307/1993

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 1993

Handels- och industriministeriets beslut om verkställighet av förordningen om fastighetsmäklare

Handels- och industriministeriet har med stöd av 17 § förordningen den 12 februari 1993 om fastighetsmäklare (181/93) beslutat:

1 §
Meddelande om fastighetsmäklarprov

Handels- och industriministeriet utfärdar kungörelse i officiella tidningen och åtminstone i tre allmänt spridda tidningar om ett sådant fastighetsmäklarprov som avses i 4 och 10 §§ förordningen om fastighetsmäklare minst 30 dagar innan provet arrangeras samt meddelar länsstyrelserna om det. I kungörelsen ingår anvisningar om hur man anmäler sig till och deltar i provet.

2 §
Krav som gäller provet

Den som deltar i provet skall visa att han är förtrogen med praktiska frågor vid fastighetsförmedling och känner de stadganden och bestämmelser som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna idkas. Han skall visa att han behärskar ärenden som gäller försäljning, byte och uthyrning av fastighet, lagfart för, inteckning och beskattning av fastighet, stadsplanering, delning av fastighet och byggnadsrätt för den, fastighets- och bostadsaktiebolag, byggnadsskydd, konsumentskydd vid fastighetsförmedling samt uppgifter som skall ges vid marknadsföringen av bostäder.

Dessutom skall den som deltar i provet visa att han är förtrogen med grunderna för hur ett försäljningsobjekt värderas och att han kan göra upp de handlingar som behövs vid förmedlingen.

I provet får deltagaren använda lagbok som hjälpmedel utom då han besvarar frågor som gäller följande författningar:

1) förordningen om fastighetsmäklare (181/93) och de bestämmelser som utfärdats för verkställighet av den,

2) lagen om konsumentskydd vid fastighetsförmedling (686/88),

3) handels- och industriministeriets beslut om de formulär som avses i lagen om konsumentskydd vid fastighetsförmedling (1046/88) och

4) förordningen om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (847/83).

Fastighetsmäklarnämnden ger en rekommendation om den lagstiftning och litteratur som behövs vid förberedelserna för provet.

3 §
Intyg

Fastighetsmäklarnämnden ger ett intyg över godkänt prov, vilket undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Nämnden sänder intyget eller ett meddelande om underkänt till dem som har deltagit i provet.

Fastighetsmäklarnämnden för en förteckning över deltagarna och i den antecknas godkända och underkända.

4 §
Uppdragsdagbok

I uppdragsdagboken, som avses i 8 § förordningen om fastighetsmäklare, skall uppdragets ordningsnummer och mottagningsdag, uppdragets art, föremål och giltighetstid samt uppdragsgivarens namn och adress antecknas.

Om uppdraget förfaller eller återtas eller om dess innehåll ändras, skall anteckning om detta göras i dagboken.

När slutligt avtal enligt uppdraget har ingåtts, skall i dagboken utan dröjsmål antecknas dagen då avtalet ingicks, avtalsparternas namn, föremålet för avtalet, köpesumman eller hyresbeloppet samt mäklarens arvode.

I en dagbok som inte längre används skall avslutningsdatum antecknas. Dagboken skall uppbevaras fem år från det datum då den avslutades.

Dagboken får också föras med automatisk databehandling, förutsatt att den alltid kan fås ut i skriftlig form.

5 §
Förteckning över fastighetsmäklare

I den förteckning som nämns i 5 § förordningen om fastighetsmäklare antecknas utöver datum för anmälan fastighetsmäklarens firma, rörelsens adress, ansvariga föreståndarens namn samt datum då den anmälan har gjorts om vilken stadgas i lagen angående rättighet att idka näring. I förteckningen antecknas också uppgifter om ändring av rörelsens adress och byte av ansvarig föreståndare, påföljder enligt 14 och 16 §§ förordningen om fastighetsmäklare samt anmälan om att verksamheten upphör.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 26 mars 1993

Minister
Pertti Salolainen

Yngre regeringssekreterare
Hannes Aulu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.