235/1993

Given i Helsingfors den 26 februari 1993

Lag om ändring av 7 och 40 §§ lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 40 § 4 mom., sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 juli 1988 (723/88), varvid det nuvarande 5 mom. blir 4 mom.,

ändras 7 § 2 mom. och 40 § 2 mom., av dessa lagrum 40 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 29 juli 1988, samt

fogas till 7 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom. som följer:

7 §
Överlåtelse av rättigheter. Överlåtelse av arbetsgivares rörelse

Vid överlåtelse av arbetsgivarens rörelse övergår hans rättigheter och skyldigheter omedelbart till den nya ägaren.

För arbetstagares av arbetsförhållandet härflytande löne- eller annan fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen svarar dock överlåtaren och mottagaren solidariskt. Om inte något annat avtalats ansvarar i sistnämnda fall överlåtaren gentemot mottagaren för arbetstagarens fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen. Angående uppsägningsrätt i samband med överlåtelse av rörelse stadgas i 40 §.

När ett konkursbo överlåter en rörelse svarar mottagaren dock inte för arbetstagarens lönefordran eller annan fordran som härflyter av anställningsförhållandet och som förfallit till betalning före överlåtelsen, utom om bestämmanderätten i det företag som är mottagare på grund av ägarskap, ett avtal eller någon annan reglering innehas av

1) den tidigare arbetsgivaren

2) den eller de som enligt 3 § lagen om återvinning till konkursbo (758/91) står nära den tidigare arbetsgivaren eller

3) de som avses i 1 och 2 punkten gemensamt.


40 §
Uppsägning i samband med överlåtelse av rörelse

Vill den som rörelsen har överlåtits till inte fortsätta arbetsförhållandet, kan han inom en månad från överlåtelsen säga upp arbetsavtalet, om överlåtelsen ger motiverad anledning till detta, så att arbetsförhållandet upphör med iakttagande av uppsägningstiden enligt 38 §. Vad 37 § 5 mom. stadgar om begränsning av uppsägningsrätten gäller på motsvarande sätt också den uppsägningsgrund som nämns i denna paragraf.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 109/92
ApUB 12/92
Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv (77/187/EEG)

Helsingfors den 26 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.