196/1993

Given i Helsingfors den 19 februari 1993

Förordning om finansministeriet

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) samt lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets organisation
1 §

Vid finansministeriet finns en ekonomisk avdelning, en budgetavdelning, en skatteavdelning, en personalavdelning, som samtidigt är statens arbetsmarknadsverk, och en avdelning för utvecklande av förvaltningen. Vid ministeriet finns dessutom en finansieringsenhet, en finansmarknadsenhet och en förvaltningsenhet, vilka står utanför avdelningarna.

Vid ministeriet kan dessutom finnas andra enheter enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Om den interna organisationen vid en avdelning eller vid en enhet som står utanför avdelningarna bestämmer avdelningens eller enhetens chef, såvida inte om organisationen bestäms i ministeriets arbetsordning.

Om grunderna för den indelning i resultatområden som tillämpas vid resultatstyrningen av ministeriet bestäms i arbetsordningen.

Ministeriets förvaltningsområde
2 §

Till ministeriets förvaltningsområde hör

1) Statens ekonomiska forskningscentral,

2) statskontoret,

3) statens revisionsverk,

4) skattestyrelsen,

5) tullstyrelsen,

6) statistikcentralen,

7) bankinspektionen,

8) byggnadsstyrelsen samt

9) Statens utvecklingscentral.

Ministeriet bereder dessutom de på statsrådet ankommande ärenden som gäller aktiebolagen Postbanken Ab, Myntverket i Finland Ab, VTKK-Gruppen Ab, Tryckericentralen Ab och Kulinaari Restauranger Ab.

Ärenden som bereds av avdelningarna och de övriga enheterna
3 §

Vid beredningen av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde iakttas följande arbetsfördelning:

1) ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller den ekonomiska politiken samt den ekonomiska utvecklingen och information i anknytning till detta,

2) budgetavdelningen bereder ärenden som gäller finanspolitiken och betalningspolitiken samt skötseln av statens ekonomi, statens ekonomiförvaltning och statens byggnads- och fastighetsförvaltning,

3) skatteavdelningen bereder ärenden som gäller skattepolitiken, skattelagstiftning och beskattning samt tullar och tullväsendet,

4) personalavdelningen bereder ärenden som gäller statens arbetsgivar- och personalpolitik samt statens arbetsmarknadsverksamhet,

5) avdelningen för utvecklande av förvaltningen bereder ärenden som gäller politiken för utvecklande av förvaltningen samt allmänt utvecklande av styrningen av förvaltningen och av dess funktioner,

6) finansieringsenheten bereder ärenden som gäller statens upplåning och skuldskötsel samt internationella finansbolag,

7) finansmarknadsenheten bereder ärenden som gäller finansmarknaden och övervakningen av den, och

8) förvaltningsenheten bereder ärenden som gäller ministeriets interna förvaltning samt gemensamma funktioner och stödjande service.

Närmare bestämmelser om den arbetsfördelning som skall iakttas vid beredningen av ärenden samt vid styrningen av ministeriets förvaltningsområde meddelas i arbetsordningen, i vilken i fråga om enskilda ärenden eller grupper av ärenden kan göras avvikelser från ovan stadgade arbetsfördelning.

Om det är oklart vilken avdelning som skall handlägga ett ärende, avgörs frågan av statssekreteraren, som även i enskilda fall kan förordna en avdelning eller någon annan enhet eller någon av de anställda att bereda ärenden med avvikelse från vad som stadgas ovan samt från den arbetsfördelning som fastställts i arbetsordningen.

De ledande tjänstemännen
4 §

Kanslichef vid ministeriet är statssekreteraren, som biträds av understatssekreteraren.

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna.

Chef för finansieringsenheten är en finansieringsdirektör, chef för finansmarknadsenheten ett regeringsråd, lagstiftningsdirektör och chef för förvaltningsenheten ett regeringsråd.

Chefen för en i arbetsordningen bestämd enhet förordnas till uppgiften av ministern.

