1657/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om temporär ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) ett nytt 3 a kap. som följer:

3 a kap.

Försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd

38 a §

Kommuner kan delta i ett försök med överföring av uppgifter som gäller utkomststöd från de kommunala myndigheterna till folkpensionsanstalten så som stadgas i detta kapitel.

För anordnande av försöket kan en kommun och folkpensionsanstalten komma överens om att folkpensionsanstalten under en bestämd tid sköter en del av de uppgifter som enligt lag hör till kommunen och gäller lämnande av utkomststöd.

38 b §

I avtalet mellan kommunen och folkpensionsanstalten skall åtminstone avtalas

1) i vilken utsträckning och under vilken tid folkpensionsanstalten kan fatta beslut om beviljande och återkrav av utkomststöd,

2) hur klienterna i kommunen informeras om arrangemanget i fråga om uppgifter som gäller utkomststöd,

3) hur de anställda vid folkpensionsanstalten skall handledas i uppgifter som gäller utkomststödet,

4) hur avtalsparterna får använda information om beviljande och återkrav av utkomststöd medan försöket pågår utan att klienter-nas datasekretess kränks,

5) hur de resurser som behövs för utbetalningen av utkomststöd skall ställas till folkpensionsanstaltens förfogande, samt

6) hur uppföljningen av försöket skall ordnas.

38 c §

Utan hinder av tystnadsplikten har kommunen rätt att för lämnande av utkomststöd få information om beslut som folkpensionsanstalten har fattat om utkomststöd.

Utan hinder av tystnadsplikten har folkpensionsanstalten rätt att för lämnande av utkomststöd få behövlig information av kommunen om beslut som fattats om utkomststöd för den som ansöker om utkomststöd och hans familj. Då försöket avslutats skall folkpensionsanstalten till kommunen överlåta tekniska upptagningar som innehåller beslut om utkomststöd.

Förutsatt att sådan sekretess och sådant skydd som stadgats för uppgifterna tillgodoses kan den information som avses i 1 och 2 mom. förmedlas med hjälp av tekniska anslutningar.

Med avvikelse från vad som stadgas i 16 § personregisterlagen (471/87) kan folkpensionsanstalten, då den fattar beslut som gäller utkomststöd, använda sådana uppgifter om den sökandes och hans familjs ekonomiska ställning som behövs för beviljande av stödet. Vid användningen av uppgifterna skall deras riktighet säkerställas. Uppgifterna kan endast användas i den utsträckning som de med stöd av 56 § 1 mom. i denna lag skall lämnas socialvårdsmyndigheterna.

38 d §

När ett ärende som gäller lämnande av utkomststöd behandlas vid folkpensionsanstalten

1) gäller beträffande en klient vid folkpensionsanstalten och hans förmyndare vad som stadgas i 39 och 40 §§ om en socialvårdsklient och hans förmyndare,

2) gäller angående sökande av ändring i ett beslut som folkpensionsanstalten har fattat med stöd av avtalet vad 45 § stadgar om sökande av ändring i ett beslut av en tjänsteinnehavare som är underställd socialnämnden,

3) skall det som stadgas i 56 § 1 mom. om socialvårdsmyndigheterna tillämpas på folkpensionsanstalten vid lämnandet av upplysningar och utredningar, förutsatt att upplysningarna och utredningarna är nödvändiga för att beslut om utkomststödet skall kunna fattas, samt

4) gäller tystnadsplikten enligt 57 § på motsvarande sätt de anställda vid folkpensionsanstalten och andra som utför dess uppgifter.

38 e §

Folkpensionsanstaltens omkostnader för försöket hänförs till anstaltens egna utgifter.

38 f §

På basis av anmälan godkänner social- och hälsovårdsministeriet de kommuner som skall delta i försöket.

Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov kommunen anvisningar om uppföljningen av försöket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till och med den 31 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 327/92
ShUB 52/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.