223/1993

Given i Helsingfors den 26 februari 1993

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

upphävs i förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen (485/90) 32 § 1 mom. 7 punkten, 33 § och 36 § 4 mom., ändras 6 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § 1 mom. 5 punkten, 12 § 2 mom., 27 § 1 mom., i 29 § den inledande satsen, 30 § 1 punkten, 31 §, 32 § 1 mom. 3 punkten och 2 och 3 mom., i 34 § den inledande satsen, i 35 § den inledande satsen, 36 § 1 och 3 mom., 37 §, 39 §, 40 §, 44 §, 60 § 1 mom. 1 och 7 punkten och 2 mom., 61 §, 63 § 2 mom., 68 § 2 mom., 82 § 2 mom., 90 §, 92 § 2 mom. och 100 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 2 mom. i förordning av den 27 mars 1992 (282/92), 60 § 1 mom. delvis ändrad och 2 mom. och 61 § delvis ändrad genom förordning av den 17 januari 1991 (55/91) och 68 § 2 mom. i förordning av den 27 september 1991 (1214/91) samt

fogas till 30 § en ny 3 a punkt och ett nytt 2 mom., till förordningen en ny 31 a §, till 34 § nya 5 och 6 punkten och nya 2 och 3 mom., till förordningen en ny 37 a §, till 60 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 17 januari 1991, en ny 9 punkt, varvid den nuvarande 9 punkten blir punkt 10, till 88 § ett nytt 3 mom. och till 100 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Vid administrativa avdelningen finns


4) en informationsförvaltningsbyrå.

Vid administrativa avdelningen finns dessutom en säkerhetsenhet.

10 §

Vid handelspolitiska avdelningen finns dessutom en enhet för nationella bestämmelser som påverkar utrikeshandeln samt sekretariatet för den finska parten i den finsk-ryska kommissionen för vetenskapligt och teknologiskt samarbete.

11 §

Rättsavdelningen handlägger ärenden som angår


5) styrning, utveckling och uppföljning av pass-, inrese- och arbetstillstånd som sköts vid beskickningarna samt samarbete med andra myndigheter,


12 §

Vid rättsavdelningen finns dessutom en pass- och visumenhet.

27 §

De ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet avgörs av den minister till vars verksamhetsområde ärendet hör. Statssekreteraren, administrativa understatssekreteraren, avdelningsscheferna, cheferna för de fristående enheterna, biträdande avdelningscheferna, byråcheferna och de övriga tjänstemännen avgör dock de ärenden som nämns i 28-44 §§ och som skall avgöras i ministeriet, om ärendet inte med stöd av 32 § reglementet för statsrådet skall föredras för ministern för avgörande eller om ministern, statssekreteraren eller en avdelningschef inte har förbehållit sig ärendet.


29 §

Administrativa understatssekreteraren avgör utöver vad som stadgas i 75, 83, 88 och 90 §§ ärenden som angår


30 §

En avdelningschef och en chef för en fristående enhet avgör utöver vad som stadgas i 44 och 92 §§ ärenden som angår

1) utlåtanden i ärenden som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet med stöd av 31 § ankommer på biträdande avdelningschefen,


3 a) i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) avsedda avgifter, som bestäms enligt företagsekonomiska grunder, i ärenden som hör till avdelningens eller enhetens verksamhetsområde,


En avdelningschef och en chef för en fristående enhet avgör dock ärenden som avses i 1 mom. 1-3 a punkten endast i det fall att ärendena med stöd av 31 a § inte ankommer på en byråchef.

31 §

En biträdande avdelningschef avgör utöver vad som stadgas i 44 § ärenden som angår utlåtanden i sådana ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde eller hans ansvarsområde och som inte är av avsevärd betydelse, om inte annat föranleds av 31 a §.

En biträdande avdelningschef avgör dessutom vid förhinder för en tjänsteman som lyder under honom ärenden som annars ankommer på denne, om inte annat föranleds av 34 § 2 mom. eller 36 § 2 mom.

31 a §

Ärenden enligt 30 § 1 mom. 1-3 a punkten, vilka hör till en byrås verksamhetsområde och vilkas betydelse inte är avsevärd, avgörs av byråchefen utöver vad som är stadgat i 44 och 92 §§.