Avdelningschefen och chefen för en enhet som står utanför avdelningarna utser chefen för en enhet som han har tillsatt.

Chefen för en avdelning har titeln överdirektör, chefen för budgetavdelningen har dock titeln budgetchef och chefen för personalavdelningen titeln statens arbetsmarknadsdirektör. Biträdande avdelningscheferna vid personalavdelningen och vid avdelningen för utvecklande av förvaltningen har titeln finansråd.

Behörighetsvillkor för tjänster
5 §

Behörighetsvillkor är

1) för statssekreteraren för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med ministeriets verksamhetsområde, särskilt med ärenden som gäller den offentliga ekonomin, samt ledarerfarenhet,

2) för understatssekreteraren för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med ministeriets verksamhetsområde, särskilt med ärenden som gäller den offentliga förvaltningen, samt ledarerfarenhet,

3) för avdelningscheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt ledarerfarenhet,

4) för finansieringsdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med finansieringsenhetens verksamhetsområde samt ledarerfarenhet,

5) för tjänsten som regeringsråd, lagstiftningsdirektör juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med finansmarknadsenhetens verksamhetsområde och administrativa uppgifter samt ledarerfarenhet,

6) för budgetrådet såsom biträdande avdelningschef, finansrådet såsom biträdande avdelningschef, lagstiftningsdirektören såsom biträdande avdelningschef och biträdande avdelningscheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde,

7) för budgetråden, finansråden, lagstiftningsråden, utbildningschefen och konsultativa tjänstemännen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, samt

8) för regeringsråden och regeringssekreterarna juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter, för förvaltningsenhetens chef dessutom ledarerfarenhet.

Tjänstemännens uppgifter
6 §

Statssekreteraren skall i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare

1) leda och samordna ministeriets verksamhet,

2) leda och samordna styrningen av ministeriets förvaltningsområde samt

3) föredra de utnämningsärenden som skall avgöras av republikens president, om de inte enligt 7 § 1 mom. 3 punkten skall föredras av understatssekreteraren.

Statssekreteraren kan i enskilda fall förbehålla sig beredningen av ett ärende vars beredning enligt denna förordning annars ankommer på understatssekreteraren eller på en avdelning eller någon annan enhet inom ministeriet.

7 §

Understatssekreteraren skall i egenskap av ministerns och statssekreterarens medhjälpare

1) leda och samordna ministeriets verksamhet särskilt i ärenden som skall beredas av personalavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen och förvaltningsenheten,

2) delta i styrningen av ministeriets förvaltningsområde särskilt inom verksamhetsområdena för personalavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen, samt

3) föredra ministeriets utnämningsärenden samt utnämningsärenden som hänför sig till ämbetsverk och inrättningar under personalavdelningen och avdelningen för utvecklande av förvaltningen, om de skall avgöras av republikens president och statsrådet.

Understatssekreteraren kan i enskilda fall förbehålla sig beredningen av ett ärende vars beredning annars ankommer på personalavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen eller förvaltningsenheten.

8 §

En avdelningschef och chefen för en avdelning som står utanför avdelningarna skall

1) leda avdelningens eller enhetens verksamhet så att de ärenden som hör till den sköts på ett resultatriktsätt,

2) följa utvecklingen inom avdelningens eller enhetens verksamhetsområde samt ta initiativ till reformer,

3) i egenskap av statssekreterarens och understatssekreterarens medhjälpare delta i styrningen av ministeriets förvaltningsområde inom avdelningens eller enhetens verksamhetsområde samt

4) svara för utvecklandet av sin personal.

Om uppgifterna för en biträdande avdelningschef och chefen för någon annan enhet än en sådan som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 1 mom.

9 §

Vid förhinder för statssekreteraren träder understatssekreteraren i hans ställe. Vid förhinder för understatssekreteraren träder statssekreteraren i hans ställe. Statssekreterarens och understatssekreterarens övriga ställföreträdare utses av ministern bland de tjänstemännen som utnämnts av republikens president.

