1690/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 4 och 32 c §§ lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 4 § 1 mom. och 32 c § 5 mom.,

av dessa lagrum 32 c § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1376/90), som följer:

4 §
Tillstånd

Statsrådet kan bevilja kommuner eller samkommuner eller registrerade finska samfund eller stiftelser tillstånd att driva en yrkesläroanstalt. Beviljande av tillstånd förutsätter att läroanstalten fyller ett utbildningsbehov. Den som beviljats tillstånd har rätt att driva en i denna lag nämnd läroanstalt på det sätt som förutsätts av de bestämmelser i tillståndet som gäller utbildningsuppgiften och övriga förpliktelser för huvudmannen. Statsrådet kan efter att ha hört huvudmannen återkalla tillståndet helt eller delvis, om bestående förändringar i utbildningsbehovet eller andra skäl som hänger samman med driften av läroanstalten förutsätter detta.


32 c §
Utbildningsavtal

Om den utbildningsersättning som skall betalas till arbetsgivaren beslutar undervisningsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 332/92
KuUB 18/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.