278/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Förordning om ändring av kärnenergiförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i kärnenergiförordningen av den 12 februari 1988 (161/88) 1 § 1 mom. 5 punkten, 5 §, 10 § 1 mom. 3 punkten, 50 § 1 mom., 52 § och 56 § 1 mom. samt bilaga B till förordningen samt

fogas till förordningen nya 8 a och 8 b §§, till 35 § ett nytt 2 mom. samt till förordningen en ny bilaga C som följer:

1 §

I denna förordning avses med:


5) ursprungslandsbegränsning en sådan begränsning som beror på ett internationellt avtal på kärnenergiområdet mellan å ena sidan Finland och å andra sidan någon stat eller grupp av stater eller på en förbindelse som Finland har gett, och som gäller innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av kärnämne, kärnavfall, malm, anrikad malm eller andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial som anges i 8 § eller 8 a §, och vilka avtalets bestämmelser eller förbindelsen gäller;


5 §

Kärnavfall som avses i 3 § 3 punkten kärnenergilagen är inte:

1) radioaktiva ämnen som spritts i omgivningen med sådana utsläpp som förorsakats av användningen av kärnenergi och som inte överstiger de uppsatta gränserna för utsläpp,

2) ett radioaktivt ämne eller en radioaktiv produkt som framställts eller använts i kommersiell, industriell, lantbruksekonomisk, medicinsk eller vetenskaplig verksamhet eller i utbildning eller annan därmed jämförbar verksamhet som inte utgör en del av kärnavfallshanteringen, inte heller

3) prov som i undersökningssyfte har tagits av kärnanläggning eller kärnavfall.

8 a §

Ämnen, anordningar och aggregat samt informationsmaterial på kärnenergiområdet som nämns i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen och på vilkas utförsel tillämpas kärnenergilagen är de ämnen, anordningar, aggregat och det informationsmaterial som nämns i bilaga C till denna förordning.

På införsel av ämnen, anordningar och aggregat samt informationsmaterial som nämns nedan i bilaga C tillämpas kärnenergilagen då ämnet, anordningen, aggregatet eller informationsmaterialet omfattas av ursprungslandsbegränsningar.

8 b §

Handels- och industriministeriet kan vid behov meddela närmare anvisningar om vilka de ämnen, anordningar, aggregat och det informationsmaterial som nämns i bilagorna A och C är.

10 §

Kärnenergilagens stadganden tillämpas inte på innehav, vidareöverlåtelse, hantering, användning, lagring och transport av kärnavfall som överlåtits med stöd av tillstånd som berättigar till överlåtelse, om:


3) det överlåtna kärnavfallet inte kan bedömas åsamka någon en årlig dos som överskrider 0,01 mSv som effektiv dos, och


35 §

Den som ansöker om tillstånd skall dessutom tillställa strålsäkerhetscentralen alla andra utredningar som strålsäkerhetscentralen anser vara nödvändiga.

50 §

Tillstånd till utförsel och införsel som avses i 2 § 1 mom. 3 och 4 punkten kärnenergilagen beviljas av handels- och industriministeriet med undantag för de fall som räknas upp i 2 mom. Tillstånd till utförsel och införsel av de ämnen, anordningar, aggregat eller det informationsmaterial som anges i bilaga C beviljas dock alltid av handels- och industriministeriet.


52 §

Tillstånd till utförsel och införsel söks hos strålsäkerhetscentralen, med undantag av de tillstånd som nämns i 2 mom. Om beviljandet av tillstånd enligt 50 § ankommer på handels- och industriministeriet, skall strålsäkerhetscentralen överföra ärendet till handels- och industriministeriet för avgörande. Strålsäkerhetscentralen skall samtidigt sända sitt utlåtande i ärendet till handels- och industriministeriet.

Tillstånd till utförsel och införsel av ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som avses i bilaga C söks hos handels- och industriministeriet.

Handels- och industriministeriet skall meddela strålsäkerhetscentralen de tillstånd till utförsel och införsel som ministeriet har beviljat.

56 §

Tillstånd till transport av kärnämnen eller kärnavfall på finskt område beviljas av strålsäkerhetscentralen, om sökanden är finsk medborgare eller en finsk stiftelse, ett finskt samfund eller en finsk statlig myndighet, samt av handels- och industriministeriet, om sökanden är ett utländskt samfund eller en utländsk myndighet.Denna förordning träder i kraft den 29 mars 1993.