Vid förhinder för en avdelningschef träder biträdande avdelningschefen i hans ställe. Övriga ställföreträdare för avdelningscheferna samt ställföreträdarna för cheferna för de enheter som står utanför avdelningarna förordnas av statssekreteraren.

I andra än de fall som avses ovan beslutar chefen för enheten om skötseln av uppgifterna vid förhinder för en tjänsteman.

Avgörande av ärenden
10 §

Ministeriets tjänstemän avgör enligt vad som stadgas medan de ärenden som nämns i 11-18 §§ och i vilka beslut skall fattas av ministeriet, om inte ett ärende enligt 32 § reglementet för statsrådet skall avgöras av ministern eller om inte ministern, statssekreteraren eller avdelningschefen har förbehållit sig beslutanderätten.

Om avgörande av ärenden som gäller besättande av tjänster samt anställningsförhållande stadgas i 19-24 §§.

Ett ärende i vilket beslut skall fattas av ministeriet avgörs på föredragning, om inte ärendet enbart gäller registrerings- eller diarieföringsåtgärder. Föredragning behövs inte i ärenden som gäller ministeriets interna personal- och ekonomiförvaltning, med undantag av ärenden som gäller anställningsförhållanden, om inte annat stadgas eller bestäms särskilt.

11 §

Statssekreteraren avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande vid sådan finansbehandling i finansministeriet som avses i 47 § 1 mom. reglementet för statsrådet,

2) avgivande av utlåtande i andra ärenden, om ärendet hänför sig till flera än en avdelnings eller en utanför avdelningarna stående enhets verksamhetsområde och om det inte enligt 12 § skall avgöras av understatssekreteraren, samt

3) i 34 § förordningen om statsbudgeten (1243/92) nämnd deponering eller annan placering av medel som influtit på statens checkräkning eller på statens allmänna postgirokonto samt placering av tillgångar som har erhållits genom utländska lån.

12 §

Understatssekreteraren avgör ärenden som gäller

1) fullmakt att företräda ministeriet inför domstol eller annan myndighet, om inte något annat stadgas nedan,

2) avgivande av utlåtande i ärenden som hänför sig till flera än en avdelnings eller utanför avdelningarna stående enhets verksamhetsområde, dock huvudsakligen till verksamhetsområdet för personalavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen eller förvaltningsenheten,

3) förlängning av tidsfristen för ett av ministern tillsatt beredningsorgan,

4) anslagen för ministeriets interna verksamhet och fördelningen av dessa mellan avdelningarna och de enheter som står utanför avdelningarna,

5) inrättande, indragning och överföring av ministeriets tjänster samt placering av gemensamma tjänster och tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet,

6) de anställningsvillkor för finansministeriets tjänstemän som med stöd av 5 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) skall avgöras av finansministeriet, samt

7) ministeriets interna förvaltning, om inte ärendet med stöd av vad som stadgas nedan skall avgöras av någon annan tjänsteman.

13 §

Chefen för en avdelning och chefen för en i 1 § 1 mom. avsedd beredande enhet som står utanför avdelningarna eller, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, biträdande avdelningschefen eller chefen för någon annan enhet avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i frågor som hänför sig till enhetens verksamhetsområde samt

2) anslag som tilldelats enheten för eget bruk eller för att fördelas vidare inom enhetens verksamhetsområde.

Ärenden som gäller användning av anslag för intern verksamhet kan förutom av ovan nämnda även avgöras enligt den arbetsfördelning som nämns i ministeriets ekonomistadga av ett regeringsråd, ett budgetråd, ett finansråd, en konsultativ tjänsteman, en regeringssekreterare, en budgetsekreterare, en finanssekreterare, en överinspektör, en informatiker, en planerare, en inspektör, en bibliotekarie, en vaktmästerichef, en expeditionsvakt och en förrådsförvaltare.

