282/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Lag om ändring av 5 kap. 2 § ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 kap. 2 § 1 och 4 mom. ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65),

sådana de lyder i lag av den 5 december 1991 (1401/91), som följer:

5 kap.

Om statens rätt till arv

2 §

Om det med hänsyn till omständigheterna anses vara skäligt, kan statskontoret besluta att egendom, som har tillfallit staten, helt eller delvis skall överlåtas till en person som har stått arvlåtaren nära. Egendomen kan också överlåtas till den kommun där arvlåtaren sist var bosatt. Fast egendom kan även överlåtas till den kommun där egendomen finns.


Är skillnaden mellan kvarlåtenskapens tillgångar och skulder (bouppteckningsvärde) eller värdet av den egendom som avses i 3 mom. större än ett belopp som bestäms genom förordning, fattas de beslut som avses i 1, 2 och 3 mom. av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 april1993.

Denna lag tillämpas också när arvlåtaren har dött innan lagen har trätt i kraft. Om arvlåtaren har dött före den 1 januari 1992, tillämpas dock de stadganden som då var i kraft.

RP 378/92
LaUB 3/93

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.