15/1993

Given i Helsingfors den 8 januari 1993

Lag om ändring av lagen om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 15 februari 1991 om statskontoret (305/91) ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §

Statskontoret kan producera sådan service som avses i 1 mom. 1 punkten och pensionsadministrativ service samt sådan stödservice som de kräver även för kundgrupper utanför statsförvaltningen till den del servicen inte innebär utövande av offentlig makt.

2 a §

Statskontorets skadeståndsprestationer i olycksfalls- och trafikskadeärenden samt i ärenden som gäller ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring är avgiftsbelagda. Finansministeriet kan bestämma att också andra motsvarande skadeståndsprestationer som produceras av statskontoret skall vara avgiftsbelagda.

Vid prissättningen av de prestationer som avses i 1 mom. iakttar statskontoret i tillämpliga delar de principer som tillämpas i privat försäkringsverksamhet. Det totala beloppet av avgifterna skall täcka de kostnader som förmånen åsamkar staten. Det årliga totalbeloppet av de avgifter som uppbärs behöver dock inte motsvara de ersättningar som varje enskilt år skall betalas av staten.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1993.

RP 282/92
FvUB 91/92

Helsingfors den 8 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.