1630/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) i 10 § avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition i 1 mom. 3 punkten och avsnittet Kartavstick eller kartutdrag och 12 § 1 mom. 42 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition och avsnittet Kartavstick eller kartutdrag i lag av den 20 december 1991 (1555/91) och 12 § 1 mom. 42 punkten i lag av den 30 december 1965 (736/65),

ändras de i 4 § ingående tredje och fjärde grupperna av myndigheter, e-punkten i den i 8 § ingående första gruppen, i 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, avsnittet Mutsedel, 5 punkten i avsnittet Registerutdrag och avsnittet Utmålssedel, 12 § 1 mom. 8 och 25 punkten och 30 § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter i lag av den 15 februari 1991 (341/91), den fjärde gruppen av myndigheter i lag av den 28 december 1990 (1333/90), e-punkten i den i 8 § ingående första gruppen, 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, avsnittet Mutsedel, 5 punkten i avsnittet Registerutdrag och avsnittet Utmålssedel i nämnda lag av den 20 december 1991, 12 § 1 mom. 8 punkten i lag av den 10 augusti 1973 (645/73) och 25 punkten i lag av den 4 juli 1975 (533/75) och 30 § 4 mom. i lag av den 7 juni 1978 (416/78), samt

fogas till 10 § efter avsnittet Främlingspass ett nytt avsnitt Godkännande av förbehållsanmälan enligt gruvlagen och till lagen en ny 31 § i stället för den 31 § som upphävts genom lag av den 26 maj 1989 (463/89) som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, utbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, enheten för fordonsförvaltningen vid Bilregistercentralen, meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, livsmedelsverket, konsumentverket, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket och social- och hälsostyrelsen.

4 gruppen:

Häradsskrivarna, polisinrättningarna, länsmännen, biträdande länsmännen, registerbyråerna, tullanstalterna, vatten- och miljödistrikten och sjöfartsdistrikten.


8 §

Utöver vad som skall betalas i stämpelskatt enligt antal sidor skall i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:


e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland (684/78) nämnt tillstånd, eller resolutioner genom vilka beviljas tillstånd att tillhöra ett aktiebolags eller andelslags styrelse eller att vara prokurist eller tjänsteman i ett dylikt, 1 400 mark,


10 §

Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) för förvärv av fastigheter som avses i lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92) 1 400 mark,

2) för idkande av näring som avses i lagen angående rättighet att idka näring 1 400 mark,


Godkännande av förbehållsanmälan enligt gruvlagen 400 mark för varje förbehållsområde.


Mutsedel, enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet, minst 600 mark och högst 2 500 mark.


Registerutdrag:


5) ur registret över elektricitetsverksfastigheter och gruvregistret 65 mark per ark,


Utmålssedel enligt prövning minst 580 och högst 5 800 mark.


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


8) av hyresförhållande härflytande tvistemål, som skall handläggas vid domstol, lagstiftningen om kolonisation eller inlösen av legoområden eller utarrendering eller överlåtande av statens boställen, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, såframt inte där anförda besvär föranleder upphävande eller ändring av lägre myndighets utslag till den skattskyldiges förmån;


så ock


25) utdrag eller avskrift, som erfordras för ovan i 8 punkten avsedd delning av lägenhet eller för ärenden som nämns i 10 punkten;


30 §

Ovan i 1 mom. 7 punkten avsett intyg utfärdas av landsbygdsnäringsdistriktet i fråga om idkande av jordbruk och av skogsnämnden i fråga om idkande av skogsbruk.


31 §

Överlåtelsehandlingar beträffande äganderätt till fastigheter är befriade från stämpelskatt, om tillstånd till förvärv av äganderätt till en fastighet enligt lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv inte beviljas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 280/92
StaUB 60/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.