1703/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 84 och 108 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådana de lyder, 84 § delvis ändrad och 108 § helt ändrad genom lag av den 6 november 1992 (989/92):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller registrering av fordon som avses i förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92).

2. Om registrering av fordon och förande av register i landskapet Åland stadgas särskilt.

3. Denna förordning tillämpas på det sätt som försvarsministeriet bestämmer på registrering av militärfordon som nämns i militärfordonsförordningen (560/92).

4. Försvarsministeriet bestämmer vilka militärfordon som skall registreras i fordonsregistret och vilka som skall registreras i det militärfordonsregister som förs av försvarsmakten. Försvarsministeriet meddelar närmare föreskrifter om militärfordonsregistret och om skötseln av registreringsärenden inom försvarsmakten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonsregistret enligt lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/89),

b) den som sköter fordonsregistreringsärenden Bilregistercentralen och dess besiktningsställen,

c) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till den som sköter fordonsregistreringsärenden före den första registreringen,

d) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

e) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

f) ändringsregistrering en av den som sköter fordonsregistreringsärenden utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

g) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

h) registerutdrag en av den som sköter fordonsregistreringsärenden utfärdad handling av vilken framgår att fordonet har registrerats,

i) direktregistrering en av en bilaffär, ett försäkringsbolag eller ett finansbolag med hjälp av ett eget datasystem utförd registreringsanmälan rörande ett fordon till fordonsregistret,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare utfärdad handling som visar att fordonet av kategori M1 motsvarar en fordonstyp som godkänts enligt Europeiska gemenskapernas (EG) råds direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktiv 92/53/EEG, och att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp som godkänts enligt EG-rådets direktiv 92/61/EEG,

k) förhandsanmälningsbevis en av den som sköter fordonsregistreringsärenden tillställd handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som sköter fordonsregistreringsärenden eller Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som anger fordonets registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som sköter fordonsregistreringsärenden eller på postanstalten,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången, om inte någon annan dag skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen, och

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar.

2 kap.

Uppgifter i fordonsregistret

3 §
Basuppgifter

1. Över fordonet skall i registret införas åtminstone följande basuppgifter:

a) ägarens och innehavarens namn och hemadress eller adress på boningsort, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, polisdistrikt och språk,

b) uppgift om ägaren och innehavaren är en fysisk eller juridisk person samt av vilken art innehavarens besittningsrätt är,

c) märke och typ,

d) kategori, grupp och beskaffenhet och fordonstypens typkod, om fordonet är av typbesiktad typ,

e) fordonets hemort,

f) datum för ägarbyte,

g) ibruktagningsdagen eller, om den inte är känd, ibruktagningsåret,

h) datum för den första registreringen eller datum för senaste omregistrering,

i) tillverkningsnummer och registreringstecken,

j) datum för den registrerings-, import- eller årsbesiktning samt ändrings- och kopplingsbesiktning som senast har förrättats,

k) uppgifter om trafikförsäkring, beskattning och bilinteckning,

l) användningsändamål samt begränsningar och villkor angående användning och registrering,

m) avregistreringsdatum samt vid behov uppgift om returnering av registreringsskyltar och returneringsdatum samt orsaken till avregistreringen,

n) eventuellt körförbud, och

o) om fordonet antecknas i registret på basis av importbesiktning, importörens namn.

2. Som ett fordons hemort anses den kommun där dess ägare eller innehavare bor eller den kommun där det samfund som äger fordonet eller antecknats som dess innehavare är beläget.

3. Då ett fordon registreras utan att registreringsbesiktning krävs, skall i registret i stället för registreringsbesiktningens datum som datum för den första besiktningen antecknas registreringsdagen.

4. I registret kan dessutom antecknas de anordningar och mått som ligger till grund för bilskattefrihet samt andra uppgifter som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning anser nödvändiga.

5. I registret antecknas de uppgifter som skall lämnas i förhandsanmälan. I registret kan även antecknas att fordonet inte har förhandsanmälts.

4 §
Tekniska data

1. Åtminstone följande uppgifter om fordonet skall införas i registret:

a) egenmassa, totalmassa och massa på axel eller boggi,

b) vid behov av tillverkaren tillåten totalmassa som överskrider allmänt tillåtna värden på vägar och massa på axel eller boggi,

c) axelavstånd, axelkonstruktion samt karosserikonstruktion, karosserimaterial och karosserityp,

d) bredd och längd,

e) däckdimensioner eller däckens bärkraftsklass,

f) behövliga uppgifter om sådan utrustning som inverkar på fordonets kategori och grupp samt beskaffenhet eller som skall inberäknas i egenmassan,

g) motorns drivkraft och volym samt anordningar som ökar effekten, i fråga om bilar och motorcyklar motorns effekt och, om bilen är en lågemissionsbil, typen av avgasreningssystem,

h) antalet sittplatser förutom förarens sittplats och antalet sittplatser bredvid föraren, antalet ståplatser, antalet övriga platser samt vid behov måtten för det utrymme som reserverats för varor,

i) vändskiva eller dragkoppling på lastbilar samt fordon av kategori N2 och N3 för dragning av släpvagnar av kategori O3 eller O4 eller vars totala massa överstiger 3,5 ton,

k) registreringsskyltens längd, samt

l) typ av bromssystem.

2. I fråga om fordon av kategori M1 och N1 skall bilens färg antecknas i registret.

3 kap.

