1651/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 27 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87),

ändras 5 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag av den 30 december 1991 (1692/91) , samt

fogas till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 december 1990 (1365/90), ett nytt 4 mom. som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshets- dagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är inte en person


13) som har rätt att av arbetsgivaren få i lag, kollektivavtal eller arbetsavtal angiven lön eller motsvarande ersättning under uppsägningstiden, för den tid han har nämnda rätt, eller en person som av arbetsgivaren på grundval av något annat avtal eller andra arrangemang får någon ekonomisk fördel, med undantag av utbildning som arbetsgivaren ordnar eller anskaffar, för den tid på vilken den nämnda fördelen kan periodiseras på basis av den lön som skall betraktas som hans stabiliserade lön.


21 §
Bisyssla

Stadgandena i 2 och 3 mom. tillämpas även på den som har börjat bedriva företagsverksamhet medan han var arbetslös eller som annars har fått arbetsinkomst av företagsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Stadgandet i 5 § 1 mom. 13 punkten tillämpas på den vars arbetsförhållande har upphört efter det att lagen trädde i kraft. Lagens 21 § 4 mom. tillämpas på dagpenning som hänför sig till tiden räknat från det lagen trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 337/92
ShUB 51/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.