stödgrupp i vilken åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, forsknings- och utvecklingsccntralen för social- och hälsovården, kommunernas centralorganisationer och en av de kommuner som deltar i försöket är representerade.

7 §
Närmare anvisningar

Närmare anvisningar om verkställigheten av försöket meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993 och gäller till den 31 juni 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 2 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.