Förhandsanmälan

5 §
Förfarandet vid förhandsanmälan

1. En tillverkare av fordon eller en i 5 § förordningen om besiktning av fordon (1702/92) avsedd fordonstillverkares representant skall till registret göra en förhandsanmälan om ett nytt fordon, som inte med stöd av 24 § 2 mom. i nämnda förordning skall genomgå registreringsbesiktning, då det är fråga om

a) fordon av kategori M1 som med stöd av direktivet 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktivet 92/53/EEG, är av typgodkänd typ,

b) fordon av kategori L som med stöd av direktivet 92/61/EEG är av typgodkänd typ, eller

c) annat fordon som är av i Finland typbesiktad typ.

2. Innan ett fordon som avses i 1 mom. a- eller b-punkten förhandsanmäls skall över fordonstypen till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning göras en anmälan som omfattar åtminstone de tekniska data som skall antecknas i registret.

3. Förhandsanmälan skall göras med hjälp av automatisk databehandling. Ett fel som inträffat vid förhandsanmälningen kan korrigeras före den första registreringen på basis av en ny anmälan som förhandsanmälaren gör med förhandsanmälningsbeviset.

4. Förhandsanmälan får göras endast

a) beträffande fordon för vilka givits intyg om EG-överensstämmelse och som, då det är fråga om fordon av kategori M1 eller N1, uppfyller de gränsvärden för avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp som anges i 46 och 47 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning,

b) beträffande sådana fordon vilkas eventuella vid typbesiktningen påvisade brister har avhjälpts eller avhjälps före den första registreringen.

5. Den som gör förhandsanmälan skall lämna en sådan utredning som den som sköter fordonsregistreringsärenden förutsätter över att skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts.

6. Enheten för fordonsförvaltningen får medge undantag från skyldigheten att göra förhandsanmälan.

6 §
Registreringstecken och förhands- anmälningsbevis

Sedan ett fordon har förhandsanmälts reserveras för fordonet ett registreringstecken och tillställs den som gjort förhandsanmälan registreringsskyltar som innehåller registreringstecknet i fråga samt ett förhandsanmälningsbevis, som har en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för den första registreringen av fordonet.

4 kap.

Den första registreringen och omregistrering

7 §
Registreringsskyldighet

För fullgörande av den registreringsskyldighet som stadgas i 84 § vägtrafiklagen skall beträffande ett motorfordon och en släpvagn som är lämpad att kopplas till ett sådant fordon göras en registreringsanmälan om den första registreringen eller en omregistrering till den som sköter fordonsregistreringsärenden så som i denna förordning stadgas.

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) terrängfordon,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) mopeder eller fordon av kategori L2,

d) en släpvagn som är avsedd att kopplas till motorcykel, fordon av kategori L5, moped, fordon av kategori L2, traktor, motorredskap eller terrängfordon,

e) släpanordningar, eller

f) slädar.

2. Fordon som har registrerats utomlands samt fordon med prov- eller förflyttningsskyltar får under de förutsättningar som stadgas i 47-57 §§ användas i Finland utan att de anmäls till registret.

3. Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes, om äganderätten inte på tillförlitligt sätt framgår ur den utredning som nämns i punkt a,

c) för fordonet tagits trafikförsäkring,

d) fordonet på tillbörligt sätt förhandsanmälts, registrerings- eller importbesiktigats eller att för fordonet givits ett intyg om EG-överensstämmelse eller ett typregisterutdrag, samt att

e) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning.

2. För fordon av kategori M1 och N2 som skall genomgå den första registreringen med stöd av ett intyg om EG-överensstämmelse skall dessutom till utgången av 1994 företes en utredning över att fordonet motsvarar gränsvärdena för de avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp som anges i 46 och 47 §§ förordningen om fordons konstruktion och utrustning.

3. De utredningar som avses i 1 mom. a och b punkten och i 2 mom. behöver inte företes i samband med den första registreringen om de lämnats i samband med förhandsanmälningen av fordonet.

10 §
Förutsättningar för omregistrering

1. För omregistrering av ett fordon förutsätts att

a) en tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

b) för fordonet tagits trafikförsäkring,

c) fordonet besiktigats på tillbörligt sätt,

d) eventuell motorfordonsskatt erlagts för fordonet,

e) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas till registret för anteckning samt, att

f) en utredning över tidigare registrering av fordonet vid behov företes.

2. Om bilskattevillkor som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts, omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

5 kap.

Ändringsregistrering

11 §
Anmälningsskyldighet

1. Om äganderätten till ett fordon övergår till någon annan eller innehavaren byts eller andra uppgifter som på basis av registreringsanmälan skall införas i registret ändras, skall en registreringsanmälan angående ändringen göras till den som sköter fordonsregistreringsärenden så som i denna förordning stadgas.

2. Registreringsanmälan behöver dock inte göras när det är fråga om

a) ändring av en fysisk persons namn eller adress eller hans frånfälle,

b) en sådan ändring av ett fordons konstruktion eller utrustning som har godkänts vid en ändrings- eller kopplingsbesiktning, eller

c) en sådan ändring av konstruktion eller utrustning som inte behöver vara godkänd vid en ändringsbesiktning.

12 §
Förutsättningar för godkännande av ändringsregistrering

1. För godkännande av ändringsregistrering av ett fordon förutsätts att

a) en tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes och att

b) för fordonet tagits trafikförsäkring.

2. Om bilskattevillkor som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

13 §
Rätt till ändringar för Bilregister- centralens enhet för fordonsförvaltning och den som sköter fordons- registreringsärenden

Om anmälningsskyldigheten har försummats eller om Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning eller den som sköter fordonsregistreringsärenden på annat sätt får vetskap om att en uppgift som skall antecknas i registret har förändrats eller är felaktig, har enheten för fordonsförvaltningen eller, med fullmakt av denna, den som sköter fordonsregistreringsärenden rätt att föra in uppgifter som saknas i registret eller att rätta felaktiga uppgifter.

