97/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. 1 och 4 punkten, 7 § 1 mom. 2 punkten och 9 § 2 mom. lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30),

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 mom. 1 och 4 punkten och 7 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 13 juli 1964 (400/64) samt 9 § 2 mom. i lag av den 27 mars 1987 (349/87), som följer:

6 §

En stiftelse skall anmälas till stiftelseregistret inom sex månader efter det tillståndet att grunda den beviljades. Anmälan skall undertecknas av alla styrelsemedlemmar och den skall innehålla

1) styrelseordförandens samt varje styrelsemedlems och suppleants fullständiga namn och uppgift om deras bostadsort;


4) uppgift om fullständigt namn samt bostadsort i fråga om den som har givits rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn; samt


7 §

I stiftelseregistret skall antecknas


2) fullständigt namn samt bostadsort i fråga om ordföranden samt alla medlemmar och suppleanter i styrelsen liksom även för namntecknarna samt, om medlemmarna i någon annan stiftelses eller något samfunds eller någon anstalts styrelse eller en myndighet utgör styrelse för stiftelsen, ett omnämnande av detta; samt


9 §

Medlemmarna i en stiftelses styrelse och namntecknarna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Minst en av de personer som avses i 10 § 3 mom. skall vara bosatt i Finland. Justitieministeriet kan bevilja en stiftelse undantag från dessa krav.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 236/92
EkUB 41/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.