300/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Lag om ändring av lagen om Steiner-skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 maj 1977 om Steiner-skola (417/77) 6-8 §§ samt

fogas till lagen nya 6 a och 6 b §§ som följer:

6 §

Undervisningsministeriet kan av särkilda skäl bevilja en Steiner-skola extra statsunderstöd ur anslag som upptas i statsbudgeten för respektive år.

6 a §

Om disciplin för elever i klass 1-9 i en Steiner-skola gäller vad som stadgas om disciplin för grundskolelever, och om disciplin för elever i klass 10-13 gäller vad som stadgas om disciplin för gymnasieelever. Om avstängning av en elev beslutar lärarkollegiet. Ett beslut om avstängning av en elev i klass 1-9 skall underställas länsstyrelsen.

6 b §

Om uppsägning, disciplin samt avhållande från uppgifter i fråga om lärare och timlärare vid Steiner-skolor gäller i tillämpliga delar vad därom stadgas om statstjänstemän. I fråga om timlärare tillämpas vad som stadgas om tjänstförrättande tjänsteman. Som tjänstemannanämnd fungerar den tjänstemannanämnd som tillsatts i anslutning till länsstyrelsen.

Om uppsägning av lärare och timlärare och om avhållande från uppgifter samt om tillgripande av disciplinärt förfarande beslutar lärarkollegiet.

Om tystnadsplikt och om rätten till information för medlemmar av skolans förvaltningsorgan och personer som är anställda vid skolan gäller vad därom stadgas i fråga om medlemmar av grundskolans och gymnasiets förvaltningsorgan samt personer som är anställda vid grundskolor och gymnasier.

7 §

Till den som varit anställd vid en Steiner-skola betalas av statsmedel pension samt efter honom familjepension, begravningshjälp och ersättning för begravningskostnader och därvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om dem som varit anställda vid skolor som ersätter grundskolan och privata gymnasier.

8 §

Om sökande av ändring i beslut som avses i 6 b § 1 mom. gäller vad statstjänstemannalagen (755/86) stadgar om sökande av ändring i sådana beslut.

Om sökande av ändring i andra beslut än sådana som anges i 1 mom. och som fattas med stöd av denna lag eller den förordning som utfärdats med stöd av denna lag gäller lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I beslut av skolans organ söks emellertid ändring genom besvär hos länsrätten. Genom förordning kan stadgas även om andra undantag i fråga om förfarandet vid ändringssökande.

Genom förordning kan stadgas om de fall då ändring i beslut inte får sökas.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

Ett i denna lag avsett ärende som är an-hängigt då lagen träder i kraft behandlas i enlighet med denna lag eller den förordning som utfärdats med stöd av lagen. Besvär som är anhängiga då denna lag träder i kraft behandlas emellertid av behörig myndighet enligt de stadganden som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 176/92
KuUB 21/92

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.