6 kap.

Avregistrering av fordon

14 §
Fordon som skall avregistreras

1. Har ett registrerat fordon förstörts eller används det av någon annan orsak inte längre i trafik i Finland eller har det registrerats utomlands, skall en registreringsanmälan om detta göras till den som sköter fordonsregistreringsärenden för avregistrering av fordonet.

2. I samband med en anmälan enligt 1 mom. skall fordonets registreringsskyltar återställas. Registreringsskyltarna för ett fordon som lösts in på basis av försäkring på grund av att fordonet har förstörts eller skadats eller för vars del statskontoret meddelat att det skall avregistreras eller som har övergått i en kommuns ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/75) behöver dock inte återställas, men de skall bevisligen förstöras.

3. Fordon som lösts in på basis av försäkring, och om vilka anmälts att de skall avregistreras på grund av att de förstörts, omregistreras inte. Ett fordon kan inte heller omregistreras, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo.

15 §
Avregistreringsdatum

Ett fordon antecknas som avregistrerat från den dag då avregisteringsanmälan har inlämnats.

16 §
Avregistrering på grund av att ett fordon inte har använts

Den som sköter fordonsregistreringsärenden skall på förordnande av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning avregistrera ett fordon, om det på grund av att fordonet inte har förts till årsbesiktning eller att trafikförsäkringspremien har lämnats obetald eller på grund av någon annan omständighet framgår att fordonet inte har använts i trafik under minst ett år. Enheten för fordonsförvaltningen beslutar om grunderna och tidpunkten för avregistreringen.

17 §
Icke avhämtade registerutdrag eller registreringsskyltar

Den som sköter fordonsregistreringsärenden skall avregistrera ett fordon, om ett registerutdrag eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet och tillställts den som sköter fordonsregistreringsärenden inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet. Den som sköter fordonsregistreringsärenden skall även avregistrera ett fordon då registreringsskyltarna givits den som sköter fordonsregistreringsärenden utan anmälan om avregistrering och om skyltarna inte avhämtas inom sex månader. I samband med avregistreringen får registreringsskyltarna förstöras.

7 kap.

Bestämmelser om registreringsanmälan

18 §
Registreringsanmälan

1. En anmälan enligt 4, 5 eller 6 kap. skall göras på senast givna, gällande

a) anmälningsdel till förhandsanmälningsbeviset, då det är fråga om första registrering av ett förhandsanmält fordon,

b) anmälningsdel till registerutdraget, då det är fråga om ändringsregistrering eller avregistrering,

c) intyg om EG-överensstämmelse och anmälningsblankett, typregisterutdrag eller anmälningsdel till besiktningsintyget, då det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon,

d) besiktningsintygs eller registerutdragsblanketts anmälningsdel, då det är fråga om omregistrering av ett fordon, eller

e) typregisterutdrag, då det är fråga om första registrering av ett typbesiktigat och icke förhandsanmält fordon och registreringen kan ske utan registreringsbesiktning.

2. Om en sådan handling som avses i 1 mom. förkommit, skall anmälan göras på en ny handling som rekvirerats av den som givit handlingen i fråga.

3. Anmälan om fordon som avses i 14 § 2 mom. kan göras på en avregistreringsblankett som fastställts av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning eller med hjälp av automatisk databehandling.

4. Till registreringsanmälan skall fogas behövliga utredningar om uppfyllandet av villkoren i 9, 10 och 12 §§.

19 §
Anmälningsskyldig

1. Ägaren till ett fordon skall göra en registreringsanmälan som gäller första registrering, omregistrering och avregistrering samt övergång av äganderätten eller tillfogande eller byte av innehavare. Fordonets förra ägare kan meddela den nya ägarens namn för anteckning i registret, om den nya ägarens hemadress eller adress på boningsort och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls. Fordonets förra innehavare kan anmäla om avlägsnande av anteckningen om sitt innehav.

2. Andra registreringsanmälningar än sådana som avses i 1 mom. kan även göras av fordonets innehavare.

3. Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan. Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten.

20 §
Minderårig eller utomlands bosatt ägare

1. Om en minderårig, som inte innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet i fråga, anmäls som ägare till fordonet, skall samtidigt även den innehavare som vid anmälningstidpunkten använder fordonet och som har körkort som berättigar till framförande av fordonet anmälas.

2. Om ägaren till ett fordon som används i Finland är bosatt utomlands, skall för fordonet anmälas den i Finland bosatta innehavare som använder fordonet.

21 §
Mottagningsplatser för registrerings- anmälningar och registreringsskyltar

1. Registreringsanmälan skall inlämnas på en postanstalt, om inte något annat föranleds av 4 mom., eller till den som sköter fordonsregistreringsärenden. Samtidigt skall registerutdragets, förhandsanmälningsbevisets eller besiktningsintygets tekniska del företes. Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som mottagit anmälan har gjort på den tekniska delen eller på en kopia av intyget om överensstämmelse berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registerutdraget har anlänt, dock högst 30 dagar. Den som sköter fordonsregistreringsärenden kan på begäran förlänga tiden. Den som sköter fordonsregistreringsärenden kan för fordonet utfärda ett interimsintyg som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget.

2. Då anmälan om avregistrering av ett fordon inlämnas skall mottagaren anteckna datum för mottagandet av registreringsskyltarna på registerutdragets tekniska del och på anmälningsdelen.

3. Den som sköter fordonsregistreringsärenden kan av särskilda skäl utan hinder av vad som stadgas ovan i 1 och 2 mom. ta emot en registreringsanmälan, fastän den tekniska delen inte företes.