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Stater som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten kärnenergiförordningen

Amerikas Förenta Stater 
Australien 
Belgien 
Bulgarien 
Danmark 
Frankrike 
Grekland 
Irland 
Italien 
Japan 
Kanada 
Luxemburg 
Nederländerna 
Norge 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Ryska Federationen 
Schweiz 
Spanien 
Storbritannien och Nordirland 
Sverige 
Tyskland 
Ungern 
Österrike 

Förteckning över kärntekniska anordningar, aggregat och ämnen av dual-use karaktär samt informationsmaterial i anslutning till dem

1. Industriella anordningar och aggregat

1.1. Numeriskt eller datorstyrda trycksvarvar (spin- och flowforming machines) och precisionsdorn, som kan användas för att forma cylindriska rotorer, samt för dem särskilt utformad programvara.

1.2. Numeriska styrenheter, särskilt kretskort som planerats för numerisk styrning av verktygsmaskiner, numeriskt styrda verktygsmaskiner och för dem särskilt utformad programvara och annat informationsmaterial som hör till dem.

1.3. Maskiner, anordningar och system för mycket noggrann mätning av dimensioner samt för dem särskilt utformad programvara.

1.4. Induktionsugnar som fungerar i vakuum eller andra speciella förhållanden, såsom till exempel i ädelgas, vari temperaturen kan vara över 850°C, samt spänningskällor som särskilt utformats för induktionsugnar.

1.5. Isostatpressar som kan uppnå högt tryck samt för dem särskilt utformade matriser, kontrolldon och programvara.

1.6. Robotar och fjärrkontrollerade redskap som är särskilt utformade för att antingen uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser för hantering av högexplosiva ämnen eller för att motstå strålning utan att deras funktionsförmåga försämras, samt för dem särskilt utformade kontrolldon och programvara.

1.7. Digitalt styrd effektiv utrustning för vibrationstest och för den utformad programvara.

1.8. Metallurgiska smält- och gjutugnar som fungerar i vakuum eller kontrollerad atmosfär samt för dem särskilt utformade datorstyrda funktions- och kontrollsystem samt programvara.

2. Material

2.1. Hållfasta aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns av över 460 MPa, i form av rör eller massiva stänger, då dessas yttre diameter är minst 75 mm.

2.2. Beryllium i metallform, i legeringar och föreningar med över 50 viktsprocent beryllium samt därav tillverkade produkter.

2.3. Synnerligen sen vismut, där vismuthalten är över 99,99 % och silverhalten är mindre än 10 ppm.

2.4. Bor, borföreningar och borlegeringar samt borhaltiga material, i vilka halten av isotopen bor-10 är över 20 viktsprocent av den totala bormängden.

2.5. Synnerligen rent kalcium, som innehåller under 1000 vikts-ppm andra metalliska orenheter än magnesium och under 10 vikts-ppm bor.

2.6. Klortrifluorid (ClF3).

2.7. Smältdeglar tillverkade av eller fodrade med följande material som är resistenta mot flytande aktinidmetaller:

a) kalciumfluorid (CaF2);

b) kalciumzirkonat (metazirkonat)(Ca2ZrO3);

c) ceriumsulfid (Ce2S3);

d) erbiumoxid (erbia) (Er2O3);

e) hafniumoxid (hafnia) (HfO2);

f) magnesiumoxid (MgO);

g) nitrerade niob-titan-wolframlegeringar (ca 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h) yttriumoxid (yttria) (Y2O3);

i) zirkoniumoxid (zirkon) (ZrO2); eller

j) tantal.

2.8. Hållfasta kol-, aramid- och glasfiber- och glasfiberliknande material och av dem tillverkade kompositmaterial i form av rör, vars inre diameter är mellan 75 mm och 400 mm.

2.9. Hafnium som metall, legeringar och föreningar, som innehåller över 60 viktsprocent hafnium, samt produkter därav.

2.10. Litium i form av metall, legeringar och föreningar, såvida det anrikats i isotopen litium-6.

2.11. Synnerligen rent magnesium, som innehåller under 200 vikts-ppm andra metalliska orenheter än kalcium och under 10 vikts-ppm bor.

2.12. Hållfast maråldrat stål (maraging steel).

2.13. Radium-226 med undantag av radium som ingår i medicinska tillämpningar.

2.14. Hållfasta titanlegeringar i form av rör eller massiva stänger.

2.15. Tunga komponenter tillverkade av volfram, volframkarbid eller volframlegeringar, vars volframhalt är över 90 %, i form av ihåliga cylindersymmetriska föremål och cylindersegment, med undantag av komponenter som särskilt utformats för användning som vikter eller gammastrålningskollimatorer.

2.16. Zirkonium i form av metall, i legeringar som innehåller över 50 viktsprocent zirkonium och föreningar i vilka viktsförhållandet hafnium/zirkonium är mindre än 1:500, samt produkter som helt tillverkats av så definierade råmaterial.