14 §

Avdelningschefen eller, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, biträdande avdelningschefen eller chefen för en enhet vid budgetavdelningen avgör ärenden som gäller

1) beviljande av tillstånd för räkenskapsverken att av anslag för innevarande år betala utgifter som hänför sig till tidigare år,

2) beviljande av tillstånd som avses i 33 och 57 §§ förordningen om statsbudgeten,

3) kvarhållande i räkenskaperna av utgiftsresten för finansministeriets förvaltningsområde,

4) överföring av besittning av statens byggnadsmark från finansministeriets förvaltningsområde till något annat förvaltningsområde samt

5) utarrendering av statens jordegendom när beslutet skall fattas av ministeriet.

15 §

Avdelningschefen eller, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, biträdande avdelningschefen eller chefen för en enhet vid skatteavdelningen avgör ärenden som gäller

1) ansökningar om skattelättnader och uppskov med betalningen, då det belopp som ansökan om avlyftande, återbetalning eller uppskov avser uppgår till högst 500 000 mk,

2) ansökningar som enligt 122 § 2 mom. inkomstskattelagen (1535/92) och 8 § 4 mom. lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) skall avgöras av finansministeriet,

3) ansökningar som enligt 11 § lagen om investeringsreserveringar skall avgöras av finansministeriet,

4) förfarandet vid ömsesidig överenskommelse som hör till finansministeriets verksamhetsområde och som avses i avtal med en främmande stat för att undvika dubbelbeskattning, dock inte ärenden som gäller avlyftande eller återbetalning av belopp överstigande 500 000 mk.

5) ansökningar som enligt lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/76) skall avgöras av finansministeriet,

6) åtgärder som enligt 63 § tullagen kan bestämmas av ministeriet,

7) till finansministeriets verksamhetsområde hörande åtgärder som avses i lagen om accis på livsmedelsprodukter (868/79), lagen om accis på ätbara fetter (879/79) och lagen om importavgifter (1008/77) samt

8) fastställande av grundpris som avses i 5 § lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74) samt inledande av undersökningar som avses i 10 § lagen om förhindrande av dumping samt import av varor som exporteras med exportstöd (387/80).

16 §

Avdelningschefen eller, i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen, biträdande avdelningschefen eller chefen för en enhet vid personalavdelningen avgör ärenden som gäller

1) förhandlingar om statens ämbetsverks och inrättningars tjänste- och arbetskollektivavtal, ärenden som med stöd av förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/87) annars skall avgöras av statens förhandlingsmyndighet, den statliga personalens anställningsförhållande, avlöning och övriga anställningsvillkor samt meddelande av föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av dessa, dock inte om ärendet enligt 12 § 6 punkten skall avgöras av understatssekreteraren,

2) sådana ärenden enligt lagen om arbetsdomstolen (646/74) som ankommer på finansministeriet som förhandlingsmyndighet samt förande av förhandlingar som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag,

3) på finansministeriet ankommande frågor som gäller pensionsrätt,

4) godkännande av undervisningsprogram i utbildning som avses i tjänstekollektivavtalet om fackföreningsutbildning samt

5) medgivande av undantag från bestämmelserna i reglementet för statens arbetstagares hälsovård (486/79) och statsrådets beslut angående statens arbetsplatsvård (607/81).

17 §

Chefen för finansmarknadsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av bolagsordning och stadgar för banker och andra kreditinstitut, sparkassor, fondbolag, värdepappersförmedlingsföretag och pantlåneinrättningar,

2) grundande av utländska filialer till banker och andra kreditinrättningar och grundande av utländska verksamhetsställen för värdepappersförmedlingsföretag,

3) förvärv av aktier och andelar i utländska kreditinstitut, utländska finansinstitut och utländska sammanslutningar som bedriver värdepappersförmedling samt

4) bankers och andra kreditinstituts fusionering och aktiebolags fusionering med en sparbank, en andelsbank eller en hypoteksförening.

18 §

Chefen för förvaltningsenheten avgör ärenden som gäller

1) ålderstillägg,

2) utfärdande av intyg om att en tjänsteman har sagt upp sig och om ett tjänsteförhållandes upphörande,

3) avskrivningar av inventarier och därmed jämförbar egendom,

4) kontoavskrivningar,

5) betalning av för sent företedda reseräkningar samt

6) tillstånd av permanent karaktär att använda egen bil vid tjänsteresor.

