1666/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av 7 § trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59) 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 12 november 1965 (590/65), som följer:

7 §

Över trafikförsäkring, som har tagits enligt 15 § trafikförsäkringslagen och som gäller fordon, vilka skall införas i registret, skall bevis tillställas den, som handhar fordonsregisterfrågor.

Den, som handhar fordonsregisterfågor, skall ofördröjligen tillställa vederbörande försäkringsbolag meddelande för upphävande av trafikförsäkringsavtalet i följande fall:

1) då fordonet avförs från registret;

2) då fordonets ägare vid överföring av sin försäkring till ett annat bolag företer det tidigare försäkringsbolagets skriftliga meddelande om försäkringsavtalets upphörande och samtidigt inlämnar bevis över att försäkring upptagits i det andra bolaget;

3) då den, som handhar fordonsregisterfrågor, av tidigare ägare till fordonet har erhållit sådant meddelande om överlåtelse av fordonet, som skall införas i registret; eller

4) då vid registrering hos den, som handhar fordonsregisterfrågor, av att byte av ägare skett, bevis inlämnas över att ny försäkring upptagits.

I det meddelande, som skall tillställas försäkringsbolaget, skall den som handhar fordonsregisterfrågor anteckna de uppgifter angående trafikförsäkringen, som finns upptagna i det 1 mom. nämnda beviset, och grunden för i registret gjord ändring samt dessutom i de fall, som omnämnas i 2 mom. 1 punkten, när fordonet avfördes från registret, ävensom i de fall, som omnämnas i 3 och 4 punkterna, när äganderätten till fordonet övergick till den nya ägaren.

Har inte den trafikförsäkring som beviljats för ett motorfordon varit ikraft räknat från dagen för äganderättens början, skall den, som handhar fordonsregisterfrågor, då den registrerar fordonet sända meddelande om detta till trafikförsäkringsföreningen för fastställande av gottgörelse för den tid under vilken fordonet varit oförsäkrat. Meddelande skall dock inte sändas, om den nya försäkringens giltighet har börjat inom trettio dagar från den dag, då skiftet i den registrerade äganderätten har ägt rum.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om innehållet i ett sådant bevis eller meddelande som avses i denna paragraf.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.