3. Anordningar och komponenter för separering av uranisotoper

3.1. Elektrolytiska celler för produktion av fluor, om deras produktionskapacitet är över 250 g fluor i timmen.

3.2. Anordningar för tillverkning, hopsättning, uträtning och upplinjering av rotorer och rotorkomponenter såsom till exempel mellanväggar, ändstycken och bälgar, vilka lämpar sig för gascentrifuger.

3.3. Balanseringsmaskiner för rotorer och rotorkomponenter och för dem särskilt utformad programvara, som lämpar sig för balansering av rotorer för gascentrifuger.

3.4. Lindningsmaskiner för fibrer, med vars hjälp kan tillverkas för framställning av rotorer för gascentrifuger lämpliga kompositmaterial och laminat utgående från fibrer och fiberliknande material, maskinernas kontrollmedel för koordinering och programmering, precisionsmandreller och för dem särskilt utformad programvara.

3.5. Frekvensomvandlare eller generatorer, som lämpar sig för drift av gascentrifuger.

3.6. Lasrar, laserförstärkare och oscillatorer enligt följande:

3.6.1. Lasrar som arbetar med kopparånga och vars medeluteffekt är 40 W eller mer.

3.6.2. Argonjonlasrar vars medeluteffekt är 40 W eller mer.

3.6.3. Neodymlegeringslasrar vars medeluteffekt är 40 W eller mer, med undantag av glaslasrar.

3.6.4. Avstämbara pulsade färgämnesoscillatorer i enkelmod, vars medeluteffekt är mer än 1 W och vars pulslängd är under 100 ns.

3.6.5. Avstämbara färgämneslaserförstärkare, vars medeluteffekt är mer än 30 W och vars pulslängd är under 100 ns.

3.6.6. Alexandritlasrar, vars medeluteffekt är mer än 30 W.

3.6.7. Pulsade koldioxidlasrar, vars medeluteffekt är mer än 500 W och pulslängd under 200 ns.

3.6.8. Pulsade excimerlasrar, vars medeluteffekt är mer än 500 W.

3.6.9. Paravätefyllda Ramanceller för frekvenskonvertering.

3.7. Masspektrometrar och deras jonkällor som kan mäta joner med en atomvikt över 230 med en noggrannhet av åtminstone 2:230.

3.8. Instrument som mäter tryck med tryckkännande element framställda av korrosionståliga metaller, och med vilka tryck upp till 13 kPa kan mätas med ett mätfel av högst en procent.

3.9. Av aluminium, aluminiumlegering, nickel eller nickellegering tillverkade eller därmed fodrade ventiler vilkas diameter är 5 mm eller mer.

3.10. Elektromagneter med supraledande solenoider, med undantag av magneter för medicinska anordningar för NMR-avbildning.

3.11. Effektiva vakuumpumpar, vars pumphastighet är minst 15 000 liter i sekunden.

3.12. Stabila likströmsaggregat för högeffekt, som kontinuerligt kan producera en spänning på 100 V eller mer med en strömstyrka av 500 A eller mer.

3.13. Stabila likströmsaggregat för högspänning, som kontinuerligt kan producera en spänning på 20 000 V eller mer med en strömstyrka av 1 A eller mer.

3.14. Elektromagnetiska isotopseparatorer, i vilka kan användas jonkällor som producerar en total jonström av 50 mA.

4. Anordningar för produktion av tungt vatten

4.1. Packningar tillverkade av fosforbronsnät eller koppar, som används i vakuumdestillationsanordningar för att separera tungt vatten från normalt vatten.

4.2. Hermetiskt tillslutna pumpar för cirkulation av en lösning av kaliumamidkatalysator i ammoniak.

4.3. Utbyteskolonner för vätesulfid tillverkade av finkornstål, vilkas diameter är 1,8 m eller mer.

4.4. Kryogeniska vätedestillationskolonner som arbetar vid ytterst låga inre temperaturer av under 35 K (-238°C) och vilkas inre diameter är minst 1 m och längd minst 5 m.

4.5. Konvertrar och syntetiseringsaggregat för ammoniak, vilka kan anslutas till en högtryckskolonn för utbyte av ammoniak/väte.

5. Anordningar för utveckling av implosionssystem

5.1. Röntgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer med en toppenergi av minst 500 keV, med undantag av komponenter i elektronmikroskop och medicinska anordningar.

5.2. Flerstegs-lättgaskanoner eller andra höghastighets-kanonsystem, som kan accelerera projektiler till åtminstone hastigheten 2 km/s.

5.3. Mekaniska kameror med roterande spegel, vilkas bildhastighet är större än 225 000 bilder/s eller vilka såsom svepkamera har en svephastighet större än 0,5 mm/æs, samt delar till sådana kameror.