32 §

Chefen för administrativa avdelningen avgör utöver vad som stadgas i 30, 44, 74, 75, 83 och 88-91 §§ ärenden som angår


3) placering vid beskickning av en person som inte är anställd inom utrikesförvaltningen,


Chefen för administrativa avdelningen avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller diplomat- och tjänstepass, om inte de med stöd av 40 § ankommer på chefen för rättsavdelningens pass- och visumenhet.

Vid sidan av avdelningschefen avgör chefen för fastighets- och materielförvaltningsbyrån och den tjänsteman som förordnats att sköta ärenden som avses i 1 mom. 5 punkten dessa ärenden samt chefen för personalbyrån och den tjänsteman som förordnats att sköta utbildningsärenden ärenden som avses i 1 mom. 6 punkten i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen. Den tjänsteman som förordnats att sköta ärenden som gäller underhåll och ombyggnad av utrikesförvaltningens fastigheter, lokaler och lägenheter och den tjänsteman som förordnats att sköta utbildningsärenden avgör ärendena utan föredragning.

34 §

Chefen för administrativa avdelningens personalbyrå avgör utöver vad som stadgas i 31 a, 32 § 3 mom., 88, 89 och 92 §§ ärenden som angår


5) hyrande av personalbostäder, med undantag av beskickningschefernas tjänstebostäder, samt andra kostnader som direkt hänför sig till boende,

6) transport och försäkring av personalflyttgods.

Byråchefen avgör dessutom vid förhinder för en tjänsteman som underlyder honom ärenden som annars ankommer på denne.

Vid sidan av byråchefen avgör den tjänsteman som förordnats att handla bostadsärenden och flyttningsärenden, utan föredragning ärenden som avses i 1 mom. 5 och 6 punkten i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen.

35 §

Chefen för administrativa avdelningens ekonomibyrå avgör utöver vad som stadgas i 31 a § ärenden som angår


36 §

Chefen för administrativa avdelningens fastighets- och materielbyrå avgör utöver vad som stadgas i 31 a § och 32 § 3 mom. utan föredragning ärenden som angår

1) materieltransporter inom utrikesförvaltningen,

2) anskaffning, användning och avskrivning av inventarier och annan materiel, om inte ärendet med stöd av 37 eller 37 a §§ ankommer på chefen för administrativa avdelningens informationsförvaltningsbyrå, chefen för säkerhetsenheten eller någon annan tjänsteman som förordnats att sköta dessa ärenden,

3) hyrande av tillfälliga personalbostäder i Finland samt andra kostnader som direkt hänför sig till boende.


Vid sidan av byråchefen avgör den tjänsteman som förordnats att sköta i 1 mom. 1 och 2 punkten avsedda ärenden, utan föredragning dessa ärenden i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen.

37 §

Chefen för administrativa avdelningens informationsförvaltningsbyrå avgör utöver vad som stadgas i 31 a § utan föredragning ärenden som angår utrikesförvaltningens arkiv, bibliotek, kurirpost, duplicering samt anskaffning och avskrivning av förbindelseapparatur, databehandling, program och tryckeriteknisk utrustning.

Vid sidan av chefen för informationsförvaltningsbyrån avgör den tjänsteman som förordnats att sköta i 1 mom. avsedda ärenden, utan föredragning dessa ärenden i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen.

37 a §

Chefen för administrativa avdelningens säkerhetsenhet avgör utan föredragning ärenden som angår anskaffning och avskrivning av säkerhetssystem samt därtill hörande apparatur och utrustning.

Vid sidan av chefen för säkerhetsenheten avgör den tjänsteman som förordnats att sköta säkerhetsfrågor, utan föredragning ärenden som avses i 1 mom. i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms genom arbetsordningen.

39 §

Chefen för rättsavdelningens byrå för allmänna och konsulära ärenden avgör utöver vad som stadgas i 31 a § ärenden som angår internationellt samarbete i ärenden som gäller handräckning och delgivning.

40 §

Chefen för rättsavdelningens pass- ochvisumenhet avgör utan föredragning i enlighet med ministeriets föreskrifter ärenden som angår utfärdande av tjänstepass åt andra än dem som arbetar inom utrikesförvaltningen för en resa eller för utförande av ett uppdrag.

44 §

Reseförordnanden utfärdas inom en avdelnings eller en fristående enhets verksamhetsområde av avdelningschefen eller chefen för enheten.

