31/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om advokater

I enlighet med riksdagen beslut

ändras i lagen den 12 december 1958 om advokater (496/58) 3 § 1 mom., 5 § 2 mom., 9 § och 10 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 28 februari 1992 (197/92) samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §

Såsom advokat kan godkännas en finsk medborgare eller medborgare i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har fyllt 25 år och som

1) är känd för redbarhet samt i fråga om övriga egenskaper och levnadssätt är lämplig att utöva advokatverksamhet,

2) har avlagt sådana kunskapsprov som medför behörighet till domartjänst i Finland samt förvärvat den skicklighet som krävs för utövande av advokatverksamhet och sådan praktisk erfarenhet som föreskrivs i advokatföreningens stadgar, samt

3) råder över sig och sin egendom.

I enlighet med internationella förpliktelser som trätt i kraft i Finland kan utan hinder av 1 mom. 2 punkten som advokat även godkännas en i 1 mom. avsedd person som i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har yrkesbehörighet för advokatverksamhet. Sökanden skall i fall som anges i detta moment i ett prov som ordnas av advokatföreningen visa att han har tillräckliga kunskaper om finsk lagstiftning och advokatverksamhet i Finland. Om provet bestäms närmare i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för advokatföreningen.


5 §

Advokatverksamhet får inte bedrivas i bolag med någon annan än en advokat, om inte advokatföreningens styrelse av särskilda skäl beviljar tillstånd. I ett aktiebolag får advokatverksamhet bedrivas endast med tillstånd av advokatföreningens styrelse och på de villkor som den bestämmer. Bolagsordningen för ett sådant aktiebolag får ändras endast med motsvarande tillstånd. En aktieägare i bolaget svarar solidariskt med bolaget för de förpliktelser som följer av de advokatuppdrag som han utför. Om ett advokatuppdrag utförs av någon annan än en aktieägare som är verksam som advokat i bolaget eller om det är oklart vem som utför uppdraget, svarar varje aktieägare som är advokat solidariskt med bolaget för en dylik förpliktelse som har uppkommit medan han hade denna ställning i bolaget. En advokat får inte heller utan tillstånd av advokatföreningens styrelse utöva advokatverksamhet i utlandet någon annanstans än i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


5 a §

Den som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att bedriva advokatverksamhet skall, när han sköter ett uppdrag i Finland, använda den yrkesbeteckning som används i den medlemsstat som han kommer från, uttryckt på denna stats språk och med hänvisningar till den yrkesorganisation som han tillhör eller till den domstol vid vilken han får tjänstgöra. När en advokat utövar verksamhet i samband med att han företräder en klient vid någon domstol eller myndighet eller någon annan verksamhet, skall han utöver de regler för yrkesmässigt uppförande som gäller i Finland iaktta de förpliktelser han har i den stat som han kommer från.

Angående skyldigheten för advokatföreningens styrelse att övervaka i 1 mom. nämnda advokaters verksamhet i Finland gäller i till-lämpliga delar vad som nedan stadgas om medlemmar av föreningen. Om beslut i vilket en advokat konstateras ha brutit mot god advokatsed skall styrelsen underrätta den behöriga myndigheten i den stat som advokaten kommer från.

9 §

En advokat som förlorar sitt medborgarskap i en stat som avses i 3 § upphör att vara medlem av advokatföreningen och skall avföras ur advokatregistret. Detsamma gäller en advokat som inte längre råder över sig och sin egendom.

Upphör en advokat att utöva advokatverksamhet eller har han av skäl som nämns i 3 § 3 mom. inte längre rätt att vara advokat, skall han anhålla om utträde ur advokatföreningen. Gör han det inte utan dröjsmål, skall styrelsen fastslå att han har utträtt ur föreningen och avföra honom ur advokatregistret.

10 §

Den vars ansökan enligt 3 § 3 mom. eller 4 § 1 mom. har avslagits eller som har uteslutits ur advokatföreningen eller för vilken har bestämts offentlig varning eller som har avförts ur advokatregistret, har rätt att hos Helsingfors hovrätt anföra besvär över beslut av föreningens styrelse och disciplinnämnden.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 56/92
LaUB 7/92
Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (77/249/ETY) och rådets direktiv (89/48/EEG)

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.