4. Endast till den som sköter fordonsregistreringsärenden kan inlämnas en anmälan som gäller

a) första registrering av ett fordon som inte har förhandsanmälts,

b) första registrering av ett fordon av kategori M1 för tillståndspliktig trafik,

c) omregistrering av ett fordon,

d) avregistrering av ett fordon, då fordonets registreringsskyltar har förstörts eller förkommit eller då registreringsskyltarna inte kan återställas av någon annan orsak, och

e) övergång av äganderätten genom arv eller testamente, i samband med konkurs eller fusion eller på något annat motsvarande sätt och även annars när en särskild utredning skall lämnas i en bilaga till anmälan. En fullmakt anses dock inte vara en sådan särskild utredning.

22 §
Anmälningstid

1. Registreringsanmälan skall inlämnas inom sju dagar efter det den ändring som skall antecknats i registret inträffat. Om registerutdraget då ändringen inträffar på grund av tidigare registrering innehas av den som sköter fordonsregistreringsärenden, skall registreringsanmälan dock inlämnas inom 14 dagar från det utskrivningsdatum som antecknats på registerutdraget.

2. Om inte fordonets ägare eller innehavare inom 30 dagar från det registreringsanmälan inlämnats fått ett nytt registerutdrag, är ägaren eller innehavaren skyldig att av den som sköter fordonsregistreringsärenden inom sju dagar begära ett nytt registerutdrag i stället för det som förkommit vid behandlingen av ärendet.

3. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan tillåta att stadgad tidsfrist överskrids på grund av rådande arbetssituation, anhopning av arbete eller av någon annan tillfällig orsak.

23 §
Anteckning av registreringen

Den som sköter fordonsregistreringsärenden skall kontrollera anmälningen och dess bilagor. Den som sköter fordonsregistreringsärenden skall anteckna fordonet eller de ändringar som skett i uppgifterna om fordonet i registret på basis av de uppgifter som den anmälningsskyldige givit, då villkoren i 4, 5 eller 6 kap. uppfylls. Om fordonet inte förhandsanmälts, ges fordonet ett registreringstecken i samband med den första registreringen. För ett avregistrerat fordon ges ett registreringstecken i samband med omregistreringen.

24 §
Datum för registreringsbeslut

Som datum för ett registreringsbeslut anses den dag då registerutdraget överlåtits eller inlämnats för vidarebefordran av posten.

25 §
Fästande av skyltar

Registreringsskyltarna för ett fordon får inte fästas på fordonet förrän registreringsanmälan om första registrering eller omregistrering har inlämnats.

8 kap.

Direktregistrering

26 §
Anslutning till direktregistrering

1. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan på ansökan ge ett företag som avses i 9 § 3 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken tillstånd till direktregistrering. Tillstånd kan ges bilaffärer, försäkringsbolag och finansbolag som är tillräckligt pålitliga och som till sitt förfogande har datasystem som möjliggör anmälan och som annars bedöms ha förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt göra registreringsanmälningar med hjälp av direktregistrering. Av en bilaffär krävs dessutom att den som trafikförsäkring har en gällande grupptrafikförsäkring som täcker affärens samtliga fordon i handelslagret.

2. Ett företag som söker direktregistreringstillstånd kan inte anses tillräckligt pålitligt, om företaget genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämpligt att direktregistrera eller har brutit mot stadganden eller bestämmelser om registrering av fordon eller beskattning av fordon.

3. Enheten för fordonsförvaltningen kan återkalla ett direktregistreringstillstånd, om det på grund av missbruk eller på grund av att tillståndsinnehavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd eller på grund av andra vägande skäl bedöms att det finns orsak till detta.

27 §
Förutsättningar för direktregistrerings- anmälan

1. Uppdrag för direktregistrering ges på en av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning fastställd blankett, av vilken en kopia skall ges till uppdragsgivaren. Den som erhållit tillstånd kan utan uppdrag direktregistrera de fordon som kommit i hans ägo.

2. Direktregistreringsanmälan kan göras endast för ett sådant fordon, som kommit i direktregisrerarens ägo eller som denna överlåtit samt beträffande vilket registreringsanmälan alternativt kan inlämnas på posten och registerutdragets eller förhandsanmälningsbevisets båda delar innehas av den som gör direktregistreringen. Ett finansbolag kan dock av särskilda skäl göra en direktregistreringsanmälan, fasten bolaget inte har registerutdragets tekniska del. Ett försäkringsbolag kan göra en direktregistreringsanmälan även för ett annat fordon än ett sådant som kommit i dess ägo eller som det överlåtit, om uppdraget för direktregistrering ges i samband med uppgörandet av trafikförsäkringsavtal för fordonet i fråga.

3. Om fordonet omfattas av försäkringsskyldighet är en förutsättning för direktregistrering att den nya ägaren eller innehavaren har tecknat en gällande trafikförsäkring för fordonet.

28 §
Fullgörande av anmälningsskyldigheten

1. Vid direktregistrering meddelas för införande i registret motsvarande uppgifter som på blanketten för registreringsanmälan. När den som gör direktregistreringen mottagit uppdraget ansvarar han i stället för ägaren eller innehavaren för att registreringsanmälan inlämnas.

2. Direktregistreringsanmälan skall inlämnas inom den tid som anges i 22 §. En registreringsanmälan anses vara inlämnad då de uppgifter som skall överföras till registret står till förfogande för den som sköter fordonsregistreringsärenden och för Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning.

29 §
Tillståndsvillkor

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan i sitt beslut om registreringstillstånd uppställa villkor för tillståndet och användningen av det.