Statssekreteraren avgör dock reseärenden i fråga om statsbesök och ministerbesök samt utfärdar reseförordnanden för en understatssekreterare och för chefen för en fristående enhet. Reseförordnanden för en avdelningschef ges av den biträdande avdelningschef som är hans ställföreträdande.

Inom ett ansvarsområde inom avdelningen för utvecklingssamarbete utfärdas reseförordnanden för personalen av biträdande avdelningschefen inom respektive ansvarsområde eller av en annan tjänsteman som av avdelningschefen förordnats till chef för ansvarsområdet. Reseförordnanden för en biträdande avdelningschef och en annan tjänsteman som förordnats till chef för ett ansvarsområde ges av avdelningschefen.

Med undantag av avdelningen för utvecklingssamarbete utfärdas inom en byrås verksamhetsområde reseförordnanden av byråchefen. Reseförordnanden för en byråchef ges av avdelningschefen.

Reseförordnanden för deltagarna i samma resa utfärdas genom ett enda beslut. Beslutet fattas av den till tjänsteställningen högsta tjänsteman som med stöd av vad som stadgas i 1-4 mom. skulle utfärda förordnandet i ett enskilt fall.

60 §

En beskickningschef avgör utöver vad som stadgas i 75 § 2 och 3 mom., 89 § 2 mom., 91 § 1 mom. 1 punkten samt 92 § 2-4 mom. inom ramen för anslagen samt de föreskrifter och anvisningar som ministeriet meddelar ärenden som angår

1) chefens och beskickningens övriga personals tjänsteresor,


7) understöd till honorära konsuler,


9) i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) avsedda avgifter, som bestäms enligt företagsekonomiska grunder, i ärenden som hör till beskickningens verksamhetsområde,


Ministeriet kan berättiga en beskickningschef att överföra sin beslutanderätt enligt 1 mom. 1-9 punkten på förmannen för en enhet som hör till beskickningen eller på annan personal vid beskickningen.

61 §

Angående beslutanderätten för en tjänsteman som förestår en beskickning i ett biackrediteringsland gäller vad som stadgas i 60 § 1 mom. 1-10 punkten, 75 § 2 och 3 mom. samt 89 § 2 mom. om beslutanderätten för en beskickningschef, om ärendena inte på grund av deras betydelse skall avgöras av chefen.

Ministeriet kan ge utrikesförvaltningens personal som placerats vid ett konsulat som förestås av en honorär konsul den beslutanderätt som avses i 60 § 1 mom. 1-9 punkten i den omfattning som behövs för skötseln av uppgifterna.

63 §

Vid ministeriet finns också tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande. Inom utrikesrepresentationen finns tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande som har anställts för viss tid i uppgifter inom journalistiken och på andra specialområden. Dessutom finns inom utrikesrepresentationen personal i arbetsavtalsförhållande som har anställts i stationeringsländerna.

68 §

Tjänstemän som avses i 1 mom. är det utrikesråd som förordnas till tjänstemannaställföreträdare för den nordiska samarbetsministern, de utrikesråd eller ambassadråd som utses till chefen för ekonomibyrån, fastighets- och materielförvaltningsbyrån samt informationsförvaltningsbyrån vid administrativa avdelningen, ett utrikesråd vid handelspolitiska avdelningen samt sammanlagt 26 andra ambassadråd eller utrikessekreterare.

82 §

Chef för administrativa avdelningens säkerhetsenhet är säkerhetschefen.

88 §

Statssekreteraren beviljas dock tjänstledighet av ministern.

90 §

Vikarier och tjänstförrättande som sköter en tjänst interimistiskt anställs av den som enligt 88 § 2 och 3 mom. beviljar tjänstledighet.

92 §

Semestertiderna för personalen vid en beskickning fastställs av beskickningschefen. Om semestrarna skall ministeriet underrättas på förhand.


100 §

Om skötseln av uppgifter som hör till utrikesförvaltningens ekonomiförvaltning bestäms i redovisningsreglementet, som fastställs av utrikesministeriet.

Om avgiftsbeläggning och om grunderna för avgifter för prestationer inom utrikesförvaltningen bestäms genom utrikesministeriets beslut. Utrikesministeriet bestämmer i vilken valuta avgifterna skall betalas.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.