1632/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av köpvittnesförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i köpvittnesförordningen av den 28 december 1979 (1080/79) 4 § 4 mom., 5 § 3 mom. och 7 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 4 § 4 mom. i förordning av den 21 oktober 1988 (884/88) samt 5 § 3 mom. och 7 § 1 mom. i förordning av den 17 januari 1992 (25/92) som följer:

4 §
Köpvittnets anvisningar och meddelanden till parterna

När köpvittnet bestyrker en överlåtelsehandling skall han av förvärvaren förhöra sig om de omständigheter som nämns i 14 § lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92). Om förvärvaren på basis av dessa omständigheter anses vara bosatt utomlands enligt 2 § i den nämnda lagen, skall förvärvaren skriftligen underrätta köpvittnet om fastighetens tilltänkta bruksändamål. Köpvittnet skall uppbevara meddelandet. Om fastigheten är belägen inom gränszonen eller på ett skyddsområde som avses i 4 § i den nämnda lagen eller om förvärvaren har förvärvat en fastighet som enligt 5 § i den nämnda lagen uppenbarligen är avsedd att användas för fritidsboende eller rekreation, skall köpvittnet samtidigt upplysa förvärvaren om den skyldighet att söka tillstånd som avses i den nämnda lagen och det samma gäller innehållet i allemansrätten.

5 §
Köpvittnets meddelanden till myndigheterna

Meddelanden görs på en blankett enligt formulär som har fastställts av justitieministeriet. Uppgifterna antecknas på blanketten i enlighet med vad som uppgivits i överlåtelsehandlingen eller av dem som undertecknat den. För meddelandena skall undertecknarna uppge överlåtelseparternas personbeteckningar och vid behov framlägga en tillförlitlig utredning om dem. Om alla behövliga uppgifter på grund av det stora antalet överlåtna objekt eller av någon annan dylik orsak inte på lämpligt sätt kan antecknas på blanketten eller om meddelandet gäller ett köp av jord- eller skogsbruksjord, skall köpvittnet foga en kopia av arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen till det meddelande som skickas till kartverks- och dataservicebyrån. Köpvittnet skall på den karta som utgör bilaga till överlåtelsehandlingen för ett outbrutet område och vid behov genom förfrågningar hos parterna kontrollera registerenheten för det område som överlåts. En karta över det överlåtna outbrutna området skall också fogas till det meddelande som skickas till kartverks- och dataservicebyrån.

7 §
Kartverks- och dataservicebyråns uppgifter

När ett meddelande om överlåtelse har kommit till kartverks- och dataservicebyrån skall byrån granska riktigheten av de uppgifter om föremålet för överlåtelsen som ingår däri och anteckna beteckningen för det outbrutna området i meddelandet samt inom tio dagar sändanödvändiga uppgifter om meddelandet till den registerbyrå och skattebyrå inom vars verksamhetsområde föremålet för överlåtelsen är beläget samt till den registreringsmyndighet som för åtkomstregistret. Gäller meddelandet om överlåtelse köp av jord- och skogsbruksmark, och en kopia av arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen och en karta har fogats till meddelandet om överlåtelse, skall de skickas till skattebyrån. Är förvärvaren en utomlands bosatt person som avses i 4 § 4 mom., skall kartverks- och dataservicebyrån utan dröjsmål sända nödvändiga uppgifter om överlåtelsen till länsstyrelsen i det län där föremålet för överlåtelsen finns.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.