267/1993

Given i Helsingfors den 19 mars 1993

Förordning om revision av statshushållningen

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 23 december 1947 om revision av statshushållningen (967/47), 4 § lagen den 23 december 1947 om granskning av sådana aktiebolags verksamhet, i vilka staten innehar aktiemajoriteten (968/47) och 3 § 1 mom. polislagen av den 18 februari 1966 (84/66):

Revisionsverkets uppgifter och organisation
1 §

Statens revisionsverk har till uppgift att i enlighet med lagen om revision av statshushållningen (967/47), med de undantag som stadgas i 2 § 1 mom. i nämnda lag,

1) verkställa revision av och övervaka skötseln av statliga myndigheters och inrättningars ekonomi och räkenskapsföring samt granska och övervaka även annan än på staten ankommande användning av statens medel och förvaltning av statens egendom samt därtill hörande räkenskapsföring,

2) granska och övervaka att statsbudgeten samt lagar, förordningar och föreskrifter om statshushållningen och statens räkenskapsföring iakttas, att ändamålsenlighet iakttas i statshushållningen samt att statens affärsverksamhet följer ekonomiska principer som är allmänt godkända i affärsverksamhet,

3) granska och övervaka beviljande av statsbidrag samt det sätt på vilket samfund och sammanslutningar som får statsbidrag använder medel samt deras räkenskapsföring, för utredande av om stadgandena och föreskrifterna angående statsbidrag samt de villkor som ställts vid beviljande av statsbidrag har iakttagits och om medlen har använts på behörigt sätt för det ändamål för vilket statsbidraget har givits, samt följa övervakningen av hur statsunderstöd används,

4) granska i myndigheternas besittning befintliga medel som tillhör enskilda och för vilka staten enligt gällande lagstiftning ansvarar,

5) se till och övervaka att fel och bristfälligheter som har upptäckts vid granskningarna rättas och att lämpliga åtgärder vidtas för ersättande av den skada som har åsamkats staten,

6) följa utvecklingen på sitt verksamhetsområde, vid behov framställa förslag till ändringar av de lagar, förordningar och föreskrifter vilkas efterlevnad revisionsverket skall övervaka samt framställa förslag till andra reformer som revisionsverket anser nödvändiga, samt

7) delta i utvecklandet av den interna revisionen av statliga myndigheter och inrättningar samt vid behov meddela anvisningar för dessa om ordnande och utförande av den interna övervakningen och om andra frågor som gäller revisionsverkets verksamhetsområde.

Dessutom skall revisionsverket fullgöra de uppgifter som nämns i lagen om granskning av sådana aktiebolags verksamhet, i vilka staten innehar aktiemajoriteten (968/47) och övervaka att sådana aktiebolag i vilka staten innehar aktiemajoriteten i sin verksamhet följer ekonomiska principer som är allmänt godkända i affärsverksamhet samt fullföra övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ankommer på revisionsverket eller som statsrådet ålägger verket inom ramen för dess uppgiftsområde.

Revisionsverket ger vid behov polisen handräckning vid brottsundersökningar.

2 §

Revisionsverket har ett revisionsråd och verksamhetsenheter om vilka bestäms i arbetsordningen.

3 §

Ordförande i revisionsrådet är verkets generaldirektör och medlemmar i revisionsrådet är inspektionsråden.

4 §

Inom revisionsverket kan det finnas en delegation vars medlemmar statsrådet utser för högst tre år i sänder.

Delegationen har en ordförande och högst sex andra medlemmar av vilka en är en representant som medlemmarna valt inom sig. Ordförande är revisionsverkets generaldirektör.

Delegationens uppgift är att

1) upprätthålla och utveckla revisionsverkets kontakter till olika samarbetsparter,

2) ta initiativ i syfte att förbättra och utveckla revisionsverksamheten och förutsättningarna för denna, samt

3) följa och utveckla revisionsverksamhetens resultat och funktionsduglighet med hänsyn till olika styrinstanser inom statshushållningen.

På delegationen tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om statsliga kommittéer.

Revisionsverkets tjänstemän och deras uppgifter
5 §

Vid revisionsverket finns en generaldirektörstjänst och inspektionsrådstjänster samt andra nödvändiga tjänster.

6 §

Chef för revisionsverket är generaldirektören, som leder och utvecklar revisionsverkets verksamhet samt ansvarar för verksamhetens resultat och för att de uppställda målen nås.

7 §

Chefen för en verksamhetsenhet och varje annan tjänsteman i chefsställning ansvarar för att de mål som uppställts för den enhet som han skall leda nås.

8 §

Oberoende av fastställd arbetsfördelning är varje tjänsteman vid revisionsverket skyldig att utföra de uppgifter som generaldirektören eller chefen för verksamhetsenheten ålägger honom.

