82/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 januari 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för biblioteks- och informationstjänster

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat om avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna vid vissa vetenskapliga bibliotek som lyder under undervisningsministeriet:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om i vilka fall högskolornas och Depåbibliotekets prestationer i form av biblioteks- och informationstjänster skall vara avgiftsbelagda samt grunderna för avgifterna.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Närlån av bibliotekens egna samlingar och användningen av samlingarna i biblioteksutrymmen samt lokal användning av register är avgiftsfria prestationer.

Depåbibliotekets prestationer är avgiftsfria.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För fjärrlåneservice som ges och förmedlas till statens, kommunernas och statsunderstödda institutioners bibliotek liksom även för reciprok fjärrlåneservice till utlandet uppbärs en avgift enligt försändningskostnaderna och de avgifter som erlagts till andra på grund av utförandet av prestationen.

4 §
Företagsekonomiskt prissatta prestationer

Övriga prestationer för vilka avgifterna bestäms enligt företagsekonomiska grunder är kopior, informationssökning och andra prestationer i form av informationstjänster, fjärrbehandling av bibliotekens register och databaser, meddelanden som föranleds av kundens åtgärder, fjärrlån till andra än de som nämns i 3 §, översättnings-, utbildnings-, konsult- och konserveringsservice, publikationer och övriga prestationer som utförs på beställning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1993.

Helsingfors den 25 januari 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Högskoleråd, biträdande avdelningschef
Matti Lähdeoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.