176/1993

Given i Helsingfors den 12 februari 1993

Förordning om arbetarskyddsförvaltningen

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/93):

1 §

Distriktsmyndigheter inom arbetarskyddet som är underställda arbetsministeriet är arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer.

Statsrådet bestämmer namnen och gränserna för distriktsmyndigheterna inom arbetarskyddet samt de orter på vilka det skall finnas arbetarskyddsbyråer. Arbetarskyddsbyråerna bestämmer var övriga verksamhetsställen skall finnas.

2 §

Varje arbetarskyddsbyrå ansvarar inom sitt område för utvecklandet av och tillsynen över arbetsförhållandena i enlighet med förvaltningens verksamhetsprinciper och resurser samt de resultatmål som arbetsministeriet har uppställt för distriktet på basis av överläggningar mellan ministeriet och distriktet.

3 §

Varje arbetarskyddsbyrå leds av en distriktschef. Dessutom kan arbetarskyddsbyrån ha annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

Bland den personal vid arbetarskyddsbyråerna som utför inspektionsuppgifter skall finnas sådana inspektörer som har flera års erfarenhet av praktiskt yrkesarbete.

4 §

En distriktschef skall inom sitt arbetarskyddsdistrikt se till att arbetarskyddsmyndigheternas uppgifter sköts i enlighet med de uppställda resultatmålen. Distriktschefen skall se till att personalens verksamhet är ändamålsenlig och fördela arbetarskyddsbyråns uppgifter mellan de anställda i enlighet med arbetsordningen och i syfte att nå de uppställda resultatmålen.

5 §

Arbetsministeriet bestämmer om placeringen av distriktsförvaltningens personal vid arbetarskyddsbyråerna. Arbetarskyddsbyråerna bestämmer om placeringen av personal vid verksamhetsställena.

En tjänsteman vid en arbetarskyddsbyrå är skyldig att på förordnande av arbetsministeriet tillfälligt utföra även sådana uppgifter som hör till en annan arbetarskyddsbyrå eller till arbetsministeriet.

6 §

De ärenden som hör till arbetarskyddsdistriktets byrå avgörs på föredragning av behörig tjänsteman av chefen för arbetarskyddsdistriktet eller någon annan tjänsteman vid distriktsbyrån som i arbetsordningen har tilldelats denna beslutanderätt.

I arbetsordningen kan bestämmas när ett ärende kan avgöras utan föredragning.

I arbetarskyddsbyråns arbetsordning bestäms närmare om byråns verksamhet, personalens uppgifter och vem som skall avgöra olika ärenden.

Arbetsordningen fastställs av arbetarskyddsbyrån.

7 §

Behörighetsvillkor för tjänsten som distriktschef är god ledarförmaga och god förtrogenhet med arbetarskyddsfrågor.

8 §

Distriktscheferna utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän vid arbetarskyddsbyråer-na utnämns av distriktschefen, som också anställer tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Om skötseln av en tjänst förutsätter sådan erfarenhet av praktiskt yrkesarbete som avses i 3 § 2 mom., skall innan tjänsten besätts utlåtande begäras av arbetstagarnas viktigaste centralorganisationer.

9 §

Distriktscheferna beviljas tjänstledighet av arbetsministeriet. Övriga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande vid arbetarskyddsbyråerna beviljas tjänstledighet eller motsvarande befrielse från arbetsuppgifterna av arbetarskyddsbyrån.

10 §

Arbetsministeriet beslutar om skötseln av en distriktschefstjänst under tjänstledighet och om anställande av någon att sköta den vakanta tjänsten interimistiskt. I fråga om övriga tjänster vid en arbetarskyddsbyrå beslutar arbetarskyddsbyrån om skötseln av tjänsten under tjänstledighet och om anställande av någon att sköta den vakanta tjänsten interimistiskt.

Vikarie för en distriktschef förordnas av distriktschefen.

11 §

I fråga om samarbetet mellan arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer och deras personal iakttas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i avtal som har ingåtts med stöd av den.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 mars 1991 om arbetarskyddsförvaltningen (486/91).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 februari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.