9 kap.

Registerutdrag

30 §
Utfärdande av registerutdrag

1. För ett fordon som har antecknats i registret utfärdar den som sköter fordonsregistreringsärenden åt ägaren eller med hans samtycke åt innehavaren ett registerutdrag som innehåller basuppgifter om fordonet samt om ägaren och innehavaren samt en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för ändringsanmälan eller anmälan om avregistrering av fordonet.

2. För användning i trafik kan den som sköter fordonsregistreringsärenden av grundad anledning ge en sådan kopia av registerutdragets tekniska del som gäller en bestämd tid. Angående kopian gäller i tillämpliga delar vad som stadgats om skyldigheten att förete registerutdragets tekniska del.

31 §
Skyldighet att förvara och medföra registerutdrag

Ett registerutdrag skall förvaras omsorgsfullt. Den tekniska delen i det senast utfärdade registerutdraget skall medföras när fordonet används i trafik och vid uppmaning företes för sådan myndighet som övervakar trafiken. Då en släpvagn förs skall antingen registerutdragets tekniska del eller en högst sex månader tidigare intygad kopia därav medföras.

32 §
Förkommet registerutdrag

Har ett registerutdrag eller en del därav förkommit eller förstörts, skall en skriftlig anhållan om ett nytt utdrag göras hos den som sköter fordonsregistreringsärenden. Samtidigt skall det skriftligen redogöras för hur utdraget eller en del av det förkommit.

10 kap.

Registreringsskyltar

33 §
Överlämnande av registreringsskyltar

1. Sedan ett fordon har förhandsanmälts ges fordonets registreringsskyltar till den som har gjort förhandsanmälan. I annat fall ger den som sköter fordonsregistreringsärenden registreringsskyltarna i samband med den första registreringen och för ett avregistrerat fordon i samband med omregistreringen.

2. För bilar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. Av särskilda skäl kan Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning tillåta avvikelse från antalet skyltar.

34 §
Fastsättning och användning av registreringsskyltar

1. Registreringsskyltarna skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap och bak på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30° och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem. Registreringsskylten skall vid behov förses med underlag eller inramas så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas.

2. Registreringsskyltarna skall fästas i de ursprungliga hål som finns i skylten. Ändarna på de skruvar som fäster skyltarna skall målas i samma färg som skyltens botten eller täckas med en propp i samma färg som bottnen.

3. På ett fordon får inte fästas andra registreringsskyltar än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt eller om ett registreringstecken eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

4. Registreringsskyltarna skall hållas i ett sådant skick att registreringstecknet kan läsas utan svårighet i trafiken.

5. Registreringsskyltar på en bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas vid en skild gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.

35 §
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, skall när en ny skylt beställs i tillämpliga delar iaktts vad som stadgas i 32 § om ett nytt registerutdrag. Den som sköter fordonsregistreringsärenden kan genom att på registerutdragets tekniska del göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts ge tillstånd till att med avvikelse från 34 § i högst en månads tid på fordonet använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Den som sköter fordonsregistreringsärenden kan på begäran förlänga tiden.

36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskylten för bil, motorcykel, fordon av kategori L5 och släpvagn upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för en främmande makts beskickning och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningens diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt utrikesministeriets föreskrifter jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på annan tull- och skattefri bil som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får istället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen, och

e) registreringsskyltar för en traktor och ett motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

2. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan genom sitt beslut på ansökan för ett fordon ge ett visst registreringstecken (specialtecken). Den som sköter registreringsärenden ger skyltar med specialtecken.

3. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal under vilket registreringen upphör.

4. En tullskylt upptar en länsbetäckning, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: FI ] i röd färg på vit reflekterande botten.

5. En provnummerskylt upptar ordet KOE, en länsbetäckning och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

6. En förflyttningsskylt som har getts av den som sköter fordonsregistreringsärenden upptar en länsbetäckning och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit reflekterande botten.

7. Tull-, provnummers-, och förflyttningsskyltarnas länsbetäckningar är

för Helsingfors stad A och B
för övriga Nylands län U och Z
för Åbo och Björneborgs län T och E
för Tavastehus län H och I
för Kymmene län R
för S:t Michels län M
för Kuopio län K
för Norra Karelens län S
för Mellersta Finlands län X
för Vasa län V och Y
för Uleåborgs län O
för Lapplands län L
37 §
Nationalitetstecken

Då används ett sådant nationalitetstecken som förutsätts i internationella vägtrafikkonventionen används på en bil skall det uppta bokstäverna FIN i svart på vit ovalformad botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 240 mm och lodräta diameter minst 145 mm samt bokstävernas höjd 80 mm och streckbredd 10 mm. Till nationalitetstecknet får inte fogas en flagga eller något annat märke.

38 §
Skyltar för motorsläde, moped och fordon av kategori L2

1. En motorsläde, en moped och ett fordon av kategori L2 skall förses med en tillräckligt stor reflekterande försäkringsskylt som bevis för gällande trafikförsäkring. Motorslädar, mopeder och fordon av kategori L2 som ägs av staten skall ha en motsvarande skylt med ämbetsverkets kännetecken.

2. En moped och ett fordon av kategori L2 skall förses med en permanent fäst typskylt med kännetecknet CM och utväxlingsförhållandet och däckstorleken hos mopeden eller fordonet av kategori L2 samt motorns effekt, märke och modell.

11 kap.

Exportregistrering

39 §
Förutsättningar för exportregistrering

1. Ett registreringspliktigt tidigare oregistrerat fordon som överlämnas i Finland och förs ut ur landet för att användas i en annan stat får registreras interimistiskt (exportregistrering) för utförsel ur landet.

