1658/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av 66 och 68 §§ folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 66 och 68 §§ folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådana de lyder i lag av den 6 juni 1974 (451/74), som följer:

66 §

I varje försäkringsdistrikt finns en socialförsäkringskommission. Kommunfullmäktige i den kommun som hör till försäkringsdistriktet eller, om flera kommuner hör till försäkringsdistriktet, kommunfullmäktige i varje kommun skall för sin mandatperiod till kommissionen utse ett tillräckligt antal medlemmar som är förtrogna med de försäkrades förhållanden samt för var och en av dem utse en personlig suppleant så att en medlem väljs för varje begynnande tiotusental invånare. Varje kommission skall bestå av minst fyra medlemmar. Pensionsanstalten kan besluta om det maximala antalet medlemmar. En socialförsäkringskommission kan vara uppdelad på sektioner enligt vad pensionsanstalten bestämmer.

Socialförsäkringskommissionen skall inom sig utse ordförande och vice ordförande samt ordförande och vice ordförande för sektionerna. En kommission och dess sektion är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst två andra medlemmar är närvarande.

Vid behandling av ett ärende i vilket avgörandet i väsentlig grad beror på en medicinsk fråga och om vilket utlåtande av pensionsanstaltens läkare inte har begärts, eller om avgörandet kommer att avvika från läkarutlåtandet, skall en läkare vara närvarande vid kommissionens sammanträde när ärendet behandlas.

I fråga om medlemmarna i socialförsäkringskommissionerna gäller i tillämpliga delar vad kommunallagen stadgar om förtroendevalda. Beträffande jäv för kommissionsmedlemmarna gäller lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

68 §

I varje försäkringsdistrikt har pensionsanstalten en lokalbyrå vars förläggningskommun bestäms av pensionsanstalten efter att denna har hört kommunstyrelserna, om försäkringsdistriktet omfattar flera kommuner. Om synnerliga skäl kräver det har pensionsanstalten, efter att ha hört kommunstyrelserna, rätt att förlägga byrån utanför distriktet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om landskapet Åland skall lagen dock tillämpas från och med den 1 januari 1996.

RP 322/92
ShUB 45/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.