284/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70) 3 § 3 mom., 4 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 24 oktober 1986 (764/86) och 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1992 (588/92), samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

3 §

Förhandlings- och avtalsparter är, om inte något annat följer av 3 a §,

1) på statens vägnar den myndighet som genom förordning ombetros uppdraget (statens förhandlingsmyndighet),

2) i de fall som avses i 4 mom. på statens vägnar det ämbetsverk eller den inrättning som bestäms av statens förhandlingsmyndighet (förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet),

3) på tjänstemännens vägnar sådana registrerade föreningar till vilkas egentliga syften hör att bevaka tjänstemännens intressen i tjänsteförhållandena (tjänstemannaförening) och med vilka statens förhandlingsmyndighet finner det vara ändamålsenligt att förhandla och ingå tjänstekollektivavtal, samt

4) i de fall som avses i 4 mom. på tjänstemännens vägnar tjänstemannaföreningar med vilka förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet finner det vara ändamålsenligt att förhandla och ingå preciserande tjänstekollektivavtal (förvaltningsområdets tjänstemannaförening).


3 a §

Genom förordning kan stadgas att förhandlings- och avtalsparter som företräder arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för tjänstemän vid sådana affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) är

1) sådan registerad förening till vilkens [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: sådana registrerade föreningar till vilkas ] egentliga syften hör att bevaka arbetsgivarnas intressen i fråga om anställningsförhållandena och som ombetros detta uppdrag genom förordning (arbetsgivarförening), samt

2) affärsverket i fråga som är medlem i en arbetsgivarförening som avses i 1 punkten.

Förhandlings- och avtalspart på tjänstemännens vägnar är i de fall som avses i 1 mom. en sådan registrerad förening till vars egentliga syften hör att bevaka affärsverkets tjänstemäns intressen i tjänsteförhållandena (affärsverkets tjänstemannaförening) och med vilken en sådan i 1 mom. nämnd förhandlings- och avtalspart som företräder arbetsgivaren finner det vara ändamålsenligt att förhandla och ingå avtal.

Vad 5 § 5 och 6 mom., 8 § 3 mom. samt 19 § 2 mom. stadgar om staten eller om statens förhandlingsmyndighet tillämpas i fall som avses i 1 mom. i stället för dessa på affärsverken och arbetsgivarföreningen. Arbetsgivarföreningen beslutar om verkställande av lockout som gäller affärsverk. Vad 12 § stadgar om den statliga förhandlingsmyndighetens rätt att föra en stridsåtgärd till tjänstetvistsnämnden, gäller i fråga om stridsåtgärder vid affärsverk även affärsverken och arbetsgivarföreningen.

Vad någon annan lag stadgar om den statliga förhandlingsmyndighetens eller en statlig myndighets rätt att ingå tjänstekollektivavtal eller arbetskollektivavtal eller med dessa jämförbara avtal gäller i stället för sistnämnda myndigheter arbetsgivarföreningen i fråga om sådana anställningsvillkor som gäller personalen vid affärsverken.

På arbetsgivarföreningen skall föreningslagen (503/89) tillämpas. Statens förhandlingsmyndighet kan, enligt vad som stadgas närmare genom förordning, sköta beredningen av de ärenden som ankommer på föreningen.

4 §

Ett tjänstekollektivavtal träder i kraft först då statsrådet har godkänt det. Statsrådets godkännande krävs dock inte för tjänstekollektivavtal som ingåtts mellan de parter som avses i 3 a § och inte heller för preciserande tjänstekollektivavtal, om i gällande tjänstekollektivavtal har överenskommits om de merutgifter som det preciserande tjänstekollektivavtalet åsamkar staten.


5 §

Bundna av ett tjänstekollektivavtal är

1) staten i andra fall än de som anges i 2 punkten,

2) affärsverk i fall som avses i 3 a § samt arbetsgivarförening i fråga om avtal som den har ingått,

3) de tjänstemannaföreningar som ingått avtalet eller som i efterhand med samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detta,

4) de registrerade föreningar som direkt eller genom mellanled är eller under avtalets giltighetstid varit underföreningar i föreningar som avses i 2 eller 3 punkten, och

5) de affärsverk och tjänstemän som är eller under avtalets giltighetstid har varit medlemmar i en sådan arbetsgivar- eller tjänstemannaförening som är bunden av avtalet.


6 §

Samma uppsägningsrätt som en part i avtalet har en i 5 § 1 mom. 4 punkten avsedd förening, om den har upphört att vara underförening till en förening som är part i avtalet. En underförening är likväl bunden av tjänstekollektivavtal under samma tid som en ovan avsedd förening som är part i avtalet. [ Texten har blivit utstrucken (1993) Uppsägningen skall ske skriftligen. ]


Denna lag träder i kraft den 1 april 1993.

RP 362/92
FvUB 2/93

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.