283/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Lag om ändring av 6 § lagen om införande av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. lagen den 5 februari 1965 om införande av ärvdabalken (41/65),

sådant det lyder i lag av den 5 december 1991 (1402/91), som följer:

6 §

Vill någon att arv enligt 5 kap. 2 § i den nya ärvdabalken skall överlåtas till en person som har stått arvlåtaren nära eller till en kommun, skall ansökan om detta göras hos statskontoret inom ett år från arvlåtarens död. En ansökan som har gjorts senare kan dock beaktas, om den kommer till statskontoret innan något beslut om överlåtelse eller behållande av egendomen i statens ägo har fattats. Statskontoret skall i de fall som avses i 5 kap. 2 § 4 mom. ärvdabalken överföra ärendet till finansministeriet.Denna lag tillämpas också när arvlåtaren har dött innan lagen har trätt i kraft. Om arvlåtaren har dött före den 1 januari 1992, tillämpas dock de stadganden som då var i kraft.

RP 378/92
LaUB 3/93

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.