70/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64) 8 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 10 § 2 mom. 2 punkten, 11 § och 43 § 1 mom.,

av dessa lagrum 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 1 december 1989 (1061/89), och

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 1 december 1989, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

8 §

Luftfartyg må registreras i Finland endast om:

1) luftfartygets ägare, innehavare eller användare är bosatt, eller om det är fråga om en juridisk person, har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; samt


Om ägaren, innehavaren eller användaren av ett luftfartyg är bosatt, eller om det är fråga om en juridisk person, har sin hemort i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, är en ytterligare förutsättning för registrering att luftfartygets huvudsakliga avgångsplats är i Finland. En ägare, innehavare eller användare som är bosatt, eller om det är fråga om en juridisk person, har sin hemort utomlands, skall för sig utse en representant som är bosatt eller har sin hemort i Finland. Representanten skall ha befogenhet att företräda sin huvudman vid domstol och hos andra myndigheter.


Luftfartsverket kan av särskilda skäl registrera luftfartyg i Finland utan hinder av vad som i 1 mom. 1 punkten stadgas om ägarens, innehavarens eller användarens bosättnings- eller hemort.

10 §

Luftfartyg skall avföras ur registret, om


2) registreringsförutsättningar enligt 8 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. inte existerar eller om sådana särskilda skäl att hålla luftfartyget registrerat som avses i 8 § 4 mom. inte längre föreligger;


11 §

Ett luftfartyg som är under byggnad kan, om arbetet fortskridit så långt att fartyget kan identifieras och förutsättningar enligt 8 § 1 mom. 1 punkten samt 2 och 3 mom. för registrering föreligger, på skriftlig ansökan av ägaren antecknas i en särskild bilaga till luftfartygsregistret.

Om ett luftfartyg har byggts i utlandet för en i 8 § 1 mom. 1 punkten avsedd fysisk eller juridisk persons räkning eller övergått i dennes ägo och om förutsättningarna enligt 8 § 1 mom. 1 punkten samt 2 och 3 mom. för registrering föreligger, kan fartyget interimistiskt antecknas i den i 1 mom. nämnda bilagan till registret.

43 §

För befordran av passagerare eller gods mot vederlag endast mellan orter i Finland eller för utövande av annan luftfartsverksamhet i förvärvssyfte i Finland kan, om inte annat följer av en internationell förpliktelse som binder Finland, tillstånd beviljas finska medborgare eller finska juridiska personer som är bosatta i eller har sin hemort och sitt huvudsakliga driftsställe i Finland.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 334/92
TrUB 12/92
EES-avtalet, artiklarna 31-35

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.