224/1993

Given i Helsingfors den 26 februari 1993

Förordning om ändring av förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78) 9 § 2 mom., 12 och 13 §§, 16 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 24 §,

av dessa lagrum 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 september 1988 (811/88), 13 § sådan den lyder i förordning av den 21 november 1980 (748/80), 21 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 23 september 1988 och 24 § sådan den lyder i förordning av den 4 mars 1983 (232/83), samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till förordningen en ny 12 a § som följer:

6 §

Länsskatteverket kan också avkorta det obetalda beloppet då till avkortningen kan användas återbäring som skall betalas för samma skatteår eller för någon annan med detta jämförbar period som ligger till grund för fastställande av skatten.


9 §

Är prestationen mindre än 30 mark, återbärs det inte.

12 §

Vid fastställande av skattetagargruppernas utdelning i enlighet med 14 § lagen om skatteuppbörd används den senast verkställda beskattningen som grund. Vid fastställandet beaktas utvecklingen av löneinkomster och andra personliga inkomster samt förändringar som skett på grundval av statsskatten, den försäkrades folkpensionsförsäkrings- och sjukförsäkringspremie, kommunalskatten och kyrkoskatten, sådana de beaktats vid fastställande av förskottsuppbörden skatteåret i fråga, samt andra förändringar som inverkat på saken.

Vid fastställande av en kommuns eller församlings utdelning används den senast verkställda beskattningen som grund. Vid fastställandet av utdelningarna beaktas utvecklingen i folkmängden under föregående år samt uttaxeringen per skattöre under skatteåret.

De förskottsinnehållningar som för 1993 och 1994 skall verkställas på inkomst av virkesförsäljning beaktas vid fastställandet av de utdelningar som avses i 1 och 2 mom.

12 a §

De placeringskommuner för kraftverk enligt 12 d § 3 mom. lagen om skatteuppbörd, vilkas utdelningar fastställs efter att den andel som på grundval av beskattning enligt prövning påförts för kraftverksfastigheterna har avdragits från fastighetsskattörena, är Ingå, Lovisa, Euraåminne, Nådendal, Kristinestad, Ijo, Muhos, Ristijärvi, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii, Kemijärvi, Keminmaa, Rovaniemi landskommun och Tervola.

13 §

På de belopp som skall betalas eller uppbäras vid i 16 § lagen om skatteuppbörd avsedd debiteringsredovisning beräknas en förhöjning av 15,5 procent, om debiteringsredovisningen görs i november under skatteåret. Om debiteringsredovisningen skjuts upp till en senare tidpunkt höjs förhöjningsprocenten med en procentenhet för varje påbörjad kalendermånaden.

De belopp som skall betalas eller återkrävas vid i 18 och 18 a §§ lagen om skatteuppbörd avsedda rättelse- och slutredovisningar höjs med en procentenhet för varje kalendermånad räknat från ingången av den månad som följer efter debiteringsredovisningsmånaden till utgången av redovisningsmånaden i fråga.

De belopp som skall betalas eller återkrävas vid i 18 och 18 a §§ lagen om skatteuppbörd avsedda rättelse- och slutredovisningar beträffande skogsvårdsavgift höjs med en procentenhet för varje kalendermånad räknat från ingången av den nästföljande månaden efter den månad då den ordinarie skogsvårdsavgiften uppbärs till utgången av redovisningsmånaden i fråga.

De belopp som skall betalas eller återkrävas vid rättelse- och slutredovisningar beträffande fastighetsskatt höjs med en procentenhet för varje kalendermånad räknat från ingången av den månad som följer närmast efter redovisningsmånaden för den ordinarie fastighetsskatt som influtit på förfallodagen till utgången av redovisningsperioden i fråga.

16 §

De redovisningar som avses i 2 a kap. samt i 14-18 §§ och 18 a § 1-3 mom. lagen om skatteuppbörd görs av Nylands länsskatteverk, som även betalar ut medlen.


21 §

Är det belopp som enligt lagen om skatteuppbörd skall uppbäras eller indrivas mindre än 50 mark, uppbärs eller indrivs det inte. Om en särskild debetsedel eller ett inbetalningskort skall sändas den betalningsskyldige för uppbörden av ett belopp som understiger 100 mark, uppbärs beloppet inte. Om det belopp som skall återbetalas understiger 30 mark, återbärs det inte.


24 §

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om uppbörd av skatter, om redovisning av skattemedel som mottagits av penninginrättningarna, om uppbördsbokföring, om skattekvittning, om skatteuppbördsmyndigheternas indrivningsåtgärder samt om återbäring av skatter och redovisning av skattemedel till skattetagarna. Skattestyrelsen kan även meddela närmare föreskrifter om redovisningen till länsskatteverken av de skattemedel som statens redovisningsverk eller deras betalningsställen mottagit.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1993.

Helsingfors den 26 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.