2. Även ett annat än ett i 1 mom. avsett fordon får registreras interimistiskt för att transporteras från Finland till registreringslandet samt för att bli förevisat, för att delta i en tävling eller en varudemonstration utomlands eller av andra särskilda skäl.

3. Om inte Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning i enskilda fall bestämmer annat, skall ett fordon som skall exportregistreras godkännas vid registreringsbesiktningen före exportregistreringen, dock inte om exportregistreringen görs med förhandsanmälningsbevis.

40 §
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon skall göras hos Bilregistercentralen. Till ansökan skall i tillämplig delar fogas utredningar om de omständigheter som i 9 och 10 §§ anges som förutsättningar för registreringen.

41 §
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

Den som sköter fordonsregistreringsärenden utfärdar för ett exportregistrerat fordon särskilda skyltar (exportskyltar) och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). På exportregistreringsintyget antecknas inte de förändringar som inträffat i uppgifterna om fordonet. Om exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar.

42 §
Exportregistreringens giltighetstid

1. Exportregistreringen gäller under det år som följer efter registreringen till utgången av den kalendermånad som motsvarar registreringsmånaden. På begäran av sökanden kan det bestämmas att giltighetstiden skall vara kortare. Exportregistreringen av ett fordon som avses ovan i 39 § 2 mom. gäller dock endast den tid som behövs för det ändamål som nämns i momentet.

2. Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till exportorten.

3. Ett exportregistrerat fordon får tillfälligt användas i Finland högst två månader, dock inte under den första och den sista månaden av exportregistreringens giltighetstid med undantag för den förflyttning som nämns i 2 mom. En förutsättning för användningen är att tullmyndigheterna har antecknat in- och utresedagen i handlingarna.

4. Giltighetstiden för en exportregistrering får inte förlängas efter utgången av giltighetstiden om detta inte är nödvändigt för transport av fordonet till Finland.

12 kap.

Registrering för bilinteckning

43 §
Fordon som skall antecknas i specialregistret

1. I det specialregister som är en del av fordonsregistret får på ansökan antecknas följande fordon som inte antecknats i det egentliga fordonsregistret:

a) lastbilar, släpvagnar som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer, och motorredskap på villkor att fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik, och

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, traktorer och motorredskap med metallhjul eller metallband samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående.

2. I specialregistret antecknas i tillämpliga delar de uppgifter som nämns i 2 kap.

44 §
Bilagor till ansökan

Till en ansökan enligt 43 § som skall tillställas Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning skall fogas

a) ett besiktningsbevis över import- eller registreringsbesiktning som utförts högst sex månader tidigare och där fordonets art framgår,

b) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet, samt

c) en utredning om äganderätten.

45 §
Anteckning i specialregistret

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning skall anteckna fordonet i specialregistret, om ansökan inte är bristfällig och fordonet inte har antecknats i det egentliga fordonsregistret. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över registreringen.

46 §
Avregistrering av ett fordon som har antecknats i specialregistret

1. Ett fordon som har antecknats i specialregistret kan avregistreras, fastän den för fordonet fastställda bilinteckningen är i kraft, om fordonet samtidigt anmäls till det egentliga fordonsregistret. Om ett fordon som har antecknats i specialregistret har förstörts eller förts ut ur landet skall fordonsägaren sedan bilinteckningen har blivit avskriven, göra anmälan för avregistreringen av fordonet hos Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning.

2. Enheten för fordonsförvaltningen kan avföra ett fordon ur specialregistret, om en avregistreringsanmälan om fordonet inte har gjorts inom två år efter att inteckningen har avskrivits eller förfallit.

3. Ett fordon som har antecknats i specialregistret kan inte registreras i det egentliga fordonsregistret före det har avförts ur specialregistret.

13 kap.

Användning av fordon med provnummer- eller förflyttningsskyltar

47 §
Provnummerskyltar

1. Ett affärsföretag, en anstalt eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet, eller en inrättning eller en sammanslutning som bedriver forskning som gäller fordon kan av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning på ansökan få tillstånd att använda ett fordon i trafik med provnummerskyltar.

2. Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av tillståndsinnehavaren:

a) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

b) provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte, eller

c) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

3. Provnummerskyltarna ges av den som sköter fordonsregistreringsärenden.

4. Provnummerintyget gäller till kalenderårets utgång. Provnummerintyget förnyas årligen utan särskild ansökan, om inte innehavaren av tillståndet under provnummerintygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om det inte återkallats eller den som sköter fordonsregistreringsärenden av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget skall förnyas är att trafikförsäkringspremien för fordonet är betald.

5. Angående provnummerskyltar gäller i till-lämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar.

48 §
Återkallande av provnummerintyg

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan återkalla ett provnummerintyg om ett fordon med provnummerskyltar har använts i strid med denna förordning eller i strid med de villkor som ställts i samband med beviljandet av intyget eller om den som fått intyget inte har löst ut det.

49 §
Förflyttningsskyltar

1. Den som sköter fordonsregistreringsärenden kan ge tillstånd att använda ett fordon i trafik med förflyttningsskyltar för att fordonet skall kunna föras till besiktning, en utomlands registrerad bil förevisas eller delta i en tävling eller varudemonstration i Finland eller av andra särskilda skäl.

2. Ett intyg över att förflyttningsskyltar får användas ges för den tid användningen förutsätter. Utan vägande skäl får intyget inte ges för en längre tid än sju dagar. Tävlingsbruk skall inte betraktas som ett sådant skäl.

