90/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av 52 § hälsovårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 52 § 3 mom. hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65), sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (767/92), som följer:

52 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov föreskrifter om kvalitetskrav på hushållsvatten och undersökning av hushållsvatten samt om desinfektering av hushållsvatten, om ämnen som används vid behandling, om lednings- och behandlingsanordningarnas material och om andra omständigheter som inverkar på vattnets sanitära kvalitet. Om kvaliteten på ytvatten som används vid beredning av hushållsvatten och tillsynen däröver stadgas särskilt i vattenlagen (264/61).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 234/92
MiUB 10/92
Bilaga XX till EES-avtalet: rådets direktiv (80/778/ETY)

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.