1633/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 2 § 1 och 2 punkten, 3 § 2 mom., 7 § och 15 § 2 mom. 3 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 punkten i lag av den 8 februari 1991 (351/91), 2 § 2 punkten, 7 § och 15 § 2 mom. 3 punkten i lag av den 13 februari 1987 (154/87) och 3 § 2 mom. i lag av den 8 december 1989 (1079/89), samt

fogas till 15 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 13 februari 1987, en ny 1 a-punkt som följer:

2 §

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljasinte

1) en ensamboende studerande som enligt lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92) eller enligt lagen om studiestöd (28/72) har rätt till bostadstillägg, eller som har rätt till avgiftsfri bostad från läroanstaltens sida eller som får logiersättning enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90);

2) hushåll som består av två eller flera personer, av vilka en erhåller bostadstillägg enligt de i 1 punkten nämnda lagarna, utom i det fall att bostadstillägget har beviljats en medlem i hushållet för hans bostad på annan ort;


3 §

Till de i 1 mom. 2 punkten avsedda fasta månadsinkomsterna räknas inte de inkomster om vilka stadgas i förordningen, inte heller i 6 § 4 mom. avsedda hyresinkomster som fås av en underhyresgäst. Då de fasta månadsinkomsterna fastställs används i brist på annan tillförlitlig utredning som grund de skattören som vid senast verkställda kommunalbeskattning har påförts den som saken gäller.

7 §

Statsrådet fastställer årligen de skäliga maximala månatliga boendeutgifterna per kvadratmeter samt det maximala antalet kvadratmeter. Då de maximala boendeutgifterna fastställs kan bostadens läge, storlek, ålder och utrustningsstandard beaktas. Då det maximala antalet kvadratmeter fastställs skall hushållets storlek beaktas.

15 §

Bostadsbidraget skall indras före den i 1 mom. avsedda kontrollen


3) om ett hushåll bestående av en person beviljas bostadstillägg enligt lagen om studiestöd för högskolestuderande eller lagen om studiestöd. Bostadsbidraget dras in med stöd av 1 och 2 punkten i detta moment vid ingången av månaden efter det omständigheterna förändrats och med stöd av 3 punkten vid ingången av den månad för vilken bostads-tillägg har beviljats enligt den nämnda punkten.

Under tiden mellan beviljandet av bostadsbidrag och den eller de kontroller som avses i 1 mom. skall bostadsbidragets belopp kontrolleras och kan det justeras endast


1 a) om hushållets fasta månadsinkomster har ökat avsevärt så som närmare stadgas i förordning; ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagens 2 § 1 och 2 punkten samt 15 § 2 mom. 3 punkten tillämpas dock på bostadsbidrag som beviljats från den 1 juli 1992 eller en senare tidpunkt. Lagens 3 § 2 mom. och 7 § tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras med verkan efter det lagen trädde i kraft. Stadgandet i 15 § 3 mom. 1 a-punkten tillämpas från och med den 1 april 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 250/92
MiUB 14/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.