1631/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/83) 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 8 § 1 mom., av dem 1 § 1 mom. och 2 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 30 november 1990 (1041/90) och 8 § 1 mom. sådan den lyder i förordning av den 31 oktober 1986 (782/86), samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom., som följer:

1 §

I inrikesfart erläggs farledsavgift kalenderårsvis som en årsavgift. Avgiften uträknas så, att avgiftsenheten, 25 mark 20 penni, multipliceras med det hela tal som anger fartygets nettodräktighet, dock högst med talet 70 000. Ett fartyg i fråga om vilket det hela tal som anger fartygets nettodräktighet understiger 1 000 betalar dock endast hälften av den ovan nämnda avgiften.


2 §

Avgiftsenheter för engångsavgift i utrikestrafik:

Isavgiftsklass IA Super IA IB IC II III
Avgiftsenhet mk 4,35 8,70 11,00 12,60 14,20 15,80

7 §

Är fartygets klass enligt beviset över isavgiftsklass bättre än fartygets egenskaper förutsätter och detta beror på att felaktiga uppgifter om fartyget givits för fastställande av isavgiftsklass eller på att sjöfartsmyndigheterna inte fått meddelande om att de uppgifter som ligger till grund för fastställande av fartygets isavgiftsklass ändrats, uppbärs farledsavgift enligt isavgiftsklass III för den tid då fartygets isavgiftsklass är felaktig.

8 §

Har för passagerarfartyg som är registrerat för minst 100 passagerare erlagts engångsavgift 60 gånger och för annat fartyg 20 gånger, är fartyget under samma kalenderår befriat från ytterligare engångsavgifter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.