1686/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 31 c § och temporär ändring av 31 d § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 31 c § 1 mom. och temporärt 31 d §,

sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1992 (717/92), som följer:

31 c §
Hemkommunens betalningsandel

För en elev som studerar vid en yrkesläroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning är hemkommunen skyldig att enligt lagen om finansering av undervisnings- och kulturverksamhet till huvudmannen för läroanstalten betala den andel av läroanstaltens kostnader som hänför sig till eleven.


31 d §
Finansiering av yrkesutbildningen i vissa fall

De statliga undervisningsmyndigheterna kan enligt det anslag som anvisats i statsbudgeten köpa utbildning av yrkesläroanstalter eller andra läroanstalter som står under offentlig tillsyn.

För de kostnader för grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vidareutbildning som avses i 1 mom. är studerandens hemkommun skyldig att till staten betala en andel som beräknas på basis av de genomsnittliga, sannolika kostnaderna per elev i statliga yrkesläroanstalter, med beaktande av vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om hemkommunens betalningsandel i fråga om studerande vid statliga yrkesläroanstalter. Utgifter för anläggningsprojekt beaktas inte då betalningsandelen bestäms.

När betalningsandelen enligt 2 mom. bestäms, avses med studerandens hemkommun den kommun där en studerande som deltar i utbildning den 10 september eller 10 januari (beräkningsdag) har i lagen om befolkningsböcker (141/69) avsedd hemort den 1 augusti som föregår beräkningsdagen. Om utbildningen på grund av att den är kortvarig inte ordnas på beräkningsdagen, bestäms betalningsskyldigheten enligt den beräkningsdag som följer efter det att utbildningen har avslutats. Om betalningstidpunkten gäller vad som stadgas om detta i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i fråga om en läroanstalt som staten är huvudman för. Om meddelande av elevantalen gäller vad som stadgas om detta med stöd av sistnämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Lagens 31 d § tillämpas på utbildning som de statliga undervisningsmyndigheterna köper och som inleds 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 315/92
KuUB 15/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.