Behandling och avgörande av ärenden
9 §

Ärenden som ankommer på revisionsverket avgörs av revisionsrådet, generaldirektören eller någon annan tjänsteman.

10 §

Revisionsrådet avgör på föredragning ärenden som gäller

1) verkets verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag,

2) de anvisningar som skall ges verksamhetsenheterna för uppgörande av revisionsplan,

3) föreläggande och förordnande om betalning av vite, samt

4) utfärdande av sådana allmänna anvisningar till statens myndigheter och inrättningar som hör till revisionsverkets verksamhetsområde.

Dessutom behandlar revisionsrådet de från verkets synpunkt viktiga ärenden som generaldirektören hänskjuter till revisionsrådet.

11 §

Revisionsrådet är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna, ordföranden medräknad, är närvarande.

Uppstår oenighet vid revisionsrådets möte avgörs ärendena med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör det förslag som mötets ordförande omfattat.

12 §

Generaldirektören avgör på föredragning de ärenden som inte avgörs av revisionsrådet eller som inte i arbetsordningen eller genom generaldirektörens beslut överförts på någon annan tjänsteman.

Ärenden som överförts på en annan tjänsteman avgörs på föredragning.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av en tjänsteman som lyder under honom.

13 §

Vid förhinder för generaldirektören är hans ställföreträdare det inspektionsråd som finansministeriet utser. Angående ställföreträdare för övriga tjänstemän förordnar generaldirektören.

Behörighetsvillkor för och besättande av tjänster samt tjänstledighet
14 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid revisionsverket är sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med offentlig hushållning och med statsförvaltningen,

2) av inspektionsråd för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med offentlig hushållning och med statsförvaltningen; ett av inspektionsråden skall dessutom ha avlagt juris kandidatexamen, samt

3) av revisions-, förvaltnings-, planerings- och dataadministrationschef, specialforskare, överrevisor och revisor för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

15 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras. Inspektionsråden utnämns av statsrådet efter att generaldirektören har avgett utlåtande i ärendet. Övriga tjänstemän utnämns av generaldirektören.

16 §

Tjänstledighet beviljas

1) generaldirektören för högst ett år av finansministeriet och för över ett år av statsrådet,

2) inspektionsråd för högst ett år av generaldirektören och för över ett år av finansministeriet, samt

3) övriga tjänstemän av generaldirektören.

Tjänstledighet som en tjänsteman är berättigad till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av revisionsverket.

17 §

Om anställande av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt samt om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som enligt 16 § 1 mom. beviljar tjänstledighet.

Revisionsverksamheten och utredningar om den
18 §

Revisionsverket beslutar om revisioner samt de åtgärder och ställningstaganden de medför.

Anses utredningen av ett ärende, dess vidare behandling i revisionsverket eller verkställande av rättelse medföra mera arbete eller kostnader än vad som vållats skada genom felaktigheten, kan revisionsrådet besluta att ärendet får förfalla. Om felaktigheten gäller ett större belopp än 10 000 mark, får ett sådant beslut dock inte fattas utan synnerligen vägande skäl.

19 §

Myndigheter, inrättningar eller aktiebolag med statlig majoritet i vilka revision verkställs är skyldiga att vid behov biträda den behöriga revisorn vid revisionen.

20 §

Revisionsverket avfattar årligen en berättelse över sin verksamhet. I fråga om berättelsen gäller vad som stadgas i 65 § förordningen om statsbudgeten (1243/92).

21 §

Revisionsverket skall över verksamheten tillställa statsrevisorerna och finansministeriet sin verksamhetsplan samt alla övriga handlingar och uppgifter som behövs för skötseln av statsrevisorernas och finansministeriets åligganden.

Särskilda stadganden
22 §

Avvikande från vad som stadgas i 13 § 1 mom. och 14 § förordningen om statsbudgeten, fastställer revisionsverket för verkets del de resultatmål som avses i 11 § i den nämnda förordningen, och sänder dem till finansministeriet och statsrevisorerna.

23 §

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen och organiseringen av förvaltningen utfärdas i arbetsordningen, om inte något annat följer av denna förordning. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

24 §

Generaldirektören och inspektionsråd vid revisionsverket åtalas för brott i tjänsten vid Helsingfors hovrätt.

Ikraftträdande
25 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 december 1990 om revision av statshushållningen (1177/90).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26 §

Utan hinder av vad som stadgas i 14 § 2 mom. 3 punkten kan till revisionschefs-, överrevisors- och revisorstjänst utnämnas en person som när denna förordning träder i kraft är ordinarie tjänsteman vid revisionsverket och som innan denna förordning trädde i kraft var behörig för en tjänst som byråchef, överrevisor eller revisor.

Helsingfors den 19 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.