83/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgifter vid öppen högskoleundervisning i högskolor

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat om avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifter vid öppen högskoleundervisning:

1 §

Öppen högskoleundervisning är ett studiesystem, som har skapats för att främja jämställdheten inom utbildningen och inom vilket det oberoende av grundutbildning är möjligt att delta i undervisning enligt högskolornas undervisningsplaner. Studieprestationerna motsvarar prestationer inom ramen för högskolornas grundundervisning och kan godkännas som sådana.

Högskolorna ordnar öppen högskoleundervisning antingen själva eller i samarbete med andra läroanstalter.

2 §

Öppen högskoleundervisning är en avgiftsbelagd offentligrättslig prestation. För därtill hörande undervisning och förhör uppbärs dock av utbildnings- och kulturpolitiska skäl ingen avgift. Avgifter uppbärs enligt prestationens självkostnadsvärde för arrangemang i samband med flerformsundervisning, läromedel och service i anslutning till undervisningen.

3 §

När någon annan än en högskola ordnar undervisning som avses i 1 §, uppbärs för godkännande av undervisningens motsvarighet samt för registrering och fastställande av studieprestationer avgifter enligt självkostnadsvärdet. Parterna beslutar sinsemellan om betalningssättet inom ramen för förordningen om grunderna för avgifter till staten. Även för övriga prestationer som läroanstalterna beställer och som hänför sig till den öppna högskoleundervisningen uppbärs avgifter enligt prestationernas självkostnadsvärde.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1993.

Helsingfors den 25 januari 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Projektchef
Kirsti Kylä-Tuomola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.