3. Angående flyttningsskyltar gäller i till-lämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar.

50 §
Skyldighet att medföra tillstånd

Intyg över erhållna provnummer- eller förflyttningsskyltar skall medföras när fordonet används i trafik.

51 §
Återställande av provnummer- och förflyttningsskyltar

Provnummer- och förflyttningsskyltarna samt det intyg som berättigar till användning av förflyttningsskyltarna skall återställas till den som överlåtit dem senast den andra vardagen efter att tillståndets giltighetstid har löpt ut. Provnummerintyget skall återställas med provnummerskyltarna till den som gett provnummerskyltarna som i sin tur skall meddela om återställandet till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning.

14 kap.

Användning av utländskt fordon i Finland

52 §
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

1. En fysisk person som är fast bosatt i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/59) eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/86), får tillfälligt i Finland använda ett för sitt eget behov infört motordrivet fordon av kategori M1, N1, O1, O2 eller L eller kategori som kan jämföras med dessa och som är registrerat i den fördragsslutande staten. Denna tid gäller högst ett år räknat från ankomstdagen eller, om tullmyndighet med stöd av tullskattelagen (575/78) har beviljat tullfrihet för fordonet för en viss tid, till utgången av denna tid, om inte annat följer av 57 §.

2. En sammanslutning eller enskild person vars hemort är i en stat som anges i 1 mom. får på motsvarande sätt använda fordon som införts för behov av nämnda sammanslutning eller enskilda person och som är av kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4 eller kategori som kan jämföras med dessa och som förs av en person som stadigvarande bor i stat som anges i samma moment.

3. Förutsättningarna för att ett fordon som avses i 1 och 2 mom. skall få användas är att

a) fordonet är försett med registreringslandets registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

b) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland, och

d) fordonets förare har med sig ett registerutdrag givet i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn.

53 §
Fordon som är registrerade i andra stater

1. Den som är fast bosatt någon annanstans än i Finland eller i en stat som avses i 52 § eller ett företag vars hemort är i en sådan stat kan av Bilregistercentralen få tullskyltar för ett i en här avsedd stat registrerat fordon som tillfälligt används i trafik i Finland.

2. Förutsättningarna för att tullskyltar och det intyg som berättigar till deras användning skall utfärdas är att

a) sökanden fört in fordonet till Finland för sitt tillfälliga bruk,

b) sökanden företer ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

c) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

d) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

e) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

f) sökanden företer en utredning om att för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland och att tullbehandling ägt rum.

3. Det intyg som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller om tullmyndighet med stöd av tullskattelagen har beviljat fordonet tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

4. Angående tullskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 10 kap. stadgas om registreringsskyltar. Intyget över erhållna tullskyltar skall medföras när bilen används i trafik.

54 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

1. En släpvagn som är registrerad utomlands eller i landskapet Åland får användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland om

a) en släpvagn av kategori O3 eller O4 används vid en transport i omedelbar anslutning till internationell speditionsverksamhet eller

b) en annan släpvagn används för turist- eller förevisningsändamål.

2. Förutsättningar för användningen är att

a) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registreringsskylt och nationalitetsbeteckning och

b) dragbilens förare har släpvagnens registerutdrag eller en högst sex månader gammal bestyrkt kopia därav.

3. Om släpvagnen har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också en sådan släpvagn användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland. I stället för en registerskylt skall släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet. Dragbilens förare skall i stället för registerutdrag ha ett av släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat intyg över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

55 §
Kopplingen av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil till en finländsk släpvagn

1. Ett utomlands eller i landskapet Åland registrerat fordon av kategori M1 eller N1 får för turist- eller förevisningsändamål användas för att dra en släpvagn som registrerats i Finland.

2. Förutsättningar för användningen är att

a) bilen är försedd med registreringslandets eller landskapet Ålands registreringsskylt eller nationalitetsbeteckning och

b) bilens förare har bilens och släpvagnens registerutdrag med sig; i stället för släpvagnens registerutdrag godkänns en högst sex månader tidigare daterad bestyrkt kopia av utdraget.

56 §
Oregistrerade mopeder, fordon av kategori L2 motorcyklar och fordon av kategori L5

1. En oregistrerad moped eller ett oregistrerat fordon av kategori L2 och en oregistrerad, med högst 50 cm3 förbränningsmotor försedd motorcykel eller ett fordon av kategori L5 vars största konstruktiva hastighet är högst 50 km/h och som en utomlands fast bosatt person som fyllt 15 år för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får användas här i landet i högst ett års tid eller om tullmyndighet med stöd av tullskattelagen har beviljat fordonet tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

2. Förutsättningar för användning av ett fordon som avses i 1 mom. är att

a) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland och

b) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning.

57 §
Registrering av ett fordon som för eget bruk har införts till Finland

1. Ett utomlands registrerat fordon som för eget bruk har förts in till Finland skall av ägaren eller importören inom 30 dagar efter tullklareringen anmälas för registrering i Finland

a) då den som har importerat fordonet är fast bosatt i Finland eller

b) då fordonets ägare bosätter sig varaktigt i Finland.

2. Om fordonet används i Finland i trafik före registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 52 eller 53 §§.

15 kap.

Särskilda stadganden

58 §
Anmälningar till de övriga nordiska länderna och till landskapet Åland

1. Bilregistercentralen skall underrätta registerföraren i respektive land då ett fordon som har varit registrerat i Danmark, Norge eller Sverige registreras i Finland.

2. Bilregistercentralen skall också underrätta registerföraren i landskapet Åland då ett i landskapet registrerat fordon registreras någon annanstans i Finland. Samtidigt skall fordonets nya registreringstecken meddelas.

