1648/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/92) 2 § 2 och 3 punkten, rubriken för 3 § samt 3 § 1 och 4–6 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 2 mom. 1 och 2 punkten, 10 § 1 mom., 12 §, 13 § 1 mom., 15 § 1 mom., rubriken för 27 §, 29 §, 32 § 1 och 2 mom. och 35 § 3 mom. samt

fogas till 2 § en ny 4 punkt, till 7 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 35 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) familj personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll;

3) vårddag den dag då en person har tagits in för anstaltsvård och vårddygnen därefter, med undantag för den dag då personen i fråga lämnar anstalten; samt

4) service i hemmet hemservice enligt 9 § socialvårdsförordningen (607/83) och hemsjukvård som ordnas med stöd av 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen (66/72).

3 §
Service i hemmet

För hemsjukvård som ges fortgående och regelbundet och för hemservice enligt 9 § 1 mom. 1 punkten socialvårdsförordningen (607/83) kan uppbäras en skälig månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.


För service i hemmet uppgörs i samråd med klienten en service- och vårdplan. Planen skall omfatta såväl hemsjukvård som hemservice, även om kommunen och samkommunen var för sig svarar för produktionen av servicen. Planen justeras när servicebehovet förändras.

För tillfällig hemservice kan uppbäras en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 50 mark uppbäras för hembesök av läkare och högst 30 mark för andra hembesök. För tillfällig hemsjukvård får dock inte uppbäras någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.

Avgiften för service i hemmet får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

7 §
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

För läkartjänster inom öppenvården vid hälsovårdscentral kan i enlighet med vad huvudmannen för hälsovårdcentralen beslutar uppbäras avgift som följer:

1) en årsavgift på högst 100 mark som gäller 12 månader från betalningsdagen vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalts; om klienten inte har betalt årsavgift uppbärs hos honom en besöksavgift på högst 50 mark oberoende av antalet besök;

2) en besöksavgift på högst 50 mark; avgifter får dock uppbäras endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

De i 1 mom. nämnda avgifterna får inte uppbäras hos personer under 15 år.


8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan uppbäras högst 100 mark per besök.


9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersöknings- och behandlingsåtgärder uppbäras högst följande avgifter:

1) Undersökningar
a) undersökningar som hänför sig till åtgärdsområde 0 i bilaga E till den gällande sjukförsäkringsersättningstaxan, per besök 25 mk
b) röntgenundersökningar per tandbild. 25 mk
c) röntgenfotografering av käkarna och hela tandgården 50 mk
2) Profylaktisk behandling
a) åtgärder som hänför sig till åtgärdsområde 1 i bilaga E till den gällande sjukförsäkringsersättningstaxan, för profylaktisk behandling och hälsofostran, per besök 25 mk
b) högst 30 minuters basvård av tänder och stödjevävnader 50 mk
c) över 30 minuters basvård av tänder och stödjevävnader 100 mk

10 §
Sjuktransport

För sjuktransport med en hälsovårdscentrals sjuktransportfordon kan uppbäras högst 45 mark för resa i en riktning.


12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos personer i kortvarig anstaltsvård kan uppbäras högst 125 mark per vårddag för vård och uppehälle. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgift dock inte uppbäras hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgift får inte heller uppbäras för observationstid enligt 9 § mentalvårdslagen (1116/90), om inte personen i fråga på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i lagens 8 §.

13 §
Avgifter för dag- och nattvard

Är det från vårdsynpunkt ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård) kan hos honom uppbäras högst 62 mark per dygn i stället för den avgift som stadgas i 12 §.


15 §
Långvarig anstaltsvård

Hos personer i långvarig anstaltsvård uppbärs en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften kan uppgå till högst 80 procent av patientens månadsinkomster. Avgiften får dock bestämmas vara högst så stor att den som får vård månatligen till sitt förfogande har ett belopp som är lika stort som folkpensionens basdel. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.


27 §
Inkomster som skall beaktas vid bestämmande av betalningsförmåga i fråga om service i hemmet och barndagvård
29 §
Inkomster som inte beaktas

Såsom inkomster enligt 27 och 28 §§ skall inte beaktas barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, sjukvårds- och undersökningskostnader eller menersättning som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenningens grunddel, bostadstillägg eller andra understöd som betalas på grund av studier och inte heller ersättningar för kostnaderna för familjevård.

Dessutom skall som inkomster enligt 28 § inte beaktas underhållsbidrag eller underhållsstöd som betalas för ett minderårigt barn som har fått vård, eller i pensioner och därmed jämförbara inkomster ingående förhöjningar som beror på försörjningstagare.

32 §
Uppbörd av avgift för frånvarotid

Den i 3 § nämnda månadsavgiften uppbärs också när servicen i hemmet tillfälligt avbryts av någon orsak som beror på klienten samt den i 4, 15 och 21 §§ nämnda månadsavgiften också för de dagar då ett barn eller en person i anstaltsvård tillfälligt är frånvarande.

När servicen i hemmet, anstaltsvården eller familjevården avbryts för längre tid än fem dagar uppbärs inte månadsavgift för den tid som överstiger fem dagar. Om hemservicen avbryts för en kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller när klienten är i kommunal anstaltsvård uppbärs månadsavgift inte heller för de nämnda fem dagarna. När avbrottet i servicen i hemmet, anstaltsvården eller familjevården pågår hela månaden uppbärs ingen avgift.


35 §
Ikraftträdande

I stället för avgifterna enligt 3, 4 och 9 §§ kan för service i hemmet, barndagvård samt undersökning och vård av mun och tänder till och med den 31 december 1993 uppbäras avgifter av samma storlek som i de förordningar som nämns i 2 mom. 1 och 2 punkten stadgas för motsvarande tjänster.

Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning kan för service i hemmet fortfarande uppbäras avgifter till den 31 december 1993 med iakttagande av förordningen om försöksverksamhet med avgifter för hemservice (1090/90).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.