1707/1992

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1992

Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1993

Skattestyrelsen har med stöd av 73 §, 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) och 5 § lagen den 16 december 1977 om undantag från skattelagstiftningen, föranledda av verksamheten inom Kostamus-området (943/77), sådan den lyder i lagen den 22 december 1978 (1036/78), förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1993 är de som nämnts nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skatt- skyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa, som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande, till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet, ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa, som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 6, 7 och 8 §. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 13 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Med egentlig arbetsplats avses plats, där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats, där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material, vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

5 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

6 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

7 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

8 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa, som löntagaren företagit med fordon, som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 158 penni per kilometer, som höjs med
–14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
–30 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
–75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
–4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
–4 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
–15 penni per kilometer då, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilväg eller på av annan trafik avstängd vägbyggnadsarbetsplats, för ifrågavarande kilometrars del
motorbåt 165 penni per kilometer
snöskoter 107 penni per kilometer
motorcykel 88 penni per kilometer
moped 63 penni per kilometer
annat fordon 34 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och betalar själv bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 47 penni per kilometer.

9 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de måltids- och andra levnadskostnadsökningar, som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

10 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på, från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga upp på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

11 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 72,–
över 10 timmar (heldagtraktamente) 161,–
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
–med minst 2 timmar 72,–
–med mer än 6 timmar 161,–

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

12 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

land eller område dagtraktamentets maximibelopp
Afganistan 250,–
Albanien 145,–
Algeriet 265,–
Amerikas Förenta Stater 310,–
Andorra 190,–
Angola 365,–
Antiqua och Barbuda 275,–
Arabemiratemas förbund 305,–
Argentina 295,–
Australien 265,–
Azorerna 155,–
Bahamas 275,–
Bahrain 230,–
Bangladesh 145,–
Barbados 370,–
Belgien 370,–
Belize 250,–
Benin 255,–
Bermuda 330,–
Bhutan 120,–
Bolivien 135,–
Botswana 165,–
Brasilien 170,–
Brunei 280,–
Bulgarien 215,–
Burkina Faso 240,–
Burundi 145,–
Central-afrikanska republiken 270,–
Chile 190,–
Colombia 145,–
Costa Rica 175,–
Cypern 210,–
Danmark 350,–
Demokratiska folkrepubliken Korea 220,–
Djibouti 245,–
Dominica 195,–
Dominikanska republiken 225,–
Ecuador 135,–
Egypten 175,–
Elfenbenskusten 305,–
El Salvador 185,–
Estland 190,–
Etiopien 150,–
Fidzi 195,–
Filippinerna 235,–
Frankrike 365,–
Gabon 290,–
Gambia 135,–
Ghana 195,–
Grekland 235,–
Grenada 275,–
Grönland 300,–
Guadeloupe 240,–
Guatemala 170,–
Guinea 295,–
Guinea-Bissau 195,–
Guyana 195,–
Haiti 220,–
Honduras 140,–
Hongkong 275,–
Indien 130,–
Indonesien 205,–
Irak 245,–
Iran 245,–
Irland 335,–
Island 390,–
Israel 320,–
Italien 350,–
Jamaica 215,–
Japan 440,–
Jemen 225,–
Jordanien 195,–
Jugoslavien 175,–
Jungfruöarna (USA) 195,–
Kambodzha 220,–
Kamerun 255,–
Kanada 240,–
Kanarieöarna 245,–
Kap Verde 145,–
Kenya 125,–
Kina 245,–
Komorerna 220,–
Kongo 290,–
Koreanska republiken 375,–
Kroatien 200,–
Kuba 215,–
Kuwait 275,–
Laos 130,–
Lesotho 140,–
Lettland 225,–
Libanon 205,–
Liberia 225,–
Libyen 315,–
Liechtenstein 280,–
Litauen 140,–
Luxemburg 365,–
Macao 225,–
Madagaskar 165,–
Makedonien 175,–
Malawi 120,–
Malaysia 200,–
Maldiverna 120,–
Mali 245,–
Malta 255,–
Marocko 285,–
Martinique 275,–
Mauretanien 170,–
Mauritius 205,–
Mexico 210,–
Monaco 335,–
Mongoliet 190,–
Mocambique 195,–
Myanmar 185,–
Namibien 185,–
Nederländerna 340,–
Nederländska Antillerna 225,–
Nepal 165,–
Nicaragua 195,–
Niger 250,–
Nigeria 195,–
Norge 350,–
Nya Zeeland 215,–
Oman 225,–
Pakistan 125,–
Panama 165,–
Papua Nya Guinea 210,–
Paraguay 185,–
Peru 175,–
Polen 170,–
Portugal 275,–
Puerto Rico 245,–
Qatar 215,–
Ruanda 185,–
Rumänien 175,–
Ryssland 275,–
Salomonöarna 125,–
Samoa 195,–
Sao Torne och Principe 245,–
Saudi-Arabien 305,–
Schweiz 355,–
Senegal 290,–
Seychellerna 290,–
Sierra Leone 165,–
Singapore 300,–
Slovakien 230,–
Slovenien 175,–
Somalia 130,–
Spanien 360,–
Sri Lanka 135,–
St. Kitts och Nevis 275,–
St. Lucia 300,–
St. Vincent och Grenadinerna 275,–
Storbritannien 325,–
Sudan 195,–
Surinam 355,–
Swaziland 160,–
Sverige 355,–
Sydafrika 205,–
Syrien 250,–
Taiwan 255,–
Tanzania 140,–
Thailand 220,–
Tjeckien 230,–
Togo 260,–
Tonga 165,–
Trinidad och Tobago 200,–
Tunisien 220,–
Turkiet 195,–
Tyskland 315,–
Uganda 175,–
Ukraina 195,–
Ungern 265,–
Uruguay 195,–
Vanuatu 140,–
Venezuela 190,–
Vietnam 135,–
Vitryssland 145,–
Zaire 170,–
Zambia 140,–
Zimbabwe 120,–
Österrike 315,–
Land, som inte nämnts särskilt 175,–

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 11 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlands arbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utlandsdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är bestämt, är maximibeloppet för dagtraktamente för arbetsresa till Kostamusbyggen 184 mark.

13 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 40,25 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan, är måltidsersättningens maximibelopp 80,50 mark.

14 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

15 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

16 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

17 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993 och det tillämpas vid beskattningen för år 1993.

Helsingfors den 31 decemebr 1992

Generaldirektör
Jukka Tammi

Vik. överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.