59 §
Registreringsbevis

1. Bilregisercentralens enhet för fordonsförvaltning kan på villkor som den bestämmer berättiga en i Finland registrerad organisation inom bilbranschen att utfärda registreringsbevis enligt ett internationellt vägtrafikavtal. Ett sådant registreringsbevis får utfärdas endast för ett i Finland registrerat fordon som till sin konstruktion och utrustning motsvarar bestämmelserna i avtalet och som är försett med en i avtalet förutsatt nationalitetsbeteckning.

2. Är ägaren av fordonet enligt företedd tillförlitlig utredning i brådskande behov av registreringsbevis som krävs i utlandet, kan den som sköter fordons registreringsärenden utöver interimsintyget utfärda ett registreringsbevis för högst tre månader att användas i utlandet.

60 §
Försäkringsbolagens anmälningar

Varje trafikförsäkringsbolag skall årligen till Bilregistercentralen anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats.

61 §
Sändande av registerutdrag

Den som sköter fordonsregistreringsärenden och Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning får sända ett registerutdrag, en förfrågan som hänför sig till registreringen samt en uppmaning att betala den avgift som uppbärs för registrering som vanlig brevförsändelse.

62 §
Överlåtelse av registerutdrag och registreringsskyltar

När ett registrerat fordon övergår till en ny ägare skall den tidigare ägaren återställa den tekniska delen och anmälningsdelen av fordonets registerutdrag samt registreringsskyltarna.

63 §
Återställande av handlingar

Den som sköter fordonsregistreringsärenden är skyldig att underrätta Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning om sådana intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsbevis, registerutdrag och andra till registreringen eller tillhandahållandet av registreringsskyltar hörande handlingar som befunnits vara felaktiga. Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på anmodan av enheten för fordonsförvaltningen återställa en felaktig handling till den som sköter fordonsregistreringsärenden eller till enheten för fordonsförvaltningen.

64 §
Skyldighet att uppvisa handlingar

Den som sköter fordonsregistreringsärenden är skyldig att vid behov för Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning uppvisa handlingar i anslutning till registreringshändelser som avses i denna förordning.

65 §
Påföljder för försummad anmälningsplikt

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning kan bestämma att ett i 5 § förordningen om besiktning av fordon avsett företags fordon skall genomgå registreringsbesiktning i stället för att förhandsanmälas, ifall stadgandena om förhandsanmälan inte har iakttagits.

66 §
Påföljder för övriga försummelser

1. Har fordonet använts i strid med stadgandena i denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den kan polisen omhänderta fordonets registreringsskyltar och därmed hindra att fordonet används. Fordonet får med polisens skriftliga tillstånd transporteras till bestämmelseorten, för reparation eller besiktning.

2. Har tillverkaren eller importören inte iakttagit stadgandena eller föreskrifterna om besiktning och registrering av fordon, kan Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning förbjuda att dennes fordon antecknas i registret utan registreringsbesiktning.

67 §
Straff för förseelser

Den som bryter mot denna förordning straffas enligt stadgandena i vägtrafiklagen.

68 §
Ändringssökande

1. I fråga om rättelse av ett beslut som den som sköter fordonsregistreringsärenden har meddelat gäller vad som stadgas i lagen om Bilregistercentralen (988/92). Om uppskov av beslut gäller vad som stadgas i vägtrafiklagen.

2. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i lagen om Bilregistercentralen.

3. Ett beslut eller en föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning skall iakttas även om den inte vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda.

69 §
Fastställande av blanketter, betydelsefulla uppgifter och mått på skyltar

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltning fastställer den blankett som skall användas vid registrering av fordon och bestämmer vilka uppgifter som skall antecknas i registerutdraget. Enheten för fordonsförvaltningen fastställer också måtten på registreringsskyltar och registreringstecken.

70 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 september 1989 om fordons besiktning (842/89) jämte senare ändringar.

2. Den uppgift om kategori och grupp som avses ovan i 3 § 1 mom. d-punkten samt den uppgift som avses i 4 § 1 mom. b- och j-punkten antecknas i fråga om ett fordon som första gången tagits i bruk i Finland i registret den dag förordningen träder i kraft eller senare, om inte fordonets ägare kräver att en sådan anteckning skall göras om ett fordon som tagits i bruk tidigare.

3. Har som ett fordons hemort innan denna förordning trädde i kraft antecknats den kommun där fordonet huvudsakligen används, kan nämnda kommun, avvikande från stadgandet i 3 § 2 mom., fortfarande anses vara fordonets hemort.

4. Har ägaren eller innehavaren till ett fordon avlidit innan denna förordning trätt i kraft, skall registreringsanmälan göras enligt de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft.

5. Antalet siffror i registreringstecknet för en sådan släpvagn som har antecknats i registret före denna förordning trädde i kraft får avvika från vad som stadgas i 36 § 1 mom. På en tullskylt som getts innan denna förordning trädde i kraft kan, avvikande från 36 § 4 mom. användas bokstäverna SF.

6. Nationalitetsbeteckningen skall bytas senast den 31 augusti 1993 så att den överensstämmer med 37 §.

7. Typskylten för en moped som tagits i bruk före denna förordning trädde i kraft får överensstämma med de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft.

8. De tillstånd som berättigar till användning av provnummerskyltar förnyas såsom provnummerintyg med iakttagande av vad som stadgas i 47 §. Angående återkallande av tillstånd iakttas i tillämpliga delar stadgandena i 48 §.

9. De tillstånd som berättigar till användning av förflyttnings- och tullskyltar och som beviljats före denna förordning trädde i kraft gäller den tid som fastställs i tillståndet.

10. Åtgärder för att verkställa denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.