229/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. 2-4 punkten, 15 § 1 mom. 6 punkten, samt 17 och 31 §§ handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79),

av dessa lagrum 31 § sådan den lyder i lag av den 4 december 1981 (834/81), samt

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

3 §

Grundanmälan skall göras av:


2) en ideell förening och stiftelse som för idkande av näring har ett fast driftställe eller i sin tjänst minst en arbetstagare;

3) en fysisk person som har förvärvat tillstånd att idka i 3 § lagen angående rättighet att idka näring nämnd näring eller som för idkande av näring har ett fast driftställe eller som i sin tjänst har någon annan än make eller omyndig efterkommande i rätt nedstigande led (enskild näringsidkare); dock inte den som idkar gårdsbruk eller fiske samt

4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk näringsidkare).


13 a §

I grundanmälan om en utländsk näringsidkares filial skall nämnas

1) filialens postadress,

2) verksamhetens art,

3) den stat under vars lagstiftning den näringsidkare lyder som öppnar filialen samt näringsidkarens stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort och det register i vilket den näringsidkare som grundar filialen har antecknats i sitt hemland,

4) näringsidkarens firma och rättsliga form samt filialens firma, om den inte är densamma som näringsidkarens,

5) fullständigt namn och hemort för var och en som tecknar filialens firma samt hur firman tecknas samt

6) de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt deras fullständiga namn, adress och hemort.

15 §

Ansvariga för avgivande av registeranmälan är:


6) för en utländsk näringsidkares filial den person som valts att teckna dess firma eller valts till företrädare.


17 §

Firma uttryckt på olika språk och bifirma samt prokura som inte innehåller andra än i 3 § prokuralagen (130/79) tillåtna begränsningar eller villkor samt företrädare som avses i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring kan anmälas för anteckning i handelsregistret i den ordning som stadgas antingen för avgivande av grundanmälan eller för avgivande av ändringsanmälan.

När idkande av näring enligt vad som stadgas är beroende av tillstånd skall anmälan om beviljat tillstånd göras enligt 1 mom. innan verksamheten inleds.

31 §

Närmare stadganden om den utredning som skall fogas till anmälan, om kungörande av registrering, om registret och förandet av det, om sändande av kopior av registret och därtill hörande handlingar till de lokala myndigheterna samt om utfärdande av registerutdrag och kopior ävensom övriga stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

En näringsidkande fysisk person, ideell förening och stiftelse som enligt de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft inte är skyldig att göra anmälan om sin näringsverksamhet skall inom två år från det denna lag trätt i kraft göra anmälan som avses i 3 § 2 och 3 mom. i denna lag.

RP 259/92
EkUB 51/92
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (89/666/EEG)

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.