50/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 47 a § 3 mom. och 47 b § 3 mom.,

sådana de lyder i lag av den 27 mars 1991 (595/91), samt

fogas till lagen en ny 41 a § som följer:

41 a §
Uppsägning i samband med saneringsförfarande

Är arbetsgivaren föremål för förfarande enligt lagen om företagssanering (47/93), kan arbetsavtalet sägas upp med iakttagande av en uppsägningstid på två månader, trots att uppsägningstiden eller arbetsavtalstiden annars skulle vara längre, om

1) grunden för uppsägningen är ett sådant arrangemang eller en sådan åtgärd som vidtas efter det förfarandet inletts och innan saneringsprogrammet fastställs och som är nödvändig för avvärjande av konkurs samt som leder till att arbetet upphör eller minskar mer än endast obetydligt och inte endast tillfälligt, eller

2) grunden för uppsägningen är en åtgärd enligt ett fastställt saneringsprogram som leder till att arbetet upphör eller minskar mer än endast obetydligt och inte endast tillfälligt, eller ett programenligt arrangemang som har en i saneringsprogrammet konstaterad ekonomisk orsak och som förutsätter att arbetskraften minskas.

Uppsägningsrätt enligt 1 mom. föreligger dock inte, om arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren någon annan uppgift i vilken han med hänsyn till sin yrkesskicklighet och förmåga skäligen kan omplaceras eller skolas för.

47 a §
Kapitlets tillämpningsområde

Stadgandena i 47 f-47 i §§ tillämpas inte när ett arbetsavtal har upphävts i strid med grunderna i 37 a, 40, 41, 41 a eller 43 § och inte heller när ett arbetsavtal för viss tid har hävts i strid med grunderna i 3 §.

47 b §
Hörande av arbetstagare och arbetsgivare samt arbetsgivarens upplysningsplikt

Om ett arbetsavtal sägs upp på någon grund som avses i 37 a, 40, 41 eller 41 a §, skall arbetsgivaren, konkursboet eller dödsboet i så god tid som möjligt upplysa arbetstagaren om grunderna för uppsägningen. Gäller uppsägningen flera arbetstagare, kan upplysningarna lämnas arbetstagarna eller deras representanter gemensamt.Denna lag träder i kraft den 8 februari 1993.

RP 182/92
LaUB 15/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.