1644/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) 11 § 3 mom. och 12 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 3 mom. i lag av den 23 januari 1987 (36/87), 12 § ändrad genom sistnämnda lag och lagar av den 10 december 1990 och den 28 december 1990 (1070 och 1323/90), samt

fogas till 7 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 23 januari 1987 och lag av den 26 maj 1989 (477/89), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

7 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. 1 och 3 punkten betalas ersättning för yrkessjukdom som ersätts enligt 3 a § yrkessjukdomslagen.


11 §

En studerandes, praktikants eller annan ung persons årsarbetsförtjänst fastställs enligt vad han efter avslutad studie- eller praktiktid sannolikt kommer att förtjäna.

12 §

Dagpenningen uppgår i fråga om lantbruksföretagarverksamhet till 1/360 av den årsarbetsförtjänst som avses i 11 §. Visar en lantbruksföretagare eller anhörig till honom att i de omständigheter som inverkar på de arbetsinkomster som inflyter av brukningsenheten och som avses i 8 b eller 8 c § lagen om pension för lantbruksföretagare under året innan arbetsskadan inträffade har skett en förändring som kunde höja lantbruksföretagarens arbetsinkomst enligt nämnda lag och har lantbruksföretagaren, om han alltjämt skall försäkras, ansökt om justering av arbetsinkomsten, skall denna förändring beaktas när arbetsinkomsten fastställs. När förändringen grundar sig på brukningsenhetens lönsamhet, som avses i 8 b § 5 mom. i samma lag, kan även en tidigare förändring beaktas, om detta är skäligt med hänsyn till förhållandena. Den höjda årsarbetsförtjänst som avses i detta moment används vid bestämmande av dagpenning dock endast till den del dagpenning beviljas för den tid som börjar fyra månader efter det arbetsskadan inträffade.

Har en lantbruksföretagare vid sidan av sitt lantbruksföretagararbete utfört annat förvärvsarbete, beaktas även den arbetsförtjänst som han fått i detta arbete så som stadgas i 16 a, 28 och 28 a §§ lagen om olycksfallsförsäkring.

Om dagpenningen eller olycksfallspensionen, beräknad enligt 11 § eller denna paragraf, är mindre än den vore beräknad för en motsvarande tid enligt minimibeloppet av en årsarbetsförtjänst som avses i 28 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring, betalas dagpenning eller olycksfallspension på grundval av minimibeloppet av nämnda årsarbetsförtjänst. Detta moment tillämpas dock inte, om arbetsskadan har inträffat under den tid för vilken lantbruksföretagaren har rätt till pension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), eller till avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Vad som stadgas i 7 § 2 mom. tillämpas även på yrkessjukdomar som framträtt före ikraftträdandet och som ligger till grund för skadeståndsärenden som inte har avgjorts genom lagakraftvunna beslut innan lagen träder i kraft.

RP 324/92
ShUB 58/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.