1637/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av 1 § förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

ändras 1 § förordningen den 17 september 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/82),

sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 11 december 1987 (978/87), som följer:

1 §
Räntestödslånets allmänna villkor

Som räntestödslån kan godkännas ett i ett bostadssparavtal avsett lån vars lånetid är fem gånger spartiden, likväl minst 10 och högst 18 år. Till spartiden räknas de kalenderkvartal, under vilka deponenten har gjort en deposition enligt 5 § 1 mom. lagen om bostadssparpremier (1634/92) på bostadssparpremiekontot.

Räntor och amorteringar på lånet förfaller till betalning halvårsvis den sista maj och den sista november, och totalbeloppet av dem skall vara lika stort under hela lånetiden, med undantag av den första och den sista raten samt av de justeringar som föranleds av ränteändringar, eller också skall låneåterbetalningen ske genom lika stora amorteringar. Låntagaren och penninginrättningen kan dock komma överens om att amorteringar inte förfaller till betalning under högst två låneår.

De lånevillkor som nämns i 1 och 2 mom. kan med låntagarens medgivande ändras efter det att räntestöd inte längre utbetalas.

Om utbetalningen av räntestöd stoppas helt eller delvis, kan penninginrättningen säga upp lånet till omedelbar återbetalning helt eller delvis.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Förordningens 1 § 1 och 4 mom. tillämpas endast på räntestödslån som beviljas med stöd av bostadssparavtal som ingås efter att denna förordning trätt i kraft. Lånetiden för räntestödslån som beviljas med stöd av tidigare ingångna bostadssparavtal är fortfarande högst 15 år.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.