279/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars l993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat rubriken och 1-4 §§ samt i 1 § rubriken Mucoviscidos till en ny rubrik Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85),

av dessa bestämmelser 1 § sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 10 mars 1988, den 30 november 1989, den 27 september 1990 och den 12 december 1991 (216/88, 1059/89, 907/90 och 1460/91), 2 § sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder delvis ändrad genom sistnämnda beslut och 3 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 30 december 1987 (1303/87), samt

fogat till 1 § efter rubriken Uremi som förutsätter dialysbehandling en ny rubrik Svår anemi i samband med njurinsufficiens som följer:

Statsrådets beslut

om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 80 procent

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid m behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel som ersätts i sin helhet är:

Sjukdom Läkemedelssubstans eller läkemedelspreparat
Parkinsonism 1) amantadin
2) benserazid
3) benshexol
4) benstropin
5) biperiden
6) bromokriptin
7) karbidopa
8) levodopa
9) metixen
10) orfenadrin
11) pergolid
12) procyklidin
13) selegilin
Malign tumör i bröstkörteln 1) anabola steroider
2) androgener
3) antineoplastiska ämnen
4) estrogener
5) kalcitonin
6) klodronat
7) kortikoider
8) leukovorin
9) pamidronat
10) progestogener
11) tamoxifen
12) toremifen
Malign tumör i prostata 1) antineoplastiska ämnen
2) bucerelin
3) estrogener
4) goserelin
5) kalcitonin
6) klodronat
7) kortikoider
8) leukovorin
9) leuprorelin
10) cyproteron
11) pamidronat
12) progestogener
13) triptorelin
Leukemier och andra maligna blod- och benmärgssjukdomar 1) antineoplastiska ämnen
2) interferon alfa
3) kalcitonin
4) klodronat
5) kortikoider
6) leukovorin
7) pamidronat
Maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad 1) antineoplastiska ämnen
2) kalcitonin
3) klodronat
4) kortikoider
5) leukovorin
6) pamidronat
Kroniska störningar i Dvitaminmetabolismen 1) alfakalsidol
2) dihydrotakysterol
3) ergokalsiferol
4) fosfatpreparat
5) kalcitriol
6) kalciumsalter
7) kolekalciferol
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämnts ovan 1) antineoplastiska ämnen
2) kalcitonin
3) klodronat
4) kortikoider
5) leukovorin
6) pamidronat
7) progestogener
Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens 1) pankreasenzymer
Svår anemi i samband med njurinsufficiens 1) erytropoietin
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid m behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts till 80 procent, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans eller läkemedelspreparat
Kronisk hjärtinsufficiens 1) diuretika (med undantag av xantinderivat)
2) enalapril
3) hydralaziner
4) kaliumsalter
5) kaptopril
6) kinapril
7) lisinopril
8) organiska nitrater
9) prazosin
10) hjärtglykosider
Kronisk hypertoni 1) adrenergiska beta-receptorblockerande medel
2) amlodipin
3) diltiazem
4) diuretika (med undantag av xantinderivat)
5) enalapril
6) felodipin
7) hydralaziner
8) isradipin
9) kaliumsalter
10) kaptopril
11) kinapril
12) klonidin
13) labetalol
14) lisinopril
15) metyldopa
16) minoxidil
17) nifedipin
18) prazosin
19) ramipril
20) rauwolfiaalkaloider
21) silazapril
22) verapamil
Kronisk ulcerös kolit 1) azatioprin
2) kortikoider
3) kortikotropiner
4) merkaptopurin
5) mesalazin
6) olsalazin
7) sulfasalazin
Crohns sjukdom 1) azatioprin
2) kortikoider
3) kortikotropiner
4) merkaptopurin
5) mesalazin
6) metrondazol
7) olsalazin
8) sulfasalazin
Familjär hyperkolesterolemi 1) kolestipol
2) kolestyramin
3) lovastatin
4) nikotinsyra och nikotinylalkohol
5) pravastatin
6) simvastatin
3 §

Folkpensionsanstalten fastställer förteckningar över sådana i läkemedelslagen (395/87) angivna läkemedel som innehåller i 1 och 2 §§ nämnda läkemedelssubstanser och läkemedelspreparat och som ersätts i sin helhet eller till 80 procent.

4 §

På basis av ett och samma recept ersätts i m detta beslut avsedda läkemedel i sin helhet eller till 80 procent för varje på en gång gjort inköp till en mängd som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan vid varje inköp här avsedda läkemedel ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.


Detta beslut träder i kraft den 15 april1993.

Helsingfors den 18 mars l993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.