Stadganden om besättande av tjänster och om anställningsförhållandet
19 §

Statssekreteraren, understatssekreteraren, avdelningscheferna, finansieringsdirektören, det regeringsråd som är lagstiftningsdirektör, regeringsrådet såsom biträdande avdelningschef, budgetrådet såsom biträdande avdelningschef, finansrådet såsom biträdande avdelningschef, lagstiftningsdirektören såsom biträdande avdelningschef, biträdande avdelningscheferna samt regeringsråden och regeringssekreterarna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Budgetråden, finansråden, lagstiftningsråden, utbildningschefen och de konsultativa tjänstemännen utnämns av statsrådet.

Andra än i 1 och 2 mom nämnda tjänstemän utnämns eller anställs av ministeriet.

20 §

Ministern eller, enligt vad som bestäms i arbetsordningen, statssekreteraren, understatssekreteraren, chefen för en avdelning eller chefen för en i 1 § 1 mom. avsedd enhet som står utanför avdelningarna utnämner eller anställer de tjänstemän som avses i 19 § 3 mom. samt tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande.

21 §

Ansökningstiden för de tjänster som nämns i 19 § 1 och 2 mom. samt för de tjänster till vilka ministern utnämner innehavaren bestäms av understatssekreteraren. Ansökningstiden för övriga tjänster bestäms av den som utnämner innehavaren av tjänsten.

Tjänsterna som biträdande avdelningschef och högre tjänster besätts utan att de ledigförklaras.

Vaktmästartjänster får besättas utan att de ledigförklaras.

22 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller förordning eller enligt tjänstekollektivavtal i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal samt motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av chefen för förvaltningsenheten.

Annan tjänstledighet eller motsvarande befrielse beviljas, om inte annat föranleds av 3 mom.,

1) för högst ett år av ministern och för en tid som överskrider ett år av statsrådet, om tjänstemannen utnämns av republikens president,

2) av ministern, om tjänstemannen utnämns av statsrådet,

3) av understatssekreteraren, om tjänstemannen utnämns av ministern,

4) övriga tjänstemän samt tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande av den som utnämner innehavaren av tjänsten eller den som har anställt personalen.

Cheferna för avdelningarna eller cheferna för i 1 § 1 mom. avsedda enheter som står utanför avdelningarna kan bevilja kortvarig tjänstledighet som avses i 2 mom. för högst tre månader enligt vad som närmare bestäms i arbetsordningen.

23 §

Om anställning av en tjänstförrättande att tillfälligt sköta en vakant tjänst och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledigheten bestämmer den som enligt 22 § 2 mom. beviljar tjänstledigheten.

24 §

Om bisysslotillstånd och indragande av tillstånd samt om mottagande av bisyssla och förbud mot innehav av bisyssla beslutar understatssekreteraren.

Särskilda stadganden
25 §

Om inte annat stadgas, gäller i fråga om ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

26 §

Förutom vad som ovan stadgas, bestäms i ministeriets arbetsordning om de allmänna tillvägagångssätten vid ministeriet och om dess interna förvaltning. Arbetsordningen fastställs av ministern.

27 §

I samarbetet mellan ministeriet och dess personal iakttas vad som stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i de avtal som ingåtts med stöd därav.

28 §

Tillstånd som avses i 6 § 2 mom. lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) beviljas av avdelningscheferna eller cheferna för de i 1 § avsedda enheter som står utanför avdelningarna, om handlingen huvudsakligen hänför sig till en enda enhets verksamhetsområde. I övriga fall beviljas tillstånd av understatssekreteraren.

Beträffande ministeriets arbetsgruppspromemorior beviljas dock tillstånd som nämns i 1 mom. av den som har tillsatt arbetsgruppen.

Ikraftträdande
29 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 september 1990 om finansministeriet (879/90) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.