5.4. Elektroniska svep- och enkelbildskameror, bildrör och avbildande utrustning av halvledartyp, vars tidurskiljningsförmåga eller exponeringstid är kortare än 50 ns.

5.5. Specialiserade mätinstrument utformade för hydrodynamiska experiment:

5.5.1. Hastighetsinterferometrar för mätning av hastigheter över 1 km/s.

5.5.2. Tryckmätare och givare, varmed mäts tryck överstigande 10 GPa (100 kilobar).

6. Sprängämnen och anordningar i anslutning till dem

6.1. Sprängkapslar (tändare) som förångas explosivt vid stor strömstyrka samt kombinationer av enskilda tändare och tändsystem för flerpunktständning, varmed detonation i en vidsträckt sprängämnesyta kan initieras nästan samtidigt.

6.2. Elektroniska komponenter till tändanordningar:

6.2.1. Högeffektsbrytare med mycket snabb funktion.

6.2.2. Högspänningskondensatorer som urladdas mycket snabbt.

6.3. Tändanordningar och motsvarande starkströmspulsgeneratorer:

6.3.1. Tändanordningar avsedda att initiera flerpunktständning av sprängkapslar enligt punkt 6.1.

6.3.2. Moduluppbyggda, portabla och för svåra förhållande avsedda elpulsgeneratorer med snabb funktion, inklusive drivaggregat till xenonblixtar.

6.4. Kraftiga sprängämnen eller ämnen eller blandningar av ämnen, som innehåller minst 2 procent av något av följande ämnen:

a) cyklotetrametylentetranitramin (HMX);

b) cyklotrimetylentrinitramin (RDX);

c) triaminotrinitrobensen (TATB);

d) Vilket sprängämne som helst, vars kristalldensitet överstiger 1,8 g/cm3 och vars detonationshastighet är över 8000 m/s; eller

e) hexanitrostilben (HNS).

7. Anordningar och komponenter för kärnladdningsprov

7.1. Oskilloskop och registreringsaggregat för insvängningsförlopp (transient recorders) med synnerligen stor bandbredd samt komponenter som särskilt utformats för dem.

7.2. Synnerligen snabba fotomultiplikatorrör.

7.3. Synnerligen snabba pulsgeneratorer.

8. Övrigt anordningar, aggregat och ämnen

8.1. Neutrongeneratorsystem, medräknat rör som är utformade för att fungera utan yttre vakuumsystem och som använder elektrostatisk acceleration för att inducera en kärnreaktion mellan tritium och deuterium.

8.2. Anordningar med anknytning till hantering och bearbetning av kärnmaterial och till kärnreaktorer:

8.2.1. Fjärrstyrda manipulatorer, som är lämpliga att användas för fjärrstyrning av arbete i radiokemisk separation och i hot cells.

8.2.2. Strålningsskyddande fönster tillverkade av ämnen med hög täthet, och för dem särskilt utformade ramar.

8.2.3. Strålningståliga TV-kameror och särskilt utformade linser som används i dem.

8.3. Tritium, tritiumföreningar och blandningar som innehåller tritium, i vilka förhållandet tritiumatomer/väteatomer överstiger 1/1000, med undantag av produkter och anordningar som innehåller mindre än 1480 GBq (40 Ci) tritium.

8.4. Anläggningar vari produceras, återvinns, utvinns, anrikas eller hanteras tritium, samt för dem behövliga kylnings-, lagrings- och reningsanordningar.

8.5. Platinerade katalysatorer, som är särskilt utformade eller tillverkade för att främja väteisotoputbytesreaktioner mellan väte och vatten, för att tillvarata tritium ur tungt vatten eller för att producera tungt vatten.

8.6. Helium i alla former som innehåller isotopen helium-3 i anrikad form, blandad med andra ämnen eller oblandad, innehållen i någon aggregat eller inte, utom sådana produkter eller anordningar, som innehåller under 1 g av isotopen helium-3.

8.7. Alla alfastrålande radionuklider med en halveringstid för alfasönderfall lika med eller längre än 10 dagar men kortare än 200 år, inklusive föreningar och blandningar som innehåller nämnda radionuklider, utom apparater vars alfaaktivitet är under 3,7 GBq (100 mCi).

9. Informationsmaterial som ansluter sig till kärntekniska anordningar, aggregat och ämnen av dual-use karaktär

9.1. Med informationsmaterial som ansluter sig till kärntekniska anordningar, aggregat och ämnen av dual-use karaktär avses i denna bilaga informationsmaterial i materiell form, till exempel i skriftlig form eller på annat sätt registrerat, såsom på ADB-diskett, band eller läsminne (ROM) införda ritningar, planer, scheman, modeller, formler, byggnadsplaner eller byggnadsbeskrivningar, handböcker samt anvisningar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.